Přehled ústních jednání pro 45. týden roku 2009

02.11.2009

Plán veřejných ústních jednání a vyhlášení nálezů Ústavního soudu na 45. kalendářní týden roku 2009

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu


Od: 2.11.2009 10:30
Do: 2.11.2009 11:00

Sp. zn. II. ÚS 2740/08
Soudce zpravodaj: Balík Stanislav JUDr.

ve

věci ústavní stížnosti Františka Šumbery proti usnesení Okresního soudu

v Bruntále ze dne 7. 2. 2008 sp. zn. 17 Nc 2/2005 a usnesení Krajského

soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2008 sp. zn. 10 Co 456/2008 (náhrada

nákladů exekučního řízení při zastavení exekuce)


Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

brojí proti rozhodnutí soudu, kterým mu bylo uloženo nahradit náklady

exekuce vůči exekutorovi, byť tento pohledávku nevymohl a povinná

v mezidobí zemřela. Ve stejném období navíc stejný soud rozhodl spor

mezi shodnými účastníky tak, že řízení pro úmrtí povinné sice zastavil,

ale nepřiznal exekutorovi náhradu nákladů. V napadených rozhodnutích

obecných soudů pro stěžovatel spatřuje porušení svých základních práv.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu


Od: 2.11.2009 11:00
Do: 2.11.2009 14:30

Sp. zn. II. ÚS 2979/08
Soudce zpravodaj: Balík Stanislav JUDr.

Ve

věci ústavní stížnosti Ing. Josefa Čapského proti rozsudku Obvodního

soudu pro Prahu 1 ze dne 7.2.2008 sp. zn. 13 C 105/2007 a rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2008, s. zn. 30 Co 287/2008

(spravedlivý proces)


Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Meritem

ústavní stížnosti je restituce, v níž stěžovatel vystupoval jako

oprávněný. Po několika letech soudních sporů byl ve sporu úspěšný.

Otevřená však zůstala otázka úroků z prodlení, neboť obvodní soud odmítl

požadavek na úroky z prodlení s tím, že nelze o vztahu mezi státem a

oprávněnou osobou dle zák. 87/1991 Sb., hovořit jako o vztahu dlužníka a

věřitele. Toto právní stanovisko následně potvrdil i odvolací soud.

Stěžovatel proto žádá Ústavní soud o poskytnutí ochrany jeho základním

právům.

 

 

Plénum - veřejné ústní jednání


Od: 3.11.2009 9:00
Do: 3.11.2009 12:00

Sp. zn. Pl. ÚS 29/09
Soudce zpravodaj: Rychetský Pavel JUDr.

Návrh

skupiny senátorů Parlamentu České republiky na posouzení souladu

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o

založení Evropského společenství, resp. jejich vybraných ustanovení, s

ústavním pořádkem.


Místnost: Sněmovna

 

Ústavní

soud bude pokračovat ve veřejném ústním jednání ve věci Pl. ÚS 29/09 o

souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem, které dne 27. října 2009

odročil za účelem porady Ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že již bylo

uzavřeno dokazování a účastníci přednesli závěrečné řeči, je

pravděpodobné, že bude vyneseno konečné rozhodnutí Ústavního soudu,

samozřejmě pokud plénum Ústavního soudu k rozhodnutí do té doby dospěje.