Přehled ústních jednání pro 15. týden roku 2010

09.04.2010

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

source site IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
14. 4. 2010 11:00
- 14. 4. 2010 11:30
Sp. zn.: IV. ÚS 2087/07
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Ing. Kateřina Fabiánová a Lukáš Kubíček
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14.6.2007 sp. zn. 8 Ao 1/2007)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

mají za to, že napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu byli

zkráceni na svých ústavně zaručených právech, neboť jim byla odepřena

možnost domáhat se de facto jakékoli právní obrany proti zásahům

územního plánu obce Zdiby. Dle náhledu stěžovatelů zasahuje předmětné

rozhodnutí Nejvyššího správní soudu do jejich práv ve dvou rovinách.

Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu došlo jednak k odnětí možnosti

stěžovatelů domáhat se svých práv u nezávislého a nestranného soudu a

jednak byl výše nastíněným postupem porušen princip právní jistoty.

Nejvyšší správní soud svým postupem založil podle stěžovatelů jakousi

dvojkolejnost a diskriminaci, neboť proti jednomu územnímu plánu

přijatému do 31. 12. 2006 neexistují prostředky ochrany a naproti tomu

proti jinému územnímu plánu přijatému od 1. 1. 2007 lze podat návrh jeho

zrušení.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 4. 2010 8:30
- 15. 4. 2010 9:00
Sp. zn.: IV. ÚS 941/09
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: Anna Bittnerová
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v

Olomouci ze dne 11. 2. 2009 čj. 5 Cmo 509/2008-71 a usnesení Krajského

soudu v Brně ze dne 15. 10. 2008 čj. 18 Cm 185/2006-56
(ochrana vlastnického práva)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Ústavní

stížnost proti pravomocnému usnesení Vrchního soudu v Olomouci a

usnesení Krajského soudu v Brně odůvodňuje stěžovatelka tím, že oběma

usneseními obecných soudů bylo podle jejího názoru porušeno její ústavně

zaručené základní právo na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 Listiny

základních práv a svobod, stejně jako právo na spravedlivý proces.

Žalobce u obecných soudů požadoval po žalované (nyní stěžovatelka)

zaplacení ceny za převod obchodního podílu v obchodní společnosti, ve

které však podle stěžovatelky nebyl společníkem, což mělo vyplývat ze

stavu zápisu v obchodním rejstříku.

  

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 4. 2010 9:30
- 15. 4. 2010 10:00
Sp. zn.: III. ÚS 870/09
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: 1/ Jiřina Kovaříková; 2/ Martin Kovařík; 3/ Ondřej Kovařík
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 7.1.2009 č.j. 54 Co 298/2008-51, a rozsudku Obvodního

soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 2. 2008, č.j. 13 C 342/2006-33
[právo na náhradu za nucené omezení vlastnického práva (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práva a svobod)]
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelé

podali ústavní stížnost proti pravomocnému rozsudku Městského soudu v

Praze ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, protože se

domnívají, že jimi byla porušena základní práva zaručená Listinou

základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami ve smyslu článku 10

Ústavy České republiky. Uvedenými rozsudky byla zamítnuta stěžovatelova

žaloba o náhradu škody, která mu vznikla z titulu nesprávného úředního

postupu České republiky. Požadovaná finanční náhrada představovala

rozdíl mezi obvyklým nájemným a stěžovatelem skutečně přijatým nájemným

odpovídajícím regulovanému nájemnému u pěti bytů nacházejících se v domě

ve vlastnictví stěžovatele v době od 1.9.2003 do 31.8.2006.

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
16. 4. 2010 8:30
- 16. 4. 2010 9:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 8/07
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Krajský soud v Ostravě
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Přezkoumávané akty: návrh Krajského soudu v Ostravě na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
(návrh na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Na

navrhovatele – Krajský soud v Ostravě – se obrátil žalobce, kterému byl

rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) přiznán od

1.2.2006 plný invalidní důchod podle ustanovení § 39 odst. l/a zákona č.

155/1995 Sb. ve výši 13.346 Kč měsíčně s odůvodněním, že důchod je

tvořen základní výměrou, která činí 1.470 Kč měsíčně a procentní

výměrou, která činí 11.876 Kč. Tato procentní výměra byla vypočtena z

osobního vyměřovacího základu zjištěného za rok 1986 až 2005 ve výši

68.635 Kč. Žalobce napadl výši přiznaného důchodu i při vědomí, že jeho

výše byla stanovena v souladu se zákonem, a poukázal na to, že celková

výše důchodu činí pouze 19 % z jeho příjmu, což nepovažuje za přiměřené

hmotné zabezpečení. Poukazuje na skutečnost, že dle zpráv Ministerstva

práce a sociálních věcí ČR činila v r. 2004 průměrná výše důchodu 44 % k

hrubému průměrnému příjmu (k čisté mzdě 57 %), a na to, že výše jeho

důchodu 13.346 Kč k příjmu 68.635 Kč (19 %) zakládá naprostou nerovnost

jeho osoby k ostatním poživatelům důchodu. Namítá nesoulad zákona č.

155/1995 Sb., konkrétně ustanovení § 15 s čl. 30 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod a tvrdí, že redukce příjmu pro výpočet

procentní výměry důchodu stanovená v tomto ustanovení jej znevýhodňuje a

zakládá jeho nerovné postavení. Krajský soud v Ostravě považuje

napadené rozhodnutí ČSSZ za správné, pokud se jedná o způsob výpočtu a

zápočet odpracovaných let. Ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., které

bylo při výpočtu důchodu aplikováno, však nemůže dle předkládajícího

soudu obstát, neboť je neústavní, protože tímto ustanovením jsou

poškozeni pojištěnci s vyššími příjmy, tedy ty osoby, jejichž příjem

přesahuje základní stanovenou částku osobního vyměřovacího základu.

Krajský soud v Ostravě proto Ústavnímu soudu navrhl zrušit § 15 zákona o

důchodovém pojištění, které obsahuje tzv. redukční hranice pro

stanovení tzv. výpočtového základu pro výpočet důchodu.