Přehled ústních jednání pro 22. týden roku 2012

25.05.2012

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
28. 5. 2012 16:00
- 28. 5. 2012 16:30
Sp. zn.: I. ÚS 383/12
Soudce zpravodaj: František Duchoň

Navrhovatelé: stěžovatel: DOMOV CZ, s. r. o., Uherské Hradiště, zast.

JUDr. Janem Hrbáčkem, advokátem se sídlem Brno, Kachlíkova 15
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2012, čj. 18 Cm 23/2008 - 312
(nepřipuštění změny žaloby)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení označeného usnesení, vydaného v řízení o zaplacení

částky 14 122 213,- Kč, kterým Krajský soud v Brně, jako soud prvního

stupně, nepřipustil změnu žaloby, kterou stěžovatel v průběhu řízení

navrhl. Stěžovatel ve svém podání navrhl rozšíření své žaloby proti

dvěma žalovaným o zaplacení příslušenství, tj. úroku z prodlení

ze žalované částky. Krajský soud v Brně uvedeným usnesením změnu žaloby

nepřipustil, aniž své rozhodnutí jakkoli odůvodnil. Krajský soud podle

stěžovatele neuvedl žádný důvod, pro který rozšíření žaloby nepřipustil,

a v v jeho jednání lze tedy spatřovat ústavně nepřípustnou libovůli

v rozhodování. Mělo tím dojít k porušení základního práva stěžovatele na

spravedlivý proces, chráněného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
29. 5. 2012 13:30
- 29. 5. 2012 14:00
Sp. zn.: II. ÚS 3127/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: SOLARIS, s.r.o., Praha, a spol.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu,

č. j. 29 Cdo 4407/2007 – 287 ze dne 28. července 2009, usnesení Vrchního

soudu v Olomouci, č. j. 5 Cmo 188/2007 – 212 ze dne 31. ledna 2008, a

usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. 50 Cm 40/2004 – 194 ze dne 27.

června 2007
(dovolání - spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se domáhají zrušení uvedených soudních aktů pro porušení práva na

spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod. Stěžovatelé se u Krajského soudu v Brně domáhali vyslovení

neplatnosti usnesení valné hromady vedlejšího účastníka, obchodní

společnosti Moravské naftové doly, a. s., kterým bylo rozhodnuto o

převodu jmění této společnosti na hlavního akcionáře ve smyslu § 220p

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění (dále

též „ObchZ“), a o neplatnost smlouvy o převzetí jmění. Uvedený soud

usnesením zastavil řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

vedlejšího účastníka, když byl dospěl k závěru, že v důsledku zániku

vedlejšího účastníka pro jeho zrušení bez likvidace s převodem jmění na

hlavního akcionáře ztratil vedlejší účastník způsobilost být účastníkem

řízení ve smyslu § 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších změn (dále též „o. s. ř.“), čímž nebyly splněny

podmínky, za nichž by soud mohl rozhodnout ve věci samé (§ 103 o.  s.

 ř.). Protože se dle krajského soudu jednalo o takový nedostatek

podmínky řízení, který bylo možné odstranit, vyzval stěžovatele ke změně

předmětu řízení na řízení o právu na dorovnání dle § 220k ObchZ, jakož i

§§ 95 a 104 o. s. ř. Jelikož stěžovatelé i přes výzvu soudu předmět

řízení nezměnili, nebyl dle soudu odstraněn nedostatek podmínky řízení, a

proto soud řízení zastavil s odkazem na § 107 odst. 5 o. s. ř., neboť

dovodil, že povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení s právním

nástupcem. Vrchní soud v Olomouci napadené usnesení jako věcně správné

potvrdil.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
30. 5. 2012 9:00
- 30. 5. 2012 9:15
Sp. zn.: II. ÚS 171/12
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Ringier Axel Springer CZ, a. s., zastoupená JUDr. Helenou Chaloupkovou, advokátkou
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 25. října 2011, č. j. 1 Co 200/2011-75, a rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2011, č. j. 31 C 188/2010-54
(Ochrana osobnosti - svoboda projevu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka se domáhá zrušení rozsudků obecných soudů, kterými podle ní byla porušena

její ústavně zaručená základní práva na svobodu projevu a práva na

informace zakotvená ve čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Vedlejší

účastnice se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhala ochrany

osobnosti uložením povinnosti stěžovatelce počínaje dnem právní moci

zdržet se v periodickém tisku, jehož je vydavatelem, uveřejňování

podobizny a jména a příjmení žalobkyně v souvislosti se sdělováním

informací o dopravní nehodě, kvůli níž je vedeno trestní stíhání proti

manželovi. O uvedené dopravní nehodě informovaly deníky Blesk a Aha, a

ačkoliv vedlejší účastnice na ní neměla žádnou účast, v mnoha článcích

bylo neustále zdůrazňováno, že nehodu způsobil její manžel, její jméno

bylo často uvedeno v nadpisech článků a v této souvislosti byla

publikována i její fotografie. Jednání stěžovatele kvalifikovala jako

mediální šikanu. Stěžovatelka v řízení před obecnými soudy navrhla

zamítnutí žaloby a argumentovala tím, že uveřejněné zprávy se zakládaly

na pravdě. Původcem dopravní nehody byl manžel vedlejší účastnice, který

řídil pod vlivem alkoholu, a informace sloužily k veřejné kontrole

vyšetřování. Podle názoru stěžovatelky nemohlo zveřejněním článků o

dopravní nehodě dojít k zásahu do osobnostních práv vedlejší účastnice a

zákaz zveřejňování obrazových snímků a jména stěžovatelky tak, jak byl

navrhován, je v rozporu s právem na svobodu projevu a práva na

informaci.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
30. 5. 2012 9:45
- 30. 5. 2012 10:15
Sp. zn.: III. ÚS 218/12
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: Apston Capital Ltd., 4th Floor, Hannover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Irská republika
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti výroku II. a III. usnesení

Krajského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2011 č. j. 17 Co 433/2011-80
(náklady řízení a spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

navrhuje zrušení označeného usnesení odvolacího soudu, vydaného v

exekučním řízení, jehož byla účastníkem. Podle ní došlo k porušení

článku 11 odst. 3, článku 36 a 37 Listiny základních práv a svobod

a článku 90 Ústavy České republiky. Krajský soud v Praze změnil usnesení

Okresního soudu Praha-východ tak, že zamítl stěžovatelčin návrh na

nařízení exekuce na základě vykonatelného rozsudku k uspokojení její

pohledávky a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů

řízení před soudem prvního stupně a stěžovatelce uložil povinnost

zaplatit úspěšnému povinnému na nákladech odvolacího řízení 114 708 Kč

(výrok II.), jakož i 7 800 Kč soudnímu exekutorovi (výrok III.).

Konstatoval, že návrhu na nařízení exekuce nebylo možno vyhovět pro

nevykonatelnost exekučního titulu, neboť byl napaden odvoláním, o kterém

dosud nebylo rozhodnuto. Stěžovatelka je přesvědčena, že napadené

rozhodnutí odvolacího soudu je ve výrocích II. a III. nesprávné, neboť

odvolací soud při rozhodování o náhradě nákladů řízení rozhodl podle

zásady úspěchu ve věci, aniž by se zabýval okolnostmi, které měly mít za

následek aplikaci ustanovení § 150 o. s. ř. a nezohlednil skutečnost,

že v době podání návrhu na nařízení exekuce disponovala řádným

vykonatelným exekučním titulem, a teprve v odvolacím řízení se

dozvěděla, že doložka právní moci, jíž byl exekuční titul opatřen, byla

pro chybné vyznačení zrušena. Stěžovatelka tak dle svého názoru nenese

žádné procesní zavinění za zamítnutí jejího návrhu na nařízení exekuce,

protože návrh v době podání nebyl nedůvodný, předčasný či jinak vadný.

 

 

I. senát - veřejné ústní jednání
30. 5. 2012 13:30
- 30. 5. 2012 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 2839/11
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: HS INKASO, s. r. o., zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem se sídlem Janáčkovo nábř. 51/39, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Praze ze dne 17. 5. 2011 č. j. 29 Co 421/2010-171, výroková část III.
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ve

výrokové části III., neboť jím byl podle ní porušen čl. 95 odst. 1

Ústavy ČR, základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces ve smyslu

čl. 36 odst. 1, Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod, stejně jako její základní

právo na ochranu majetku dle čl. 11 odst. 1 Listiny. Městský soud

ustanovil v řízení vedlejšímu účastníkovi a povinnému v exekučním řízení

podle názoru stěžovatelky v rozporu s právními předpisy jako

opatrovníka vyššího soudního úředníka. Stěžovatelka uvádí, že Městský

soud v Praze měl v případě náhrady nákladů řízení před soudy obou stupňů

postupovat dle § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a rozhodnout, že žádný

z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku

z důvodu zastavení exekučního řízení. Stěžovatelka zdůraznila, že

zastavení exekučního řízení nezavinila, neboť exekuční titul byl zrušen

pro pochybení Městského soudu v Praze, což ona nemohla nijak ovlivnit.