Přehled ústních jednání pro 46. týden roku 2009

10.11.2009

Plán veřejných ústních jednání a vyhlášení nálezů Ústavního soudu na 46. kalendářní týden roku 2009

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 11. 2009 14:00
- 10. 11. 2009 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 709/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Jarmila Schoenbauerová Jiří Schoenbauer

Řízení

o ústavní stížnosti. Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující

proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. března 2008 č. j. 27

Co 69/2008-82 (navrácení majetku, restituce, právo na soudní a jinou

právní ochranu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelé

se u obecných soudů d roku 1996 domáhali žalobou na určení, že jsou

podílovými spoluvlastníky specifikovaného pozemku v k. ú. Líbezníce.

Obecné soudy jim však nevyhověly s tím, že žaloba stěžovatele je

nedůvodná mj. i proto, že žalobce neuplatnil restituční nárok ke sporným

pozemkům, ačkoli v době možnosti uplatnit restituční nárok byli

stěžovatelé v katastru nemovitostí evidováni jako vlastníci předmětných

nemovitostí. Stěžovatelé v tom spatřují porušení svého práva na

spravedlivý proces, o čemž nyní rozhodne Ústavní soud.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
10. 11. 2009 14:30
- 10. 11. 2009 15:00
Sp. zn.: I. ÚS 1468/07
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Stanislav Kučera

Řízení

o ústavní stížnosti. Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti výroku

II. rozsudku OS v Uherském Hradišti, č. j. 5 C 286/94-136 ze dne 4.

února 2002, rozsudku KS v Brně č. j. 20 Co 371/2002-181 ze dne 26. srpna

2003 a usnesení NS č. j. 28 Cdo 2858/2004-207 ze dne 8. března 2007
(právo na soudní a jinou právní ochranu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatel

byl po své emigraci odsouzen (mimo jiného) i k trestu propadnutí

majetku. Jeho rodinný dům byl proto prodán třetím osobám. Stěžovatel

podal v roce 1994 návrh na obnovu řízení v pravomocně skončené věci –

návrhu na uzavření Dohody o vydání věci, neboť od 1. listopadu 1994

odpadla podmínka trvalého pobytu, jejíž splnění stěžovatel v předchozím

(restitučním) řízení, zahájeném 30. 3. 1992, neprokázal. Kauza se však

několikrát zvrátila ve prospěch stěžovatele i současných uživatelů, až

jí definitivně uzavřel Nejvyšší soud v neprospěch stěžovatele. Ten se

nyní domáhá u Ústavního soudu ochrany svých základních práv.

 

 

IV. senát - veřejné ústní jednání
11. 11. 2009 10:00
- 11. 11. 2009 11:30
Sp. zn.: IV. ÚS 128/06
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatel: JUDr. Václav Halbich

Řízení

o ústavní stížnosti (ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu

pro Prahu 1 ze dne 16. 3. 2004 sp. zn. 13 C 57/2003, rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 20. 10. 2004 sp. zn. 13 Co 329/2004 a usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2005 sp. zn. 21 Cdo 1256/2005)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatel

je notářem a svojí ústavní stížností se domáhá zrušení výše uvedených

rozhodnutí obecných soudů. Podstatou jeho stížnosti je skutečnost, že

Česká strana sociálně demokratická (dále jen „ČSSD“ nebo „vedlejší

účastník“) uzavřela v roce 1997 mandátní smlouvu s advokátem Z.A., který

se zavázal poskytovat jí právní pomoc při získání vlastnických práv k

akciím společnosti Cíl, a. s., a vlastnického práva ke konkretizovanému

nemovitému majetku. Tento advokát uzavřel se stěžovatelem a dalším

advokátem „dohodu o přistoupení k mandátní smlouvě“, včetně toho, že se

zavázal poukázat každému z přistupujících jednu třetinu došlých plateb

poté, co mu na jeho účet budou připsány jakékoli částky z titulu

mandátní smlouvy. Na základě výše uvedené mandátní smlouvy vyplatila

následně ČSSD 1/3 odměny advokátovi Z.A.  a 2/3 odměny složila do soudní

úschovy, neboť měla důvodné pochybnosti o tom, kdo je jejím věřitelem.

Advokát  Z.A. pak postoupil pohledávku za ČSSD na společnost ALBA, a.

s., která je dalším vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem.

 

V řízení

před obecnými soudy se stěžovatel domáhal toho, aby vedlejším

účastníkům byla uložena povinnost souhlasit s tím, aby byla stěžovateli

vydána ze soudní úschovy zadržovaná částka. Důvodem pak měla být

především ta skutečnost, že přistoupením k mandátní smlouvě uzavřené

mezi advokátem Z.A. a ČSSD byl stěžovatel postaven na roveň účastníka

mandátní smlouvy. Nalézací soud však uvedl, že ČSSD neuzavřela smlouvu o

právní pomoci se stěžovatelem jakožto s notářem, ale uzavřela smlouvu

s advokátem Z.A. Mezi ČSSD a stěžovatelem tak není žádný závazkový

právní vztah a ČSSD tak není povinna souhlasit s vydáním úschovy

žalobci. Tento závěr potvrdil i soud odvolací a Nejvyšší soud dovolání

stěžovatele odmítl.

 

Stěžovatel

u Ústavního soudu namítá porušení svých základních práv a trvá na

veřejném ústním jednání. Toto veřejné ústní jednání by proto mělo

vyjasnit ústavněprávní souvislosti případu a přispět k osvětlení toho,

zda postupem obecných soudů skutečně mohla být  porušena základní práva

stěžovatele. Ústavní soud v tomto případě není povolán k meritornímu

přezkumu obsahu mandátní smlouvy nebo k rozhodování o závazcích z ní

vzešlých, ale je jeho úkolem posoudit, zda napadenými rozhodnutími

obecných soudů bylo či nebylo zasaženo do ústavně zaručených práv

stěžovatele.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 11. 2009 13:30
- 11. 11. 2009 13:45
Sp. zn.: I. ÚS 1688/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Vlastislav Remeš, Jaromír Remeš, Josef Remeš a Stanislav Remeš

Řízení

o ústavní stížnosti. Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2009 č. j. 28 Cdo 464/2009–155,

proti rozsudku Krajského soudu v Brně a proti rozsudku Městského soudu

v Brně. restituce
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelé

namítají porušení svých základních práv na spravedlivý proces a na

ochranu vlastnictví tím, že obecné soudy v restitučním řízení

postupovaly s přílišným formalismem. Nepřihlédly proto ke všem

okolnostem, na které stěžovatelé upozorňovali, a to zejména k tomu, že

otec stěžovatelů byl v době rozhodné pro vydání sporného pozemku ve

velmi pokročilém věku a byl v dobré víře, že k vydání pozemků došlo.

Otec stěžovatelů se tedy v průběhu svého života vůbec nedozvěděl, že by

neměl být vlastníkem sporného pozemku a neměl tedy důvod domáhat se jeho

vydání soudní cestou. Ústavní soud nebude rozhodovat o vlastnictví

sporných nemovitostí, ale o tom, zda napadenými rozhodnutími nemohlo být

porušeno právo stěžovatelů na spravedlivý proces.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 11. 2009 13:45
- 11. 11. 2009 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 1856/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatel: obchodní společnost Servisní služby s. r. o., se sídlem Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5

Řízení

o ústavní stížnosti. Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2009, č. j. 18

Co 178/2009-25, a o návrhu na zaplacení nákladů na zastoupení

stěžovatele (exekuční věc)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelka

– právnická osoba – byla osobou oprávněnou v exekučním řízení. Jelikož

ale osoba povinná byla nemajetná, okresní soud exekuci zastavil a uložil

stěžovatelce povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka odvolání, avšak Krajský soud

rozhodnutí nalézacího soudu potvrdil. Ústavní soud již mnohokrát

rozhodnul v obdobné věci ve prospěch stěžovatelky a navíc pravidelně

judikuje, že v případě, kdy je exekuce zastavena pro nedostatek majetku

na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat

procesní zavinění za zastavení exekuce, nelze uložit náhradu nákladů

exekučního řízení oprávněnému. Nyní rozhodne, zda lze výše uvedené

aplikovat i na aktuální návrh stěžovatelky.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 11. 2009 8:30
- 12. 11. 2009 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 3109/08
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatel: společnost ELZA-ELEKTRO, s.r.o, Ostrava zast.- advokátkou JUDr. Zdeňkou Friedelovou, Ostrava

Řízení

o ústavní stížnosti. Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti

rozsudku ze dne 25.9.2008, sp.zn. 25 Cdo 4427/2008, proti rozsudku KS v

Ostravě ze dne 31.3.2008, sp.zn. 15 Co 56/2008 a proti rozsudku NS ze

dne 12.12.2007, sp.zn. 25 Cdo 532/2007
(Náhrada škody - porušení

právní povinnosti zadavatelem veřejné soutěže a majetková újma účastníka

této soutěže, která mu vznikla vynaložením nákladů na úhradu správního

poplatku)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelka

– právnická osoba – se zúčastnila veřejné soutěže o zadání veřejné

zakázky. Neuspěla, a to ani se svými námitkami, a proto se obrátila na

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten, po zaplacení správních

poplatků, napadená rozhodnutí o výběru nabídky zrušil. Stěžovatelka

proto žalovala zadavatele (statutární město) z jeho titulu odpovědnosti

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem, neboť jí jeho rozhodnutím vznikla škoda (správní

poplatky). Nejprve jí nalézací i dovolací soud vyhověly, avšak po

dovolání protistrany k Nejvyššímu soudu musely tyto soudy rozhodnout

znovu, a to v její neprospěch. Stěžovatelka v napadených rozhodnutích

shledává porušení svého základního práva na ochranu majetku a na

spravedlivý proces.