Přehled ústních jednání pro 3. týden roku 2012

13.01.2012

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
16. 1. 2012 9:00
- 16. 1. 2012 10:00
Sp. zn.: IV. ÚS 1391/09
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Ing. J. B.
Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu č.j. 25 Cdo

2192/2007-545 ze dne 21.4. 2009 a proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě č. j. 8 Co 821/2006-526 ze dne 26.1.2007)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domnívá, že rozhodnutím uvedeného krajského a Nejvyššího soudu bylo

porušeno jeho ústavně zaručená právo na spravedlivý proces dle

čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, právo na náhradu škody

způsobené nezákonným rozhodnutím soudu dle čl. 36 odst. 3 Listiny a dále

čl. 4, čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky. Stěžovatel je

přesvědčen, že obecné soudy nesprávně posoudily otázku existence

příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím krajského soudu a

vzniklou škodou a dospěly k chybnému závěru o nenaplnění podmínek

odpovědnosti státu za škodu. Rozhodnutím obecného soudu byla podle § 4

zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd,

uložena povinnému výrobnímu družstvu povinnost uzavřít s navrhovateli

smlouvu o vydání specifikovaných nemovitostí. Krajský soud následně

rozhodnutí zrušil a v mezidobí povinná osoba majetek převedla do

vlastnictví třetí osoby. Rozhodnutí krajského soudu bylo následně

zrušeno, ale stěžovatel se domáhá zaplacení škody, která mu podle něj

vznikla. Výši škody odvozuje od příjmu, který by mohl dosáhnout

pronájmem předmětných nemovitostí v období osmi let, kdyby krajský soud

rozhodl v souladu se zákonem už při prvním projednávání.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 1. 2012 9:30
- 18. 1. 2012 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 2658/10
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Družstvo Pasáž Děčín
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: výrok I. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem –

pobočka Liberec č. j. 35 Co 76/2008-291 ze dne 15. června 2010,
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení označeného rozhodnutí s odůvodněním, že jím bylo

zasaženo do jeho práva na spravedlivý proces. Soudní spor vedl

stěžovatel u obecných soudů o vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

prostorům, které byly vyčleněny z jiného bytového družstva a obecné

soudy se zabývaly žalobou na určení spoluvlastnictví ke společným

prostorám a k nebytové jednotce. Ústavní stížnost směřuje k nákladům

řízení, které odmítl vedlejší účastník stěžovateli uhradit

s odůvodněním, že pro výpočet nákladů řízení by mělo být použito jiného

ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb., tzv. „advokátního tarifu“.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 1. 2012 10:00
- 18. 1. 2012 10:30
Sp. zn.: II. ÚS 5/11
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: O. O.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost rozsudku Městského soudu v Praze

ze dne 24. 11. 2010 sp. zn. 19 Co 411/2010 a rozsudku Obvodního soudu

pro Prahu 2 ze dne 20. 6. 2010 sp. zn. 42 C 159/2009
(právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím (trestní stíhání))
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se ústavní stížností domáhá zrušení uvedených rozhodnutí obecných soudů

pro porušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a na

náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím státu podle čl. 36 odst. 1

a 3 a čl. čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel

byl Policií ČR obviněn z trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1

trestního zákona a nepodal stížnost proti usnesení o zahájení

trestního stíhání. Stěžovatel byl nejprve prvoinstančním soudem uznán

vinným, přičemž odvolacím soudem byl k odvolání stěžovatele rozsudek

soudu prvního stupně zrušen a poté byl stěžovatel pravomocně zproštěn

obžaloby. Stěžovatel neúspěšně požádal o náhradu škody u Ministerstva

spravedlnosti, ale protože stěžovatel nepodal stížnost proti zahájení

trestního stíhání, nebyla splněna podmínka podle § 8 odst. 3 zákona č.

82/1998 Sb. Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že obecné soudy

porušily jeho právo na legitimní očekávání tím, že zamítly jeho žalobu z

důvodu, že nepodal stížnost do usnesení o zahájení trestního stíhání.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 1. 2012 10:30
- 18. 1. 2012 11:00
Sp. zn.: II. ÚS 1681/10
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: A. D.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 17. 3. 2010 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne

9. 12. 2009 sp. zn. 11 C 58/2008
(právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím (trestní stíhání))
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá, aby Ústavní soud konstatoval, že obecné soudy porušily její

základní právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 3 Listiny

základních práv a svobod a jejich rozhodnutí zrušil. Rozsudkem Obvodního

soudu pro Prahu 2 byla zamítnuta žaloba stěžovatelky o zaplacení částky

spočívající v náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím v trestním

řízení. Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka odvolání. Rozsudkem

Městského soudu v Praze byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen.

Proti stěžovatelce bylo vedeno trestní řízení a následně proti ní bylo

zahájeno trestní stíhání a byla podána obžaloba. Rozsudkem poté Okresní

soud Plzeň-město zprostil stěžovatelku obžaloby a trestní řízení bylo

pravomocně skončeno. Stěžovatelka uplatnila u Ministerstva spravedlnosti

ČR nárok na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., spočívající v

nákladech na obhajobu v trestním řízení, které musela vynaložit.

Přípisem Ministerstva spravedlnosti bylo stěžovatelce sděleno, že

žádosti o náhradu škody není možno vyhovět, neboť stěžovatelka nepodala

stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Obvodní soud pro

Prahu k věci uvedl, že nezákonným rozhodnutím, se kterým zákon spojuje

možnost přiznání odškodnění, není podání obžaloby, ale rozhodnutí,

kterým se zahajuje trestní stíhání. Stěžovatelka s tímto právním názorem

nesouhlasí.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 1. 2012 11:00
- 18. 1. 2012 11:30
Sp. zn.: II. ÚS 662/10
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: R. H.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 20. 10. 2009 sp. zn. 12 Co 300/2009
(právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím (trestní řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

se domáhá rozhodnutí, že obecný soud porušil základní právo na

spravedlivý proces a základní právo na náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím státu (čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a

svobod). Proti stěžovateli byl vydán trestní příkaz pro organizátorství

trestného činu úvěrového podvodu podle § 10, odst. 1, písm. a), § 250b,

odst. 1 tr. zákona, kterým uznal stěžovatele vinným žalovaným trestným

činem a uložil mu podmíněný trest odnětí svobody.  Stěžovatel podal

proti tomuto trestnímu příkazu odpor s tím, že se skutku popsaného v

trestním příkaze nedopustil. Pod odvolání byl stěžovatel obžaloby

zproštěn. Následně požádal o náhradu škody, která mu byla Ministerstvem

spravedlnosti odmítnuta. Jednou z překážek pro přiznání nároku na

náhradu škody byla také skutečnost, že stěžovatel nepodal proti usnesení

o zahájení trestního stíhání stížnost.