Přehled jednání Ústavního soudu pro 5. týden roku 2017

27.01.2017

follow url III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2017 08:30 do: 31.01.2017 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1293/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016 č. j. 29 Cdo 3680/2014-252, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. prosince 2013 č. j. 6 Cmo 202/2013-184 a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. října 2012 č. j. 47 Cm 105/2011-139
Stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  L. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelce bylo na základě směnečného platebního rozkazu uloženo zaplatit žalobci částku přesahující 1 700 000 Kč s příslušenstvím, směnečnou odměnu a náhradu nákladů řízení. Stěžovatelka podala proti tomuto rozkazu odpor, Krajský soud v Plzni jej však ponechal v platnosti, toto rozhodnutí následně potvrdil i Vrchní soud v Praze a Nejvyšší soud, který odmítl dovolání stěžovatelky.

Stěžovatelka namítá, že se v řízení před obecnými soudy marně domáhala ochrany proti vůči ní uplatňované směnce, jejíž rukojemství stěžovatelka podle svých vyjádření nikdy nepřevzala. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu, rozsudku vrchního soudu a rozsudku krajského soudu, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu.

enter site III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2017 09:00 do: 31.01.2017 09:15

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3343/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. července 2016 č. j. 11 Co 249/2016-337
Stručná charakteristika: právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  I. P. a nezl. A. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

go Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 byl ve věci péče o druhou stěžovatelku zamítnut návrh vedlejšího účastníka (otce nezletilé) na nařízení předběžného opatření podle § 76 a 102 občanského soudního řádu, kterým by mu byl upraven styk s nezletilou dcerou. K odvolání vedlejšího účastníka Městský soud v Praze napadeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se nařizuje předběžné opatření, dle kterého je vedlejší účastník oprávněn stýkat se s nezletilou dcerou v sobotu každého třetího týdne v měsíci od 9 do 19 hodin s tím, že ji převezme a po ukončení styku vrátí do péče první stěžovatelky v místě jejího bydliště, jinak usnesení soudu prvního stupně potvrdil; návrhu vedlejšího účastníka tak bylo vyhověno jen zčásti (pokud jde o rozsah styku).

Stěžovatelky jsou toho názoru, že městský (tj. odvolací) soud k odvolání oprávněné strany nemůže změnit rozhodnutí soudu prvního stupně a sám nařídil předběžné opatření, ledaže by povinná strana dostala prostor podat vyjádření k odvolání tam, kde nehrozí, že by takovým postupem došlo ke zmaření účelu předběžného opatření, jako je tomu v souzené věci, neboť styk lze realizovat až v nejbližším následujícím termínu. Zde však městský soud jako soud odvolací pochybil, když nařídil předběžné opatření formou změny rozhodnutí soudu prvního stupně, aniž by měly možnost vyjádřit se k podanému odvolání. Stěžovatelky se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhají zrušení usnesení městského soudu, neboť se domnívají, že jím bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo na spravedlivý proces, zejména právo na přístup k soudu a právo na rovnost účastníků řízení.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2017 09:00 do: 31.01.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 3643/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2015, č. j. 21 Cdo 3326/2015-269, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 12. února 2015, č. j. 22 Co 385/2014-203.
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  ATOMSTROJEXPORT CZ, a. s., zastoupený Mgr. Martinem Hájkem, advokátem.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal po žalovaném (insolvenčním správci úpadce TRANZA STROJÍRNY, a. s.) vyslovení souhlasu s vydáním částky ve výši 1 127 200 Kč ze soudní úschovy. Uvedená částka byla složena do soudní úschovy dlužníkem úpadce a žalobce si vydání této částky nárokoval, neboť v rámci veřejné dražby konané dne 27. července 2011 vydražil majetek úpadce. Mezi účastníky řízení byl přitom sporný rozsah vydraženého majetku. Odvolací soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že předmětem dražby nebyl majetek úpadce jako celek, nýbrž pouze jeho část, když z něj byly vyčleněny pohledávky. Přestože dražební vyhláška byla v tomto směru rozporná, odvolací soud dovodil, že tyto rozpory byly odstraněny a v okamžiku konání dražby muselo být všem jejím účastníkům zřejmé, co je jejím předmětem, neboť na skutečnost, že se pohledávky nedraží, byli opakovaně upozorněni. Odvolací soud konstatoval, že pokud žalobce chtěl zpochybnit dražební vyhlášku, měl tak učinit v rámci žaloby o neplatnost dražby podle § 24 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší soud dovolání stěžovatele odmítl pro nepřípustnost.

Stěžovatel vyslovuje přesvědčení, že soudy při posuzování věci aplikovaly právní normy ústavně nekonformním způsobem. Nejvyššímu soudu vytýká, že odůvodnění jeho rozhodnutí nesplňuje zákonem stanovené náležitosti. Stěžovatel nesouhlasí s názorem Nejvyššího soudu, že jeho námitky nebyly právního charakteru a zastává názor, že jeho dovolání netrpělo žádnými vadami. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku krajského soudu, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a právo na ochranu majetku.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2017 09:15 do: 31.01.2017 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2264/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 26 Cdo 5593/2015, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2016, č. j. 9 Co 963/2015-77
Stručná charakteristika:  Náklady exekuce, insolvenční řízení, právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  JUDr. M. Z.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel vedl jako soudní exekutor exekuci na majetek povinné (úpadkyně), proti níž bylo dne 12. 11. 2014, v průběhu exekučního řízení, zahájeno řízení insolvenční; dne 1. 12. 2014 byla úpadkyni ustanovena insolvenční správkyně (vedlejší účastnice). V rámci exekučního řízení již dne 1. 10. 2014 provedl exekutor dražbu nemovitých věcí úpadkyně, a také vydal dne 26. 8. 2014 a 2. 10. 2014 pravomocné příkazy k úhradě nákladů exekuce ve výši 102 293,40 Kč. Před samotným vydáním čistého výtěžku exekuce do insolvenčního řízení exekutor podle § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu odpočetl náklady řízení rozvrhovým usnesením a vydal insolvenční správkyni částku 480 036,60 Kč. Proti tomuto usnesení soudního exekutora se insolvenční správkyně odvolala a odvolací soud rozhodnutí změnil tak, že se insolvenční správkyni vydává celá vymožená částka 582 330 Kč, tedy výtěžek dražby bez odpočtu nákladů exekuce. Exekutor podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které dovolací soud odmítl, neboť dospěl k závěru, že odvolací soud rozhodl v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu a usnesení Krajského soudu v Ostravě, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení zákazu nucených prací, práva vlastnit majetek, práva na spravedlivý proces a práva na rovnost účastníků v řízení.