Přehled ústních jednání pro 39. týden roku 2012

21.09.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

go

enter  II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 9. 2012 10:00
- 24. 9. 2012 10:30
Sp. zn.: II. ÚS 2185/12
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: D. M.
Řízení o ústavní stížnosti

here Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozhodnutí Českého

telekomunikačního úřadu pro oblast Praha ze dne 24. 2. 2009 č.j.

103979/2008631/Šťa/G VII. vyř.
(právo na spravedlivý proces - ustanovení opatrovníka)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

se domáhá zrušení uvedeného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu,

odboru pro oblast Praha (dále jen ČTÚ) s odvoláním na porušení čl. čl.

36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 go to site Listiny základních práv a svobod,

stejně jako rozhodnutí, kterým mu byla uložena povinnost uhradit

společnosti Vodafone Czech Republic a.s. částku 1 908 Kč

s příslušenstvím, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že o existenci

napadeného rozhodnutí se dověděl až z usnesení Obvodního soudu pro Prahu

1 o nařízení exekuce. Stěžovatel uvádí, že ač mu byly zpočátku

písemnosti ČTÚ zasílány na adresu, na níž se v době správního řízení

zdržoval, měl řádně označenu schránku a hlášen trvalý pobyt, pracovník

České pošty vrátil zásilky s poznámkou „na uvedené adrese neznámý". ČTÚ

poté přistoupil k ustanovení opatrovníka, přičemž opatrovníkem byl určen

zaměstnanec správního orgánu. Stěžovatel má za to, že rozhodnutím ČTÚ a

předcházejícím správním řízením bylo porušeno jeho právo na spravedlivý

proces, neboť se nemohl účastnit správního řízení, navrhovat v něm

důkazy, ani využít opravných prostředků.

 

 

 

see url IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 9. 2012 9:00
- see 27. 9. 2012 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS 2372/11
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická

Navrhovatelé: 1. Astin Capital Management Limited, se sídlem v Londýně,

7-9 Swallow Street, Spojené království Velké Británie a Severního

Irska; 2. MAPLE LEAF MACRO VOLATILITY MASTER FUND, se sídlem v George

Townu, Mary Street, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy; 3. Unicredit Bank

A.G., se sídlem v Mnichově, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, Spolková

republika Německo; 4. CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, se

sídlem v Londýně, One Cabot Square, Spojené království Velké Británie a

Severního Irska; 5. Credit Industriel et Commercial S.A, se sídlem v

Paříži, 6 Avenue de Provence, Francie, zastoupených Mgr. Jurajem

Alexandrem, LL.M.
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost

proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2011 č. j.

MSPH 79 INS 6021/2011-B-69, o nepřiznání hlasovacího práva stěžovatelům

na schůzi věřitelů v insolvenčním řízení vedeném proti dlužníkovi

společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., spojené s návrhy, aby

Městský soud v Praze na nejbližší schůzi věřitelů rozhodl o hlasovacím

právu stěžovatelů, na přednostní projednání věci a s eventuálním návrhem

na zrušení první a druhé věty § 25 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelé

jsou přesvědčeni, že rozhodnutím obecného soudu byla porušena jejich

práva na spravedlivý proces a práva na soudní ochranu, zaručených čl. 36

odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

„Úmluva“), práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny a čl. 1

dodatkového protokolu k Úmluvě a čl. 90 Ústavy České republiky. Spor byl

veden o pohledávky dluhopisů v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční

správce však pohledávky uvedené v společné přihlášce i podmíněné

pohledávky jednotlivých stěžovatelů popřel, jak stěžovatelé zjistili ze

seznamu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. V odůvodnění insolvenční

správce uvedl, že přihlášení věřitelé, resp. jejich společný zástupce,

nejsou věřiteli dlužníka, neboť předmětné dluhopisy jsou dle emisních

podmínek vydány ve formě sběrného dluhopisu vyměnitelného za konečné

dluhopisy. Proti napadeným usnesením a postupu insolvenčního soudu

stěžovatelé předně namítají, že pokud insolvenční správce prakticky bez

jakékoli právní argumentace popřel pohledávky stěžovatelů a stěžovatelé

před schůzí věřitelů dne 20. 7. 2011 požádali insolvenční soud o

přiznání hlasovacích práv z důvodu neoprávněnosti popření jejich

pohledávek, měl se insolvenční soud jejich argumentací zabývat. Svá

rozhodnutí však insolvenční soud prakticky neodůvodnil a vůbec se

nezabýval důvodností popření pohledávek stěžovatelů insolvenčním

správcem. Postupem Městského soudu v Praze tak došlo podle názoru

stěžovatelů k porušení principu rovnosti účastníků řízení, zejména pokud

jde o možnost každé procesní strany přednést svou záležitost včetně

důkazů a podmínek (princip rovnost zbraní). V postupu insolvenčního

soudu spatřují stěžovatelé projev libovůle s absencí řádného odůvodnění.