Přehled ústních jednání pro 11. týden roku 2012

09.03.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

13. 3. 2012 9:15 - 13. 3. 2012 9:45

Sp. zn.: I. ÚS 1826/11

Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: J.P., zastoupená Mgr. Kateřinou Hrubou, advokátkou se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 3.

2011 sp. zn. 33 Cdo 5384/2008 a rozsudku Krajského soudu v Hradci

Králové ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. 38 Co 145/2008

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Manžel

stěžovatelky a stěžovatelka uzavřeli za trvání svého manželství

úvěrovou smlouvu s bankou na téměř 2 miliony korun, jejíž plnění bylo

chráněno zástavou na nemovitosti - penzionu. Stěžovatelka se po roce

rozvedla a předpokládala, že v případě problémů se splácením manželova

úvěru se banka může zhojit na zastavené nemovitosti. Banka však posléze

zjistila, že manžel stěžovatelky v žádosti o úvěr předložil padělané

dokumenty a nemovitost je již zastavena. Jelikož manžel byl odsouzen za

úvěrový podvod, zažalovala banka stěžovatelku o tři miliony korun jako

jednu ze stran původní úvěrové smlouvy.

 

Okresní

soud tuto žalobu zamítl, protože zhodnotil jako účinné namítnutí

relativní neplatnosti úvěrové smlouvy. Krajský soud však jeho rozsudek

změnil tak, že stěžovatelce uložil zaplatit požadovanou částku. Nejvyšší

soud nakonec svým rozsudkem podpořil rozhodnutí odvolacího soudu a

stěžovatelčino dovolání nebylo úspěšné. Stěžovatelka tak navrhuje

zrušení shora uvedených rozhodnutí pro porušení řady svých základních

práv.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

15. 3. 2012 10:00 - 15. 3. 2012 10:30

Sp. zn.: III. ÚS 2260/10

Soudce zpravodaj: Jan Musil

Navrhovatelé: Ch.T.V.

Přezkoumávané

akty: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2010 č. j. 5 Tdo

539/2010, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 8.

2009 č. j. 23 To 329/2009 a rozsudek Okresního soudu v Českých

Budějovicích ze dne 17. 3. 2009 č. j. 6 T 126/2008

(právo na spravedlivý proces, prohlídka jiných prostor, materiální znak trestného činu)

I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

 

Stěžovatel

spatřuje zásah do svého práva na ochranu soukromí v tom, že v

přípravném trestním řízení byla provedena nezákonná prohlídka nákupních

prostor užívaných stěžovatelem. Nezákonnost prohlídky shledává zřejmou v

tom, že prohlídka nebyla nařízena soudcem, byla provedena celními

orgány, které prý v dané věci neměly status orgánu činného v trestním

řízení, s provedením nevyslovil předchozí souhlas státní zástupce,

nebyla náležitě zdůvodněna neodkladnost prohlídky, stěžovatel nebyl před

provedením prohlídky vyslechnut a nebyl vyzván k dobrovolnému vydání

věci.

 

Na základě shora

uvedených rozsudků byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání trestného

činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému

označení původu, kterého se dopustil tím, že na svém stánku nabízel 29

kusů textilního zboží označeného padělanými ochrannými známkami

zahraničních firem. Domáhá se proto jejich zrušení.