Přehled ústních jednání pro 35. týden roku 2011

26.08.2011

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

II. senát - veřejné ústní jednání
30. 8. 2011 13:30
- 30. 8. 2011 15:00
Sp. zn.: II. ÚS 655/11
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: J. L. D., zastoupený Mgr. Petrem Mikeštíkem, advokátem, se sídlem Novotného lávka 5, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení nejvyššího státního zástupce ze dne 31. 1.

2011 sp. zn. 1 NZA 1136/2010; návrh stěžovatele na odklad

vykonatelnosti napadeného rozhodnutí a návrh na zrušení ust. § 174a a

ust. § 173a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní

řád), ve znění pozdějších předpisů
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

se domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení nejvyššího státního

zástupce s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva

garantovaná v čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 37 odst. 3 Listiny

základních práv a svobod, v čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 6

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelova námitka směřuje k tomu, že napadené usnesení je označeno

jako rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, ve skutečnosti jej ale

nevydal nejvyšší státní zástupce, ale jeho náměstek. Oprávnění rušit

usnesení nižších státních zástupců má nejvyšší státní zástupce. Tím je

nejvyšší státní zástupce identifikován jako jediná osoba, které přísluší

uvedené oprávnění. Nikomu jinému zákon toto oprávnění nedává. Druhou

námitkou stěžovatele je, že ve vztahu k němu bylo rozhodnuto po uplynutí

lhůty tří měsíců od právní moci usnesení o postoupení věci.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
30. 8. 2011 14:00
- 30. 8. 2011 14:30
Sp. zn.: IV. ÚS 3695/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: POTRUBÍ a.s., se sídlem v Praze 9, Sokolovská 207/198,

zastoupené Mgr. Zuzanou Kundratovou, advokátkou advokátní kanceláře se

sídlem v Praze 9, Sokolovská 247/178
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku Městského

soudu v Praze č. j. 21 Co 463/2010-258 ze dne 23. listopadu 2010 a proti

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 18 C 149/2004-232 ze dne 15.

února 2010
(právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

je přesvědčena, že bylo porušeno její právo na spravedlivý proces dle

čl. 1 odst. 1 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky, čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod, právo na ochranu majetku zaručeného

čl. 11 odst. 1 Listiny a právo na ukládání povinností jen na základě

zákona a v jeho mezích dle čl. 4 odst. 1 Listiny. V řízení před obecnými

soudy, které předcházelo vydání citovaných rozhodnutí, se stěžovatelka

domáhala náhrady škody způsobené zatopením jejího výrobního areálu.

Stěžovatelka nabyla přesvědčení, že k tomu došlo v důsledku překopnutého

drenážního potrubí žalovanou společností. Toto byl rovněž jeden ze

závěrů znaleckého posudku. Soud prvního stupně žalobu zamítl a odvolací

soud tento rozsudek potvrdil a uložil stěžovatelce zaplatit část nákladů

odvolacího řízení. Stěžovatelka se domnívá, že závěr soudu, který

absolutně nemá oporu v dokazování, zasáhl do jejího práva na spravedlivý

proces a ve svém důsledku tak zasáhl její vlastnické právo. Odvolací

soud pak tento vytýkaný nedostatek nijak nenapravil a potvrdil rozsudek

soudu prvního stupně jako správný.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
30. 8. 2011 14:30
- 30. 8. 2011 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 299/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Ing. M. P.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 31. 10. 2008, sp. zn. 33 Odo 1255/2006, a proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 4. 4. 2006, sp. zn. 25 Co 44/2006,
(určení spoluvlastnictví k nemovitosti)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

se domnívá, že byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v

čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a

svobod, stejně jako čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod a domáhá se zrušení uvedených rozhodnutí obecných

soudů. Žalobou se stěžovatel domáhal určení, že je spoluvlastníkem

nemovitostí v Praze, které vlastnil společně s bratrem, který byl

v řízení před obecnými soudy v pozici žalovaného. Základní spornou

právní otázkou bylo v dané věci určení vlastnického práva k ideální 1/6

nemovitostí; spor spočíval v posouzení platnosti darovací smlouvy z roku

1970 mezi jejími účastníky, tedy žalobcem jako dárcem a žalovaným jako

obdarovaným. Žalobce tvrdil, že darovací smlouva byla uzavřena

oboustranně pouze „na oko“, že se jednalo o simulovaný právní úkon

trpící nedostatkem vzájemné shody vůle a jejího projevu a z tohoto

důvodu se nejednalo o platný právní úkon. Smlouva nebyla podle

stěžovatele uzavírána s úmyslem na žalovaného převést vlastnická práva k

uvedeným nemovitostem, nýbrž s cílem vytvořit formálně takový stav v

úředních zápisech, aby se předešlo předpokládané konfiskaci dotčeného

majetku stěžovatele tehdejšími státními orgány na základě tehdy platných

zákonů z důvodu jeho nelegálního pobytu mimo republiku. Obdarovaný prý

tuto skutečnost před podpisem darovací smlouvy písemně potvrdil.