Přehled jednání Ústavního soudu pro 30. týden roku 2015

17.07.2015

V tomto týdnu je nařízeno pět veřejných vyhlášení.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.07.2015 14:00 do: 21.07.2015 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 566/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vlasta Formánková
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č. j. 11 C 208/2014-36 ze dne 26. 9. 2014
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Označení navrhovatelů:  M. H., zastoupená JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem se sádlem v Prostějově, Sádky 1605/2
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastník (Modrá pyramida stavební spořitelny, a. s.) se domáhal po stěžovatelce zaplacení částky 6 132,78 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 1. 11. 2013 do zaplacení. Uvedená částka představovala provize, jež na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi vedlejším účastníkem coby mandantem a stěžovatelkou coby mandatářem vedlejší účastník vyplatil stěžovatelce, přičemž vedlejší účastník se následně v souladu se svým vlastním provizním řádem domáhal jejich vrácení. Okresní soud vydal ve věci elektronický platební rozkaz, jejž ke stěžovatelčinu včasnému odporu zrušil, a nařídil jednání. Následně okresní soud vydal ústavní stížností napadený rozsudek, jímž stěžovatelce uložil zaplatit vedlejšímu účastníků výše uvedenou částku a náhradu nákladů řízení ve výši 9 112 Kč.   

Stěžovatelka s napadeným rozsudkem nesouhlasí a považuje jej za protiústavní a neodůvodněný. Podle stěžovatelky se okresní soud nevypořádal s jí vznesenými námitkami. V odůvodnění napadeného rozhodnutí navíc absentují úvahy učiněné při hodnocení důkazů a není v něm ani uvedeno, na základě jakých důkazů okresní soud dospěl ke skutkovým zjištěním, z nichž následně vyvodil právní závěry. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí Okresního soudu v Přerově, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.07.2015 14:30 do: 21.07.2015 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1996/13
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. března 2013 č. j. 22 C 68/2012-90
Stručná charakteristika:  pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
Označení navrhovatelů:  Generali Pojišťovna a. s., IČ 61859869, se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, zastoupené Mgr. Josefem Veverkou, advokátem Advokátní kanceláře Veverka – Kohoutová, se sídlem nám. Kinských 76/7, Praha 5
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

J. M. (v tomto řízení vedlejší účastník) se u Obvodního soudu pro Prahu 2 domáhal po stěžovatelce – Generali Pojišťovně, a.s. zaplacení částky 9.596 Kč s úrokem z prodlení s tím, že uzavřel cestovní smlouvu s cestovní kanceláří CK I. PARKAM HOLIDAYS s.r.o., u níž si zakoupil zájezd za cenu 23. 384 Kč. Na majetek CK byl prohlášen konkurz a zájezd se neuskutečnil. Na základě sjednaného pojištění záruky se stěžovatelkou mu byla vyplacena částka ve výši 13.788 Kč, jež odpovídala limitu sjednaného pojistného plnění. Podanou žalobou uplatňoval vedlejší účastník nárok na úhradu zbytku ceny zájezdu nad rámec pojistného limitu. Obvodní soud žalobě vyhověl s tím, že dostane-li se cestovní kancelář do úpadku, je bez jakýchkoliv pochybností nutno vrátit zákazníkovi plnou cenu zájezdu, když opačný výklad postrádá jakékoliv logické odůvodnění.

Stěžovatelka se domnívá, že jí byla uložena povinnost zavazující ji k plnění, již jí zákon ani smlouva neukládá. Domnívá se, že rozhodnutí soudu v její věci, byť zatím ojedinělé ve skutkově podobných věcech, představuje zásadní průlom do principů pojišťovnictví, když současně znemožňuje plnění souvisejících povinností stěžovatelky jakožto pojišťovny a má tak na její činnost zásadní dopad. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť se domnívá, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva, zejména právo vlastnit majetek a právo na spravedlivý proces.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.07.2015 14:30 do: 21.07.2015 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 948/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vlasta Formánková
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 23 Cdo 3525/2012-270 ze dne 17. prosince 2014, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 8 Cmo 156/2012-223 ze dne 11. června 2012 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Cm 165/2004-155 ze dne 30. listopadu 2011, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze č. j. 8 Cm 165/2004-163 ze dne 17. ledna 2012
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Označení navrhovatelů:  České spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, zastoupené JUDr. Richardem Wagnerem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 301/8
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Městský soud v Praze zamítl návrh stěžovatelky na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (šlo o v pořadí druhý rozsudek soudu I. stupně ve stejné věci, první byl zrušen dřívějším nálezem Ústavního soudu, stejně tak i rozsudek Vrchního soudu v Olomouci na něj navazující). K odvolání stěžovatelky Vrchní soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Proti rozsudku odvolacího soudu podala stěžovatelka dovolání, Nejvyšší soud jeho v záhlaví uvedeným usnesením odmítl, když dospěl k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu nepředstavuje rozhodnutí zásadního právního významu ve smyslu ust. § 237 odst. 3 občanského soudního řádu, proti němuž by bylo dovolání přípustné.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti mj. uvádí, že v dovolání vymezila dvě otázky, na nichž stavěla přípustnost svého dovolání. Jednou z nich byla podle ústavní stížnosti otázka, "zda obecné soudy v řízení o zrušení rozhodčího nálezu mohou posuzovat, zda a jaké důkazy se měly nebo neměly provádět za účelem zjištěni skutkového stavu v rozsahu potřebném pro vydání rozhodčího nálezu, a zda obecné soudy mohou - je-li rozhodci rozhodnuto o neprovedeni důkazu - přezkoumávat, jak bylo takové rozhodnuti odůvodněno. "Stěžovatelka je přesvědčena, že jí vymezená otázka byla otázkou zásadního právního významu a bylo podle ní na Nejvyšším soudu, aby provedl vyhodnocení v příslušném směru. Nejvyšší soud tak však podle ústavní stížnosti neučinil, neboť hodnotil jinou otázku, která mu však nebyla nastolena. Nejvyšší soud tak podle stěžovatelky nedostál svému ústavnímu poslání ochrany základních práv a svobod jednotlivců ani své zákonné roli sjednocovatele rozhodovací praxe obecných soudů. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu a rozsudků Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.07.2015 15:00 do: 21.07.2015 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 799/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Vlasta Formánková
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 1 To 71/2014-13 ze dne 21. 1. 2015 a proti usnesení Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, odbor hospodářské kriminality č. j. KRPL-27937-26/TČ 2014-180080-LA ze dne 12. 12. 2014
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod právo na ochranu majetku dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Označení navrhovatelů: JUDr. I. D., zastoupena JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Praze 3, Kolínská 13
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Policie ČR byla stěžovatelce (notářce) uložena pořádková pokuta ve výši 5 tis. Kč za to, že stěžovatelka nevyhověla písemné výzvě k vydání kopie závěti podle § 78 odst. 1 trestního řádu. Toto rozhodnutí bylo odůvodněno tak, že stěžovatelka byla požádána podle § 8 odst. 1 trestního řádu s odkazem na § 56 odst. 5 notářského řádu o zapůjčení výše uvedené závěti. Stěžovatelka odpověděla, že uvedené ustanovení notářského řádu nelze na věc použít a závěť nezapůjčila. Dozorující státní zástupce následně požádal o souhlas s vydáním listiny Okresní soud v Hradci Králové, který této žádosti vyhověl. Na základě stanoviska Notářské komory stěžovatelka sdělila policejnímu orgánu, že žádosti nevyhoví a odmítla i vydání kopie závěti. Proti udělení pořádkové pokuty podala stěžovatelka stížnost, kterou Krajský soud v Hradci Králové zamítl.

Závěť byla z notářské úschovy požadována v rámci trestního řízení, kdy byly prověřovány skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán zločin podvodu ve stádiu pokusu. Toho se měl dopustit L. H. tím, že předložil advokátce ručně psanou závěť nesvéprávné poškozené zůstavitelky, a to za účelem jejího předání do notářské úschovy stěžovatelky, kam byla advokátkou následně předána. Zůstavitelka v době sepsání závěti nebyla schopna s ohledem na svůj zdravotní stav závěť sepsat, proto existuje podezření, že závěť byla zřejmě padělána a L. H. se tímto způsobem pokusil pro případ smrti zůstavitelky její majetek v celkové výši téměř 10 mil. Kč.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že jí pořádková pokuta byla uložena přesto, že se řídila stanoviskem Notářské komory. Za situace, kdy je právní názor policejního orgánu a soudu na jedné a profesní stavovské samosprávy stěžovatelky na druhé straně zcela protichůdný, měla dle ústavní stížnosti stěžovatelka de facto na vybranou pouze v tom směru, zda si nechá uložit pořádkovou pokutu podle tr. řádu či v kárném řízení podle notářského řádu. Jsouc vázána slibem notářky upřednostnila stěžovatelka dle jejího tvrzení zachování povinnosti mlčelivosti. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a usnesení Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, odbor hospodářské kriminality, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 24.07.2015 11:00 do: 24.07.2015 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 494/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. prosince 2014 sp. zn. 5 To 74/2014
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces, právo na osobní svobodu
Označení navrhovatelů: D. S., zastoupený Mgr. Štěpánem Brunclíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Petrská 1136/12
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl vzat do vazby dle ustanovení § 67 písm. a) a b) trestního řádu. Následně pominul důvod vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu. Stěžovatel opakovaně podával žádosti o propuštění z vazby, kterým soudy nevyhověly. Naposledy rozhodl o dalším trvání vazby stěžovatele Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 11. 2014, kterým stěžovatele ve vazbě ponechal z důvodu podle § 67 písm. a) trestního řádu, vazbu nenahradil dohledem probačního úředníka, písemným slibem ani zárukou několika důvěryhodných osob. Ústavní stížností napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2014 byla stížnost stěžovatele zamítnuta. Proti tomuto usnesení po jeho vyhlášení podal stěžovatel ústně do protokolu stížnost, kterou hodlal odůvodnit poté, co se seznámí s písemným vyhotovením usnesení soudu prvého stupně. Písemné odůvodnění bylo obhájci stěžovatele doručeno 5. 12. 2014 v 14:49 hodin. Stěžovatel dne 8. 12. 2014 v 16:36 hodin doručil Městskému soudu v Praze písemné odůvodnění stížnosti. Ve spisu je uložena předkládací zpráva Městského soudu v Praze, kterou je "stížnost obžalovaného: D. S., nar. XXX (č. l. 2162; 2170 – 2172)" spolu se spisovým materiálem předložena Vrchnímu soudu v Praze, kam uvedené bylo doručeno dne 11. 12. 2014. Vrchní soud v Praze projednal jeho stížnost proti usnesení městského soudu a napadeným usnesením ze dne 12. 12. 2014 ji zamítl. V odůvodnění vrchní soud uvedl, že stěžovatel podal ihned po vyhlášení usnesení do protokolu o vazebním zasedání stížnost, která nebyla odůvodněna.

Stěžovatel uvádí, že při podání stížnosti do protokolu u vazebního zasedání avizoval, že stížnost písemně doplní po doručení písemného vyhotovení usnesení. Stěžovatel ani jeho obhájce si nedokázali nijak vysvětlit, že v odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu je uvedeno, že stížnost stěžovatele podaná do protokolu o vazebním zasedání nebyla odůvodněna. Stěžovatel se domnívá, že městský soud zřejmě stížnostnímu soudu písemné odůvodnění nepředložil, čímž svévolně zabránil v předložení písemných argumentů stížnostnímu soudu, čímž došlo k dotčení stěžovatelových ústavně zaručených práv.