Přehled ústních jednání pro 17. týden roku 2013

19.04.2013

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

http://therealpornwikileaks.com/james-deen-hosts-reddit-ama-today-9-pm-est/  II. senát - veřejné ústní jednání
23. 4. 2013 14:30 - 23. 4. 2013 16:00

Sp. zn.: II. ÚS 4160/12
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Martin Hanáček
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 13 Co 244/12 ze dne 17. 7. 2012
(úprava styku s nezletilým dítětem)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy domáhal úpravy styku se svým synem. Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně byl styk stěžovatele s nezletilým upraven ve výroku I., avšak po odvolání dalších dvou účastníků byl rozsudek Krajským soudem změně tak, že návrh na úpravu styku se zamítá. Spornou okolností je zejména skutečnost, že stěžovatel se cítí být biologickým otcem dítěte, otcovství však uznal i nový druh matky. V postupu odvolacího soudu shledává stěžovatel řadu porušení svých základních práv.

 

here I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 4. 2013 13:30 - 24. 4. 2013 14:00

Sp. zn.: I. ÚS 1301/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Společnost CDV-2, LTD., se sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2009, č. j. 29 Co 335/2009-151, v druhém odstavci (o nákladech řízení)
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti uvádí, že bylo porušeno její základní právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a základní právo vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny. Krajský soud v Praze totiž ve svém rozsudku uložil stěžovatelce povinnost zaplatit vedlejší účastnici náhradu nákladů před soudy obou stupňů ve výši, jež je v rozporu s rozhodným právním předpisem. Krajský soud jí dále v doplňujícím snesení uložil povinnost zaplatit na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 20.365 Kč, mající představovat jednu polovinu soudního poplatku, neboť vedlejší účastnice byla osvobozena od soudních poplatků za odvolací řízení z jedné poloviny. I tato polovina soudního poplatku byla podle stěžovatelky vyměřena v nezákonné výši. Podle stěžovatelky je navíc z výše uvedeného zřejmé, že soudní poplatek jak za řízení před soudem prvního stupně, tak před soudem odvolacím, neměl být vyměřen v částce 40.730 Kč, ale v částce 3.000 Kč. Částka 3.000 Kč je dle právního názoru stěžovatelky stanovena za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžitě plnění.

 

follow link Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
25.04.2013 10:00 -  25.04.2013 11:00

Sp. zn.: Pl. ÚS 25/12
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil , CSc.
Navrhovatelé:  skupina senátorů Senátu Parlamentu ČR
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. - tzv. přísudková vyhláška
(paušální sazby odměny za zastupování advokátem)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

Navrhovatel vyjadřuje své přesvědčení, že napadená přísudková vyhláška je v rozporu se zákonem i s ústavním pořádkem, že porušuje všechny principy přiměřenosti, zákazu sankce bez zákona i práva na spravedlivý proces a princip rozumného uspořádání vztahů a neplní účel, pro který byla přijata a nepovažuje ani za technicky ani za věcně možné, aby se soudní judikatura ujednotila na způsobu rozhodování o nákladech, který by byl jednotný, paušalizovaný, předvídatelný a současně spravedlivý tak, aby zohledňoval všechny okolnosti, které by zohlednit měl. Ministerstvo ve svém rozsáhlém vyjádření namítá, že stanovení výše náhrady nákladů právního zastoupení na základě vyhlášky č. 484/2000 Sb. není ani neústavní ani nezákonná.