Přehled ústních jednání pro 46. týden roku 2010

12.11.2010

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

go site III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 11. 2010 14:00
- source 15. 11. 2010 14:30
Sp. zn.: III. ÚS 408/10
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: KMB nábytek s.r.o. v likvidaci, Samoty 2124, Písek
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2010, č. j. 2 Aps 6/2009-52
(spravedlivý proces; řízení před správními soudy; vymezení předmětu řízení; subsidiarita úst. práv. přezkumu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud zrušil označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

pro porušení čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Ústavy České republiky, čl. 2 odst.

2, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Krajský

soud v Českých Budějovicích rozsudkem zamítl žalobu stěžovatelky, jíž

se domáhala ochrany proti nezákonnému zásahu správního orgánu. Zásah

spatřuje stěžovatelka v tom, že při jednání nebylo umožněno jejímu

zástupci učinit jménem stěžovatelky podání ústně do protokolu a tím

nebylo stěžovatelce (zástupci) umožněno nahlédnout do daňového spisu.

Proti rozhodnutí krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost,

v níž upozornila na zřejmý rozpor v rozhodování soudů, a to v náhledu

na otázku, zda je úpadce oprávněn nahlédnout do svého daňového spisu.

 

Stěžovatelka

odmítá názor, z nějž tento postup správce daně vychází, tedy že

po prohlášení konkursu „přechází veškerá práva a povinnosti na správce

konkursní podstaty“, jakož i názor, že „není daňovým subjektem“, neboť

úpadce jím zůstává podle jejího názoru nadále, byť „s omezenými právy“.

Za absurdní považuje stěžovatelka rovněž to, že by do svého daňového

spisu nahlédnout nemohla, a stejně tak hodnotí i to, že by tak nemohla

učinit zprostředkovaně, prostřednictvím zvoleného zástupce.

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
15. 11. 2010 14:00
- 15. 11. 2010 15:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 28/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Ministerstvo vnitra ČR
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 3 odst. 1

obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008, k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v

obytné zástavbě města,
(návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 3

odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008, k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských

činností v obytné zástavbě města, )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ministerstvo

vnitra podalo návrh na zrušení ustanovení článku 3 odst. 1 obecně

závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008, k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v

obytné zástavbě města Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém

zasedání konaném dne 19. listopadu 2008 vydání obecně závazné vyhlášky

č. 5/2008. Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města vyplývá, že vydání

vyhlášky bylo schváleno 25 přítomnými členy z celkového počtu 27 členů

zastupitelstva, tedy nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva

města Břeclavi. V souladu se zákonem byla vyhláška vyvěšena na úřední

desce Městského úřadu Břeclav a následně nabyla účinnosti dnem 1. ledna

2009. Ani po jednání s Ministerstvem vnitra obec obecně závaznou

vyhlášku nezrušila.

 

Ministerstvo vnitra spatřuje ve znění ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlášky rozpor se zákonem.

Toto ustanovení zní „ V obytné zástavbě města se stanovuje konec provozní doby hostinských

provozoven takto:

a) ve dnech předcházejících dnu pracovního klidu na 24.00 hodin,

b) v ostatních dnech na 22.00 hodin,

přičemž počátek provozní doby je každý den nejdříve v 6.00 hodin. ".

 

Obce

nemají dle názoru Ministerstva vnitra možnost regulovat provozní dobu

pohostinství, neboť se jedná o upravování rozsahu podnikatelských

aktivit, byť se zde udává jako cíl ochrana veřejného pořádku. Takové

omezování podnikání naráží dle Ministerstva vnitra na základní právo,

zaručené článkem 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Provozování hostinské činnosti samo o sobě není podle navrhovatele

činností, která by narušovala veřejný pořádek. Pokud k narušování

veřejného pořádku v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů

dochází, mají obce k dispozici jiné prostředky na jeho ochranu,

například ustanovení § 47 odst. 1 písmena b) - d) zákona č. 200/1990

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. U opatření plošného

charakteru (vztahuje se k veškeré obytné zástavbě města) lze mít podle

Ministerstva vnitra pochybnosti o jeho přiměřenosti, neboť právní

regulace, kterou obsahuje článek 3 odst. 1 vyhlášky koliduje se

základním právem, zaručeným článkem 26 odst. 1 ve spojení s odstavcem 2

Listiny.

 

Veřejné

ústní jednání pléna Ústavního soudu proběhlo za přítomnosti veřejného

ochránce práv dne 4. 10.2010 a vyhlášení nálezu bylo odročeno.