Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. týden roku 2014

14.02.2014

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu 18.02.2014 15:30 do: 18.02.2014 16:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Spisová značka: IV.ÚS 3058/13
Soudce zpravodaj: JUDr. Vlasta Formánková
Označení navrhovatele: J. Ř.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 24. července 2013 č. j. 15 Co 447/2013-224 a usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 9. dubna 2013 č. j. 1 C 172/2011-204
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces dle čl. 6 odst.1 Úmluvy a čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod

enter Stěžovatel byl žalovaným ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem. Okresní soud znaleckému ústavu uložil přezkoumání dvou předchozích znaleckých posudků, pokud jde o určení obvyklé ceny nemovitostí a dále znaleckému ústavu uložil, aby stanovil obvyklou, tzn. tržní cenu nemovitostí a aby posoudil možnost reálného rozdělení nemovitostí. Fakturou znalecký ústav požadoval za vypracování znaleckého posudku celkem 19 825 Kč. Okresní soud usnesením, napadeným ústavní stížností, přiznal znaleckému ústavu znalečné v požadované výši. Proti usnesení okresního soudu, kterým bylo znalečné přiznáno, podal stěžovatel odvolání, ve kterém uvedl své konkrétní námitky proti napadenému usnesení. Zejména napadl výši odměny a kvalitu znaleckého posudku týkající se určení peněžní hodnoty vypořádacího podílu. Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře jako soud odvolací usnesením, které je rovněž napadeno ústavní stížností, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Stěžovatel v ústavní stížnosti vyjádřil nesouhlas s napadenými rozhodnutími a namítal, že napadené usnesení soudu prvního stupně je fakticky nepřezkoumatelné pro absenci jakéhokoliv odůvodnění. K tomu uvedl, že výši odměny znalce nebo znaleckého ústavu bezprostředně ovlivňuje věcná správnost znaleckého posudku, a proto odvolací soud nemůže na přezkoumání věcné správnosti znaleckého posudku rezignovat. Obecným soudů stěžovatel rovněž vytýkal, že vyjádření znaleckého ústavu ke stěžovatelem podanému odvolání, nebylo stěžovateli doručeno k podání repliky, a to za situace, kdy odvolací soud ve svém usnesení prakticky přejal argumentaci znaleckého ústavu.