Přehled ústních jednání pro 23. týden roku 2013

31.05.2013

watch Plénum - veřejné ústní jednání
od: 03.06.2013 16:00 do: 03.06.2013 18:00
Typ jednání: veřejné ústní jednání
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 10/13
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), či jeho části,
Označení navrhovatelů:  skupina 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky skupina 47 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR skupina 45 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Pokračování veřejného ústního jednání z dne 27. května 2013. Skupina senátorů Parlamentu ČR navrhuje zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o  majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zároveň předložila návrh na zrušení části zákona č. 182/1993 Sb., o  Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Svým návrhem se domáhá, aby Ústavní soud zrušil napadené právní předpisy (resp. část právního předpisu), které jsou podle navrhovatelů v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Skupina senátorů navrhuje, aby v případě, že Ústavní soud nevyhoví návrhu na  zrušení zákona jako celku, rozhodl alternativně tak, že zruší alespoň některá specifikovaná ustanovení zákona o majetkovém vyrovnání s  církvemi a náboženskými společnostmi.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 04.06.2013 14:00 do: 04.06.2013 14:15
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 
sp. zn: I. ÚS 4181/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Vojen Güttler
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 9. 2012, č. j. 19 C 52/2012–38
navrhovatelé: Ing. Ivan Hynek a Jana Lexová
stručná charakteristika: změna žaloby

V ústavní stížnosti se stěžovatelé domáhají zrušení rozhodnutí obecného soudu (jeho výroku II.) pro porušení svých ústavně zaručených práv zaručených čl. 36 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatelé namítají, že soud svévolně aplikoval ust. § 95 odst. 2 o. s. ř., neboť žádný procesní úkon vůbec proveden nebyl a uvádějí, že napadané usnesení je vadné i v tom, že (s odkazem na ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádné odůvodnění, neboť se v daném případě nejedná o žádný z případů, které jsou obsaženy v citovaném zákonném ustanovení. Ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí o nepřipuštění změny žaloby, které neobsahovalo odůvodnění.

https://progrockmetal.blogspot.com/2011/02/five-uk-metal-bands-announce-split.html I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 04.06.2013 14:15 do: 04.06.2013 14:45
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: I. ÚS 2656/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Vojen Güttler
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 5. 2012, č. j. 1 Cmo 93/2012–90, a proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 5. 2012, č. j. 1 Cmo 94/2012–101
navrhovatelé: Beskydská stavební, a. s., se sídlem Třinec, Frýdecká 225
stručná charakteristika: rozsudek pro zmeškání

Krajský soud v Ostravě rozsudkem pro zmeškání uložil stěžovateli (žalovanému) zaplatit žalobci částku 202.175,70 Kč se zákonným úrokem z prodlení. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel návrh na jeho zrušení podle § 153b odst. 4 o. s. ř. Krajský soud v Ostravě usnesením tento návrh zamítl. Uvedl, že zástupce stěžovatele obdržel od soudu řádné předvolání k soudnímu jednání a soudu do doby předvolání k soudnímu jednání nebyla známa skutečnost, že by tento zástupce stěžovatele již nezastupoval. Tato skutečnost byla soudu oznámena až poté, co zástupce stěžovatele obdržel předvolání k soudnímu jednání. To, že tento zástupce stěžovatele nepředal toto předvolání k soudnímu jednání stěžovateli, není omluvitelným důvodem zmeškání jednání podle § 153b odst. 4 o. s. ř. Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel odvolání. Napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci usnesení krajského soudu potvrzeno.

go I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.06.2013 09:00 do: 06.06.2013 09:30
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Spisová značka: I. ÚS 2183/12
Soudce zpravodaj: JUDr. Ivana Janů
Návrh na přezkoumávané akty:  Usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 19.1.2012, sp.zn. 2 T 77/2011 a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.3.2012, sp.zn. 5 To 119/2012
Stručná charakteristika:  vazba, spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  Jaroslav Kokrhánek, zast. advokátem Mgr. Janem Farkačem, advokátem, Štursova 34, Brno
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel namítá, že bylo porušeno jeho právo na zachování osobní svobody, když byl vzat do vazby, aniž by byl naplněn jakýkoliv důvod stanovený zákonem, jak vyžaduje čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a tento stav nebyl napraven ani krajským soudem.
Stěžovatel, stíhaný toho času pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb. trestního zákona (dále jen „trestní zákon“), napadl usnesení Okresního soudu Brno – venkov, kterým byl podle § 68 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) z důvodů uvedených v § 67 písm. a) trestního řádu vzat do vazby. Rovněž napadl usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení okresního soudu. Stěžovatel namítá, že je mu usnesením okresního soudu vyčítáno údajné maření průběhu trestního řízení procesními obstrukcemi, ovšem vůbec se v něm nehovoří o tom, že by existovala obava z toho, že se bude skrývat nebo že uprchne. Přitom § 67 písm. a) trestního řádu upravující tzv. útěkovou vazbu opravňuje soud k jejímu uvalení pouze (1.) pokud existuje důvodná obava, že obviněný uprchne, nebo (2.) pokud existuje důvodná obava, že se obžalovaný bude skrývat (samozřejmě za kumulativního naplnění dalších zákonných podmínek). Za jiných okolností soud obviněného do vazby vzít nemůže. Stěžovatel upozorňuje, že ani jednou neprojevil ani náznak přípravy jednání spočívajícího v útěku ze země nebo ve skrývání a ani soud ve svém usnesení neuvedl, že by měl takovouto obavu. Vzít obviněného do vazby toliko z důvodu, že by měl protahovat průběh trestního řízení, nelze.