Přehled ústních jednání pro 44. týden roku 2010

29.10.2010

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 11. 2010 9:00
- 3. 11. 2010 9:10
Sp. zn.: II. ÚS 1828/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Rudolf Oprendek, zastoupený JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. Rto 2/2010 ze dne 31. května 2010
(Rehabilitace podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

V

ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí označeného

v záhlaví, jímž byla jako nepřípustná zamítnuta jeho stížnost proti

usnesení Okresního soudu v Ostravě, kterým byl zamítnut jeho návrh na

zrušení či zmírnění trestu, uloženého mu rozsudkem Vojenského obvodového

soudu v Prešově (nyní ve Slovenské republice) ze dne 10. ledna 1981.

Tvrdí, že jím byla porušena jeho základní práva podle čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod. Stěžovatel účastníkovi řízení

konkrétně vytýká, že ten shledal v rozhodnutí prvostupňového soudu celou

řadu závad, ale přesto toto rozhodnutí nezrušil. Dále mu vytýká, že mu

odepřel právo stížnosti, které mu přiznal soud prvního stupně, přičemž

ovšem o jeho stížnosti rozhodl zamítavým usnesením. V tom spatřuje

stěžovatel porušení svých základních práv.

 

Stěžovatel

byl 10. ledna 1981 uznán vinným trestným činem nenastoupení služby

v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 trestního zákona, v tehdy

platném znění, kterého se dopustil tím, že nenastoupil k výkonu základní

vojenské služby podle povolávacího rozkazu a vojenskou službu odmítl

vykonávat s tím, že mu v tom brání jeho náboženské přesvědčení, a za to

mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let se zařazením do

první nápravně výchovné skupiny.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 11. 2010 9:15
- 3. 11. 2010 9:20
Sp. zn.: II. ÚS 622/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Obchodní společnost INECON, s. r. o., zastoupená JUDr. Josefem Vaške, advokátem, se sídlem v Hradci Králové
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2009, č. j. 11 Cmo 209/2009-99
(Náklady řízení - odměna opatrovníku účastníka neznámého pobytu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze a tvrdí, že

rozhodnutím bylo zasaženo do jejího ústavně zaručeného práva na

spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny

základních práv a svobod. Napadený rozsudek vzešel z obchodního sporu, v

němž se stěžovatelka domáhala po vedlejším účastníku řízení zaplacení

částky 1.395.309 Kč s příslušenstvím. Ve věci rozhodl nejprve Krajský

soud v Praze, který žalobě rozsudkem vyhověl jen co do částky 217.329,50

Kč, a ve zbytku ji zamítl. Právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal

žádnému z účastníků. Protože vedlejšímu účastníku byl pro neznámý pobyt

ustanoven opatrovník, posledním výrokem přiznal krajský soud tomuto

opatrovníku náhradu nákladů ve výši 3.392 Kč a uložil ji zaplatit České

republice.

 

Vrchní

soud v Praze nyní napadeným rozhodnutím k odvolání stěžovatelky

rozsudek prvé instance v zamítavé části potvrdil. Výrok o nákladech

řízení změnil tak, že za zastoupení vedlejšího účastníka opatrovníkem

stěžovatelku zavázal k zaplacení částky 53.981 Kč České republice –

Krajskému soudu v Praze. Na nákladech odvolacího řízení pak stěžovatelce

uložil povinnost zaplatit České republice – Krajskému soudu v Praze

73.137,40 Kč. Skutkové i právní závěry soudu prvního stupně označil za

správné a odůvodnění jeho rozsudku za podrobné a přesvědčivé.

Stěžovatelka nesouhlasí ani s tím, jak byla v rámci odvolacího řízení

upravena povinnost vypořádat náklady řízení. Především po ní nelze podle

jejího názoru požadovat, aby zaplatila České republice za zastupování

vedlejšího účastníka opatrovníkem náklady dle vyhl. č. 484/2000 Sb.,

když Česká republika platí opatrovníkovi odměnu dle advokátního tarifu,

tedy několikanásobně nižší. Česká republika by se takto podle

stěžovatelky bezdůvodně obohatila o částku 59.589 Kč.