Přehled jednání Ústavního soudu pro 34. týden roku 2014

15.08.2014

V tomto týdnu je nařízeno 1 veřejné vyhlášení.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 19.08.2014 09:00 do: 19.08.2014 09:30

see Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 2942/13

watch Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 8. 2013 č. j. 11 To 115/2013-783

Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  M. B., zastoupený JUDr. Štěpánem Maškem, advokátem se sídlem Jablonec nad Nisou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 Stěžovatel byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec (dále jen „krajský soud“) propuštěn z vazby na svobodu, a to za současného přijetí slibu podle trestního řádu a stanovení dohledu probačního úředníka. Pravomocným usnesením Vrchního soudu v Praze (dále jen „vrchní soud“) bylo usnesení krajského soudu zrušeno a rozhodnuto tak, že stěžovatel zůstal ponechán ve vazbě. Dále vrchní soud rozhodl, že se písemný slib stěžovatele nepřijímá, jakož se nepřijímá ani návrh na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka. V odůvodnění uvedl, že projednávaný případ je natolik závažný, že instituty nahrazující vazbu nelze použít.

 Stěžovatel se domáhá zrušení v záhlaví specifikovaného usnesení vrchního soudu, neboť se domnívá, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces, garantovaného ustanovením Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.