Přehled jednání Ústavního soudu pro 40. týden roku 2014

26.09.2014

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 29.09.2014 10:00 do: 29.09.2014 10:30

Spisová značka: I. ÚS 2531/13

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 13. 6. 2013 č. j. 7 EXE 4335/2011-64

Stručná charakteristika: náklady exekučního řízení

Označení navrhovatelů:  D. H.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Okresního soudu v Benešově byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky proti stěžovatelce. Příkazem k úhradě nákladů exekuce určil soudní exekutor výši nákladů exekuce částkou 28.173,77 Kč a výši nákladů oprávněného částkou 28.222,00 Kč a stěžovatelce jako povinné uložil povinnost k jejich zaplacení. Stěžovatelka proti příkazu podala námitky, kde požadovala stanovení nákladů exekuce v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. s poukazem na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Soudní exekutor námitkám nevyhověl a postoupil je okresnímu soudu jako soudu exekučnímu. Okresní soud shledal napadený příkaz věcně správným a poukázal na skutečnost, že příkaz byl vydán dne 5. 5. 2013, zatímco ke zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. došlo až s účinností od 7. 5. 2013 – stěžovatelčiny námitky byly proto zamítnuty.

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti namítá, že usnesením okresního soudu bylo porušeno její základní právo na soudní ochranu, zaručené Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 30.09.2014 09:00 do: 30.09.2014 09:30

Spisová značka: III. ÚS 3101/13

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 3. června 2013 č. j. 5 T 176/96-287 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. července 2013 č. j. 8 To 257/2013-317

Stručná charakteristika: právo na svobodu pohybu a pobytu, právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  V. Z.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovateli byl rozsudkem Městského soudu v Brně uložen za spáchání trestného činu loupeže trest odnětí svobody a trest vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, které Krajský soud v Brně zamítl. Po vykonání trestu odnětí svobody byl stěžovatel umístěn do vyhošťovací vazby a dne 27. dubna 1999 byl trest vyhoštění vykonán. Stěžovatel byl dne 19. dubna 2013 zajištěn Policií České republiky v Blansku a následně rozsudkem Okresního soudu shledán vinným za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Dále byl stěžovateli uložen trest vyhoštění z území České republiky na dobu tří let. O odvolání stěžovatele rozhodl Krajský soud v Brně usnesením tak, že napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu vyhoštění, protože trest vyhoštění na dobu neurčitou uložený v předchozím trestním řízení stále trvá a není důvod ukládat trest vyhoštění na dobu určitou. Stěžovatel podal žádost o podmíněné upuštění od výkonu trestu vyhoštění s ohledem na dodatečné splnění podmínek, pro které nelze trest vyhoštění uložit ani jej vykonat. Dovolával se povinnosti státu chránit jeho právo na rodinný život, který v České republice vede. Jeho žádost byla zamítnuta usnesením městského soudu. Proti tomuto podal stěžovatel stížnost ke krajskému soudu, který ji zamítl.

Stěžovatel se domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť v jejich vydání spatřuje neoprávněný zásah do svého ústavně zaručeného práva na svobodu pohybu a pobytu zaručených Listinou základních práv a svobod, práva na respektování soukromého a rodinného života dle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a práva na spravedlivý proces.

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 02.10.2014 14:30 do: 02.10.2014 15:00

Spisová značka: I. ÚS 2346/14

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2014 sp. zn. 67 To 132/2014

Stručná charakteristika: vazba

Označení navrhovatelů:  A. M.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 byl stěžovatel vzat do útěkové vazby. Proti tomuto usnesení po jeho vyhlášení podal stěžovatel ústně stížnost do protokolu. Stěžovatel soudu sdělil, že písemné odůvodnění stížnosti doručí, což udělal. Městský soud v Praze v neveřejném zasedání bez účasti stěžovatele projednal jeho stížnost proti usnesení obvodního soudu a napadeným usnesením ji zamítnul. V odůvodnění uvedl, že stěžovatel svou stížnost, podanou ihned po vyhlášení usnesení obvodního soudu do protokolu, blíže neodůvodnil. Stěžovatel ve své ústavní stížnosti uvádí, že Obvodnímu soudu pro Prahu 7 písemné odůvodnění zaslal ve lhůtě, jak předem ve sdělení uvedl, avšak soud zaslal spis s blanketní stížností Městskému soudu v Praze, aniž by vyčkal na odůvodnění stížnosti. Ten proto nemohl vzít v úvahu skutečnosti namítané a doložené v odůvodnění stížnosti.

Ústavní stížností stěžovatel napadá v záhlaví uvedené rozhodnutí pro rozpor se svým ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces dle Listiny základních práv a svobod.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 02.10.2014 15:00

do: 02.10.2014 15:30

Spisová značka: I. ÚS 3216/13

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 14 Co 217/2013-162 ze dne 10. 7. 2013 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 0 P 1086/2010-116 ze dne 23. 1. 2013

Stručná charakteristika: střídavá péče

Označení navrhovatelů:  T. Š.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

V únoru 2011 bylo zahájeno rozvodové řízení mezi stěžovatelem a jeho manželkou. Stěžovatel v dané době žil v Anglii, manželka se i s dětmi přistěhovala zpět do České republiky. Okresní soud v Ostravě rozsudkem schválil dohodu rodičů o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti na dobu po rozvodu manželství. Obě děti byly svěřeny do péče matky. V březnu 2012 se stěžovatel přestěhoval zpět do České republiky. V červenci 2012 podal návrh na novou úpravu péče o děti. Žádal, aby děti byly svěřeny do střídavé péče vždy v intervalu po jednom týdnu. Návrh odůvodnil tím, že se definitivně vrátil do České republiky, aby se mohl podílet na výchově dětí a našel si byt a zaměstnání v obvodu, kde děti bydlí. Napadeným rozsudkem okresní soud návrh zamítl s tím, že nepochybně nastala změna poměrů na straně otce, ovšem sama tato skutečnost, bez toho aniž by byly zjištěny změny okolností na straně dětí a matky, nemůže vést k tomu, aby bylo měněno výchovné prostředí - rozšířil však styk otce s dětmi oproti úpravě předchozí. Krajský soud napadeným rozsudkem prvoinstanční rozhodnutí potvrdil s tím, že zákonnou podmínkou rozhodnutí o změně výchovy je zásadní změna poměrů na stranách účastníků řízení, která nastala v době od posledního rozhodnutí a pro kterou dosavadní úprava nadále nezajišťuje nejpříznivější podmínky pro zdárný vývoj dítěte.

Stěžovatel však namítá, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces a právo rodiče na péči o dítě.