Přehled ústních jednání pro 24. týden roku 2010

14.06.2010

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
14. 6. 2010 9:30
- 14. 6. 2010 10:30
Sp. zn.: IV. ÚS 575/07
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Ing. Jan Jošt, zastoupený Mgr. Michalem Kojanem, advokátem AK v Praze 1, Pařížská 28
Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní stížnost proti usnesení Nejvyšší soudu ze dne 30.1.2008 č.j.

25 Cdo 4531/2007-73, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11.

2006 č. j. 13 Co 218/2006-49 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze

dne 17. 1. 2006 č. j. 13 C 169/2005-29)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatel

svojí ústavní stížností brojí proti rozhodnutím shora uvedených soudů,

které v první fázi zamítly žalobu, kterou se domáhal proti České

republice - Ministerstvu financí zaplacení částky 104.400 Kč s

příslušenstvím, jež mu měla vzniknout nesprávným úředním postupem

v souvislosti s údajně protiústavní regulací nájemného a posléze v

nečinnosti státu a státních orgánů, které neprojednaly, neschválily a

nevydaly zvláštní právní předpis o nájemném.  Stěžovateli  tak vznikla

škoda ve výši rozdílu mezi obvyklým nájemným stanoveným znaleckým

posudkem, jenž si nechal vypracovat, a regulovaným nájemným, které

žalobci platil jeho nájemník. Odvolací soud se poté ztotožnil se závěrem

soudu prvního stupně a stěžovatelovo dovolání bylo odmítnuto.

 

 

IV. senát - veřejné ústní jednání
15. 6. 2010 14:15
- 15. 6. 2010 16:00
Sp. zn.: IV. ÚS 2244/09
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Veronika Kočová a nezl. A.K. , právně zast. JUDr. Janem Pavlokem, Ph.D.
Řízení o ústavní stížnosti

( ústavní stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10.

6. 2009 č. j. 39 Co 255/2009-66 a rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9

ze dne 29. 4. 2009 sp. zn. 25 Nc 2016/2009)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelky

(matka a nezletilá dcera) podaly ústavní stížnost proti shora uvedeným

rozhodnutím obecných soudů, neboť se stěžovatelka - matka domnívá, že

postupem těchto soudů došlo k porušení práva stěžovatelek na spravedlivý

proces, k porušení práva na rodinný život, na výchovu dětí a zákazu

diskriminace. Stěžovatelce-matce byla její dcera-rovněž stěžovatelka po

porodu rozhodnutím soudu odebrána a odevzdána do péče dětského centra, a

to z důvodu nevyhovujících bytových podmínek. Stěžovatelce nepřisvědčil

ani odvolací soud. 

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
16. 6. 2010 10:00
- 16. 6. 2010 10:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 3/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: II. senát Ústavního soudu
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh II. senátu Ústavního soudu na zrušení ust. §

83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění pozdějších předpisů
(posouzení ústavnosti prohlídky jiných prostor a pozemků)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

V řízení

o ústavní stížnosti, které probíhalo před Ústavním soudem, vyjádřila

stěžovatelka pochybnosti ohledně zákonnosti provedení domovní prohlídky i

prohlídky jiných prostor, neboť byla toho názoru, že k jejich provedení

nebyly splněny zákonné podmínky, a proto k těmto důkazům neměly obecné

soudy vůbec přihlížet. Rozhodnutími obecných soudů totiž byla uznána

vinnou ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a

psychotropních látek a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let,

s podmíněným odkladem na dobu 2 roků.

 

II.

senát Ústavního soudu, který o této ústavní stížnosti jednal,

nepovažoval za ústavně konformní, aby trestní řád jako zákonný předpis

upravující v trestních věcech stanovený postup (§ 82 a násl.) určoval

podmínky, za nichž je přípustné narušit právo každého jednotlivce na

soukromí výkonem domovní prohlídky (§ 83), odlišně (přísněji) než v

případě výkonu prohlídky jiných prostor a pozemků (§ 83a), ačkoliv

prohlídka jiných prostor nepochybně rovněž představuje zásah do práva

každého jednotlivce na soukromí, a to v obdobném rozsahu jako v případě

domovní prohlídky. Proto podal plénu Ústavního soudu návrh na zrušení §

83a odst. 1 trestního řádu.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
16. 6. 2010 10:30
- 16. 6. 2010 11:00
Sp. zn.: I. ÚS 2859/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Doc. Ing. Lubomír Slunský, CSc., zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009 sp.

zn. 7 Tdo 768/2009, rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 2.

2009 č. j. 6 To 83/2008-13702, a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze

dne 10. 4. 2008 č. j. 35 T 8/2003-13328
(přiměřenost délky trestního řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

v ústavní stížnosti namítá porušení svých základních práv, které

spatřuje v několika aspektech. Obecným soudům vytýkal nepřiměřenou délku

trestního řízení, když jeho délku v trvání 14 let nelze podle něj

označit jinak než za extrémně nepřiměřenou. Stěžovatel v této

souvislosti polemizoval s argumentací obsaženou v odůvodnění napadených

rozhodnutí vrchního soudu a posléze i Nejvyššího soudu, kdy odmítly

možnost zastavení takového řízení dle ust. § 11 odst. 1 písm. j) tr.

řádu. Stěžovatel je naopak toho názoru, že v jeho případě lze spatřovat

výjimečné okolnosti, které měly vést obecné soudy k zastavení trestního

řízení trvajícího déle než 14 let. Mimo jiné proto, že veřejný zájem na

jeho potrestání zřetelně poklesl a rovněž proto, že celkový vývoj

společnosti v ekonomické oblasti, či v oblasti právní úpravy

podnikatelské činnosti, se ve srovnání s 90. léty podle stěžovatele

posunul zřetelně vpřed. Stěžovatel uplatnil námitku ohledně porušení

svého práva na spravedlivý proces, které spatřuje ve vadném právním

posouzení skutku a v nesprávném hodnocení stupně společenské

nebezpečnosti skutku, které podle stěžovatele vedlo k nesprávnému užití

kvalifikované skutkové podstaty. Krajský soud v Ostravě uznal

stěžovatele vinným trestným činem zpronevěry a trestným činem podvodu,

za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let

nepodmíněně.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
16. 6. 2010 13:30 - 16. 6. 2010 14:00

Sp. zn.: I. ÚS 2232/07
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Mgr. Martin Fuchsig a Petra Fuchsigová,
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 25. 6. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1770/2007, proti rozsudku Krajského

soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 57 Co 329/2006, a proti

rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 11 C

104/2004
(nájemné za pozemky)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelé

tvrdí, že obecné soudy porušily jejich základní práva nesprávnou

interpretací obsahu nájemní smlouvy, kterou uzavřel v roce1998 jejich

právní předchůdce (pronajímatel) a vedlejší účastník řízení (nájemce).

Obecné soudy dovodily, že při výpočtu ceny nájemného vycházeli

 účastníci  smlouvy ze základní  ceny pozemků, tzn. že nájem byl

 dohodnut ve výši 2 % ze základní ceny zemědělských pozemků, tedy z ceny

stanovené v příloze č. 16 k vyhlášce Ministerstva financí č. 279/1997

Sb., o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a to bez jakýchkoliv

dalších přirážek či srážek. Stěžovatelé především uvádějí, že jejich

právní předchůdce uveden v omyl ohledně výše ceny pronajímaných pozemků a

namítají i řadu dalších nedostatků při vzniku smlouvy. Rozpor

s ústavním pořádkem pak shledávají v tom, že obecné soudy svým postupem

neposkytly ochranu jejich právům dle čl. 36 odst. 1 Listiny.