Přehled ústních jednání pro 37. týden roku 2010

10.09.2010

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

source url Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
14. 9. 2010 9:15
- 14. 9. 2010 10:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 34/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: Vlastimil Hájek a Věra Hájková, zastoupeni JUDr. Viliamem

Kováčikem, advokátem, se sídlem Škroupova 957, Hradec Králové
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku velkého senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 8.

2009 č. j. 31 Cdo 135/2007-151
(dobré mravy)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

 

Stěžovatelé

namítají porušení svých základních práv, které spatřují v postupu

dovolacího soudu. Ten podle stěžovatelů nesprávně aplikoval obecné

zásady pro posouzení platnosti či neplatnosti zástavní smlouvy, kterou

byl zajištěn úvěr z úvěrové smlouvy mezi třetí osobou (úpadcem) a

bývalou Podnikatelskou bankou Praha, a. s. (věřitel), čímž došlo ke

zvýhodnění úpadce v tomto řízení, resp. správce konkursní podstaty po

prohlášení konkurzu, na úkor stěžovatelů. Dovolací soud učinil došel k

závěru, že dlužník (úpadce) jednal v souladu s dobrými mravy, když

nemohl předpokládat případné nesplnění podmínek úvěrové smlouvy, tedy

v době uzavírání úvěrové smlouvy nejednal s úmyslem dopustit se

podvodného jednání spočívajícího v odčerpání poskytnutého úvěru a

ponechání jeho splacení na zástavcích (stěžovatelé). Stěžovatelé

vytýkají obecným soudům, že nerespektovaly závěry pravomocného rozsudku

trestního soudu, kterým byl úpadce v souvislosti s uzavřením předmětné

úvěrové smlouvy odsouzen za trestný čin podvodu. Dle názoru stěžovatelů

byla argumentace dovolacího soudu vyvrácena závěry trestního řízení, ve

kterém bylo prokázáno, že úpadce od samého počátku jednal s úmyslem

získat finanční prostředky, a to pro jiný účel než jaký byl vymezen

v úvěrové smlouvě a tyto nesplácet.

 

Dle

názoru stěžovatelů se věřitel od počátku nechoval s péčí řádného

hospodáře, když v rozporu s účelem použití finančních prostředků

sjednaným ve smlouvě o úvěru, uvolnil jejich čerpání na nákup luxusních

osobních vozidel. Poskytovatel úvěru tak jednal zcela zjevně v rozporu

s dobrými mravy, když riziko, které svým jednáním vyvolal přenesl na

stěžovatele jako zástavce, přičemž ti nemohli nikterak případný vznik

škody ovlivnit. Stěžovatelé tvrdí, že dovolací soud nesprávně vyřešil

otázku práva kterých subjektů ochránit -  zda stěžovatelů jako

podvedených zástavců, či poskytovatele úvěru, taktéž poškozeného, který

však svým jednáním navodil riziko vzniku škody, na toto riziko

stěžovatele neupozornil a nejednal tak, aby vzniku škody zabránil.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
16. 9. 2010 15:50
- 16. 9. 2010 16:50
Sp. zn.: I. ÚS 1286/10
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: Petr Szitai, zast. JUDr. Janem Holubem LL.M., se sídlem Kladno, Kleinerova 24
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Ústí nad Labem ze dne 16. 12. 2009, čj. 6 To 818/2009 - 340
(včasnost podání opravného prostředku)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též

„odvolací soud“) pro porušení čl. 8 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod. Okresní soud v Lounech usnesením rozhodl, že

podle § 60 odst. 1 trestního zákona, účinného do 31. 12. 2009, odsouzený

(stěžovatel) vykoná trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců,

který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Lounech původně jako

trest podmíněný v trvání dvaceti měsíců se zkušební dobou na třicet

měsíců. Současně bylo rozhodnuto o jeho zařazení do věznice s dozorem.

Důvodem pro přeměnu trestu byla skutečnost, že stěžovatel ve stanovené

zkušební době neuhradil náklady trestního řízení a nesplnil povinnost

uhradit poškozeným náhradu škody. V tomto směru neprojevil ani snahu a

poškozené za celou dobu nekontaktoval. Proti tomuto usnesení podal

stěžovatel stížnost. Opravný prostředek proti uvedenému rozhodnutí podal

podle odvolacího soudu opožděně a vzhledem k tomuto zjištění odvolací

soud stížnost z formálních důvodů zamítl jako opožděně podanou [§ 148

odst. 1 písm. b) trestního řádu (dále jen „TrŘ“)], aniž by věcně

přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně.