Přehled ústních jednání pro 10. týden roku 2011

04.03.2011

V tomto týdnu se koná 6 jednání.

go to link I. senát - veřejné ústní jednání
8. 3. 2011 14:00
- 8. 3. 2011 16:00
Sp. zn.: I. ÚS 2899/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Ing. P. D. a Mgr. P. D.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 53 Co 354/2010-68
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelé

se domáhají zrušení rozhodnutí obecného soudu pro porušení svého

ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces dle čl. 36

Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelé se jako žalobci domáhali

zaplacení zažalované částky s tím, že žalovaná neplní podmínky kupní

smlouvy uzavřené mezi účastníky na dva pozemky, kde nenechala proti

ujednání vybudovat inženýrské sítě a komunikace nezbytné pro vybudování

rodinného domku. Tímto se podle stěžovatelů obohatila o žalovanou

částku; náklady na toto vybudování byly totiž zahrnuly do kupní ceny za

pozemky. Po podání včasného odporu proti ve věci vydanému platebnímu

rozkazu a aniž by bylo došlo k jednání, vzali žalobci žalobu zpět

v celém rozsahu s tvrzením, že po podání žaloby začala žalovaná následně

konat kroky nutné k tomu, aby výstavba inženýrských sítí byla dokončena

v souladu s uzavřenou smlouvou. Dlužnou částku nakonec žalovaná

uhradila, ale dle výroku Městského soudu v Praze byli stěžovatelé

povinni zaplatit žalované na nákladech odvolacího řízení částku 800,-

Kč. Proti tomuto výroku směřuje ústavní stížnost.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 3. 2011 14:30
- enter site 8. 3. 2011 15:00
Sp. zn.: II. ÚS 109/10
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: L. T.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: proti výroku V. rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové čj. 21 Co 369/2009-281 ze dne 21. 10. 2009
(právo na spravedlivý proces, náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

byla účastníkem řízení o vypořádání společného jmění manželů.

S rozsudkem nalézacího soudu druhý z rozvedených manželů nesouhlasil co

do výše vypořádacího podílu a podal odvolání. Odvolací soud změnil

rozhodnutí soudu prvního stupně co do výše vypořádacího podílu, nicméně

tak učinil proto, že nepovažoval původní propočet nalézacího soudu za

správný (nikoliv tedy kvůli argumentaci obsažené v odvolání). Odvolací

soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů

odvolacího řízení s tím, že v odvolacím řízení měl částečný úspěch

vedlejší účastník, který se práva na náhradu nákladů řízení vzdal.

 

Stěžovatelka

namítá, že tímto postupem byla poškozena na svých základních právech,

neboť odvolací soud nesprávně vyložil § 142 odst. 1 občanského soudního

řádu (náhrada nákladů řízení), své rozhodnutí řádně neodůvodnil a o

náhradě nákladů řízení rozhodl, jak je shora uvedeno přesto, že

 vedlejší účastník měl úspěch jen v nepatrné části, která navíc byla

zcela nezávislá na obsahu jeho odvolání. V tom stěžovatelka spatřuje

porušení svého práva na spravedlivý proces a práva na právní pomoc.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 3. 2011 15:00
- 8. 3. 2011 15:30
Sp. zn.: II. ÚS 115/08
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Ing. J. J.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové,

pobočka v Pardubicích, ze dne 25. října 2007 č. j. 23 Co 389/2007-142 a

rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. června 2007 č. j. 11 C

210/2003-127,
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

se domáhá zrušení uvedených rozhodnutí, jimiž měla být porušena jeho

ústavní práva, zejména právo vlastnit majetek garantované čl. 11 odst. 1

Listiny základních práv a svobod, do něhož bylo podle něj zasaženo

postupem nerespektujícím čl. 36 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 Listiny. Dále

mělo dojít k porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy o závaznosti nálezů

Ústavního soudu.

 

Stěžovatel

rekapituluje průběh řízení před obecnými soudy před vydáním zrušujícího

nálezu Ústavního soudu i poté a tvrdí, že napadenými rozhodnutími byla

opětovně porušena jeho ústavně zaručená práva, neboť jimi bylo

rozhodnuto o věci samé prakticky identickým způsobem, a to přesto, že

nálezem ze dne 21. března 2006 sp. zn. I. ÚS 717/05 Ústavní soud

judikoval, že „trvá na plnění základní funkce obecných soudů, tj.

zajištění proporcionální ochrany subjektivních práv a právem chráněných

zájmů a požaduje, aby ji obecné soudy pronajímatelům poskytly tak, že

nebudou zamítat jejich žaloby požadující určení zvýšeného nájemného

s odkazem na nedostatek zákonné úpravy“. Obecné soudy přesto žalobu

stěžovatele znovu zamítly, aniž by se uvedeným nálezem Ústavního soudu

řídily.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 3. 2011 9:30
- 10. 3. 2011 10:00
Sp. zn.: IV. ÚS 2427/09
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Servisní služby, s. r.o, se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 5. 2009 č.j. 18 Co 88/2009-27)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

se domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým jí

byla jakožto oprávněné uložena povinnost hradit náklady exekuce. Podle

názoru stěžovatelky bylo tímto rozhodnutím porušeno základní právo na

právní jistotu zaručené ústavním pořádkem a ve své ústavní stížnosti

namítá porušení práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka se domnívá, že jí soud

neměl ukládat jakoukoliv povinnost k úhradě nákladů exekučního řízení,

protože vycházela a jednala v souladu s tehdy platnou právní úpravou.

Právní úprava v době podání návrhu na exekuci (do 31.12.2007), a

ustálená judikovaná právní praxe stanovila, že veškeré náklady

exekučního řízení měl povinnost hradit exekutorovi povinný. Soud ve

výroku o nákladech exekuce odůvodnil svoje rozhodnutí zněním exekučního

řádu novelizovaného od 1. ledna 2008, podle něhož v případě nemajetnosti

povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi

oprávněný. Pochybení Krajského soudu v Hradci Králové spatřuje

stěžovatelka v nepřípustné retroaktivní aplikaci zákona, neboť v daném

případě bylo exekuční řízení zahájeno za účinnosti původní právní úpravy

týkající se úhrady nákladů exekučního řízení.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 3. 2011 9:45
- 10. 3. 2011 10:15
Sp. zn.: III. ÚS 2671/09
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: R. M.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 24. 6. 2009, č. j. 29 Cdo 3683/2007-94, usnesení Vrchního soudu v

Olomouci ze dne 24. 4. 2007, č. j. 5 Cmo 35/2007-64, a usnesení

Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2006, č. j. 29 Cm 213/2002-54,

spojené s návrhem na „vyslovení rozporu“ ustanovení § 220h obch. zák.,

„ve znění platném ke dni konání valné hromady“, „s ústavním pořádkem“ a

návrhem na zrušení § 131 odst. 3 a 4 obch. zák.
(neplatnost usnesení valné hromady; ochrana akcionářů při přeměně společnosti)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

se ústavní stížností domáhá zrušení uvedených rozhodnutí obecných

soudů, které jsou podle něj v rozporu s čl. 10 Ústavy ČR. Stěžovatel

nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že platná právní úprava

poskytuje akcionářům společnosti zaniklé rozdělením dostatečnou právní

ochranu, což je prý v tomto konkrétním případě zajištěno, když řízení o

přiznání práva na dorovnání již probíhá. Vrchní soud v Olomouci potvrdil

rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba

stěžovatele a dalších navrhovatelů na vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady společnosti 1VAX CR, a.s., kterou bylo rozhodnuto o

rozdělení společnosti. Navrhovatelé, včetně stěžovatele, byli v důsledku

napadeného rozhodnutí valné hromady podrobeni podle stěžovatele

opatření, které má stejný důsledek jako vyvlastnění, avšak za náhradu,

která byla stanovena retroaktivně, a jejíž kvalita a hodnota je více než

pochybná - neregistrované akcie zcela bezvýznamné společnosti První

Opavská a.s., které jsou podle stěžovatele neprodejné. Odvolací soud se

dále rovněž podle stěžovatele dostatečně nevypořádal s argumenty

navrhovatelů.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 3. 2011 10:00
- 10. 3. 2011 10:30
Sp. zn.: IV. ÚS 1332/07
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: JUDr. F. M.
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21, 2. 2007 č. j. 23 Co 502/2006-138)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

se domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a to ve výroku, jímž

bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení. Stěžovatel v ústavní

stížnosti namítá, že napadeným rozhodnutím městského soudu bylo porušeno

jeho ústavně zaručené právo na ochranu vlastnictví ve smyslu

čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a

základních svobod, a to zejména ve složce ochrany legitimního očekávání,

a dále právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod. Porušení svých ústavně zaručených práv

spatřuje stěžovatel v tom, že napadený výrok o nákladech řízení nebyl

nijak odůvodněn a byl tedy v tomto rozsahu nepřezkoumatelný, neboť z něj

nebylo jasné, jakou část nákladů tvořila odměna advokáta, jakou náhrada

hotových výdajů a zda do nákladů byla zahrnuta i DPH. Z výše částky,

která mu byla přiznána, stěžovatel dovodil, že městský soud zřejmě

aplikoval ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu, přičemž

vycházel z tarifní hodnoty 25.000,- Kč. Jelikož však bylo předmětem

řízení vrácení daru, jímž byla ideální polovina nemovitosti, neměl

městský soud dle stěžovatele vycházet z tarifní hodnoty, nýbrž z hodnoty

spoluvlastnického podílu, která byla v darovací smlouvě stanovena na

1.534.050,- Kč. Odměna advokáta za jeden úkon právní služby tak měla

činit 14.460,- Kč a nikoli částka 2.826,- Kč, jak rozhodl soud.