Přehled ústních jednání pro 42. týden roku 2011

14.10.2011

V tomto týdnu se koná 8 jednání.

follow url I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
17. 10. 2011 9:30
- watch 17. 10. 2011 10:30
Sp. zn.: I. ÚS 1531/11
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: CF FLOP, s. r. o., IČ 64608565, se sídlem Nejedlého

383/11, Brno, adresa pro doručování P. O. BOX 11, 708 11 Ostrava 8,

zastoupená Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou, se sídlem Masná 8, Ostrava –

Moravská Ostrava
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty:

ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011 sp.

zn. 25 Cdo 4570/2008 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 10.

2007 sp. zn. 23 Co 391/2007
náhrada škody za výkon veřejné moci
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatelka

se domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu a

Městského soudu v Praze s tvrzením, že jimi byla porušena její základní

práva garantovaná v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod

a v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelka se domáhala na žalovaném zaplacení částky ve výši

600.000,- Kč s příslušenstvím jako náhrady nemajetkové újmy způsobené jí

průtahy v civilním řízení. V řízení o odpůrčí žalobě mělo být podle

stěžovatelky zvýrazněno urychlené vyslovování neúčinnosti napadených

úkonů a tím rychlé zabránění následným majetkovým únikům. Pokud by soud o

věci řádně rozhodl, nedošlo by podle stěžovatelky k excesu, kdy

žalovaní přišli v exekuci o nemovitosti, o které ve sporu šlo. V

důsledku průtahů v řízení (nyní již více než deset let) nebude podle

stěžovatelky z čeho uhradit vykonatelnou pohledávku stěžovatelky.

 

 

 

go site II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 10. 2011 13:30
- go to site 18. 10. 2011 14:00
Sp. zn.: II. ÚS 1327/10
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Kratochvíl Jan World of logistics, s.r.o., Zdice
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: výrok III. usnesení Okresního soudu v Sokolově, čj.

17 C 5301/2005-26, ze dne 13. 11. 2009 a usnesení Krajského soudu v

Plzni ze dne 28. 1. 2010, čj. 14 Co 38/2010-37
(spravedlivý proces, náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

se domáhá zrušení označených rozhodnutí obecných soudů s tím, že jimi

byla porušena její ústavně zaručená práva, garantovaná čl. 36 a násl.

Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod, jakož i čl. 90 Ústavy České

republiky. Stěžovatelka podala návrh na exekuci na majetek dlužníka.

Zhruba po čtyřech letech požádala soud o zrušení této exekuce, protože

byl zjištěn úpadek dlužníka. Následné rozhodnutí soudu uložilo

stěžovatelce povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů

exekuce ve výši 7.735 Kč, s čímž stěžovatelka nesouhlasí.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 10. 2011 14:00
- 18. 10. 2011 14:30
Sp. zn.: II. ÚS 1387/11
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Česká kancelář pojistitelů
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. 36 Co

27/2010
(náhrada škody)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

namítá porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a

domáhá se zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem,

kterým nebylo vyhověno jejímu odvolání proti rozsudku Okresního soudu v

České Lípě.  Uvedeným rozhodnutím byla zamítnuta žaloba stěžovatelky,

kterou se domáhala po žalovaném jako subjektu odpovědnému za škodu

způsobenou poškozenému provozem vozidla. Mezi účastníky řízení nebyl

sporným základ odpovědnosti žalovaného, který zavinil úraz poškozeného

při dopravní nehodě, ale sporným zůstala výše částky, kterou

stěžovatelka vyplatila pojišťovně vyřizující pojistnou událost jako

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Obecné

soudy přiznaly stěžovatelce nárok pouze částečně. Stěžovatelka

nesouhlasí se závěrem soudů, že vzniklá škoda (částečná invalidita a v

jejím důsledku vznikající ztráta na výdělku poškozeného) není v plné

příčinné souvislosti se škodnou událostí, za kterou odpovídá žalovaný.

source link  

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 10. 2011 14:00
- 18. 10. 2011 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 1536/11
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Ing. L. M.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 2 ze dne 29. 8. 2007, č. j. 19 C 58/2007-48, proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2008, č. j. 29 Co 527/2007-72, a

proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, č. j. 25 Cdo

3879/2008-92
(náhrada za průtahy v řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se ústavní stížnosti domáhá zrušení shora citovaných rozhodnutí

obecných soudů pro porušení svého ústavně zaručeného práva na

spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 Listiny základních

práv a svobod. Stěžovatel žaloval Ministerstvo spravedlnosti o

odškodnění za průtahy v soudním řízení. Soud prvního stupně sice

potvrdil existenci neodůvodněného průtahu v řízení v délce 2,5 roku,

nicméně podle stěžovatele nepřihlédl k celkové délce řízení (které

nebylo ani k datu vydání rozhodnutí nalézacího soudu skončeno a není

skončeno dosud). Odvolací soud nepřezkoumatelně uzavřel, že průtahy

v řízení nenastaly, a že proto nárok na odškodnění není dán. Nemajetková

újma se však podle stěžovatele presumuje a jen výjimečně se nepřiznává

odškodnění. Soudy podle stěžovatele nevzaly v úvahu ani negativní dopady

průtahů na platební neschopnost stěžovatele a dopady na jeho zdraví.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 10. 2011 8:30
- 19. 10. 2011 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 1441/11
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Mgr. K. K., zast. advokátem JUDr. Michalem Špirkem, Vysoká 92, Rakovník
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 13. 12.

2010 (výroky III. a IV.) a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.

4. 2011 sp. zn. 10 Co 131/2011 (výroky II. a III.)
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

se domnívá, že rozhodnutím obecných soudů byla porušena jeho základní

práva, zejména právo na spravedlivý proces. Obecné soudy rozhodovaly o

rozdělení majetku ve společném jmění manželů a soudem prvního stupně

bylo rozhodnuto, že každý z účastníků má povinnost zaplatit České

náhradu nákladů zálohovaných státem ve výši 212,50 Kč. Tyto náklady

představovaly znalečné přiznané znalci za účast při ústním jednání.

Žádný z účastníků neměl rovněž podle soudu právo na náhradu nákladů

řízení. Odvolací soud rozhodnutí potvrdil a stěžovatel oběma rozhodnutím

vytýká porušení svého práva na spravedlivý proces, způsobené tím, že

nedostal příležitost vyjádřit se k zamýšlené aplikaci § 150 o. s. ř. a

tím, že použití moderačního práva nebylo řádně odůvodněno.

 

 

 

IV. senát - veřejné ústní jednání
19. 10. 2011 9:00
- 19. 10. 2011 11:00
Sp. zn.: IV. ÚS 247/11
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: M. S.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Brně ze dne 20. 12. 2010 čj. 105 Nc 17680/2007-37 a rozhodnutím

Exekutorského úřadu Brno-město, -soudního exekutora Mgr. Jaroslava

Homoly ze dne 24. 11. 2010 čj. 030 EX 24825/07-29, 030 EX 24826/07-26,

030 EX 24827/07-26 a 030 EX 24843/07-31
návrh na odložení vykonatelnosti
(nerespektování judikatury Ústavního soudu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení označeného rozhodnutí Městského soudu v Brně s

odůvodněním, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva,

garantovaná Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky.

Na stěžovatelku byla uvalena exekuce na základě návrhu Dopravního

podniku města Brna. Podle stěžovatelky Městský soud v Brně tím, že v

okamžiku, kdy u něj byly podány čtyři návrhy na nařízení exekuce, kde

byli titíž účastníci, a kde byl tentýž základ exekučního titulu,

nerozhodl z vlastní iniciativy o spojení řízení u něj vedených, porušil

jednu z obecných právních zásad a jeden z pilířů spravedlivého procesu –

hospodárnost řízení. Městský soud v Brně a Exekutorský úřad Brno-město

svým jednáním podle stěžovatelky postupovaly přímo proti výkladu

Ústavního soudu o spojování řízení a jejich postupem došlo k navýšení

nákladů exekučního řízení a k porušení práv stěžovatelky, konkrétně

práva stěžovatelky na spravedlivý proces.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 10. 2011 13:30
- 19. 10. 2011 14:30
Sp. zn.: IV.ÚS 1145/11
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Investment Intelligence s.r.o., se sídlem v Praze 5, Na

Bělidle 996/6, zastoupené JUDr. Vladimírem Szabem, advokátem advokátní

kanceláře se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1021/70
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku Městského

soudu v Praze č. j. 11 Co 392/2010-238 ze dne 12. ledna 2011 ve výroku o

povinnosti stěžovatelky zaplatit České republice – Ministerstvu financí

náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 172.329,11 Kč.
(právo zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

podal ústavní stížnost proti odůvodnění uvedeného rozsudku Městského

soudu v Praze, protože podle jeho názoru nevzal soud v úvahu argumenty

stěžovatele, když výrok o nákladech řízení odůvodnil pouze odkazem na

ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 2 občanského soudního řádu. Otázkou,

zda se skutečně jedná o náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo

bránění práva, se tedy vůbec nezabýval. Tím podle názoru stěžovatele

zatížil své rozhodnutí vadou, která má ústavně právní rozměr a spočívá v

porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obecný soud

neposkytl ochranu právům stěžovatele (čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993

Sb.), necítil se vázán názorem Ústavního soudu (čl. 89 odst. 2 téhož) a

současně tak porušil ústavně zaručené právo stěžovatele na soudní

ochranu, čímž došlo podle stěžovatele k porušení principu řádného a

spravedlivého procesu. Vyhlášení nálezu k veřejnému ústnímu jednání z 6.

října 2011.

 

 

 

IV. senát - veřejné ústní jednání
20. 10. 2011 8:30
- 20. 10. 2011 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS  3597/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Církve československé husitské, se sídlem v Praze 6,

Wuchterlova 523/5, zastoupené Mgr. Jiřím Oswaldem, advokátem advokátní

kanceláře se sídlem v Praze 1, Bílkova 4
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku

Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2082/2010-271 ze dne 8. září 2010 a proti

rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 62 Co 302/2009-248 ze dne 11.

listopadu 2009
(právo zakotvené v čl.16 odst.2 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

se domnívá, že bylo významně zasaženo do jejích základních práv a

rozhodnutími obecných soudů byla porušena Listina základních práv a

svobod. Rozhodnutí byla podle stěžovatelky vydána v rozporu se zaručeným

právem na církevní samosprávu dle čl. 16 odst. Listiny. Uvedenými

rozhodnutími došlo podle stěžovatelky k neoprávněnému zásahu do

zaručeného práva stěžovatelky do práva ustanovovat duchovní. Obecné

soudy rozhodly po osmi letech o skutečnosti, že služební poměry, který

stěžovatelka ukončila, stále trvají. Pokračování odročeného veřejného

ústního jednání z 6. října 2011.