Přehled ústních jednání pro 46. týden roku 2012

09.11.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 11. 2012 9:30
- 12. 11. 2012 10:30
Sp. zn.: IV. ÚS 2053/12
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: V. G.
Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 14 To

263/2012-33 ze dne 16. 5. 2012 a usnesení Okresního soudu Praha-západ č.

j. 33 Nt 1211/2012-14 ze dne 1. 3. 2012)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

v ústavní stížnosti namítá porušení svého ústavně zaručeného práva na

zákonného soudce ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod a práva na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 36

odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod. Uvedená rozhodnutí obecných soudů, jimiž byl

stěžovatel vzat do vazby, navrhuje zrušit. Argumentuje tím, že byl odňat

svému zákonnému soudci, neboť o návrhu státního zástupce na vzetí do

vazby měl dle rozvrhu práce rozhodovat jiný soudce, než ten, který

nakonec rozhodl.

 

Stěžovatel

namítá, že již samotný rozvrh práce okresního soudu neodpovídá zásadě

transparentnosti a předvídatelnosti, neboť z něj není zjistitelné, který

soudce právě koná službu v mimopracovní dobu; rozpis služeb pro

jednotlivé týdny totiž není zveřejněn. O nahodilosti výběru soudců

rozhodujících v trestní věci stěžovatele svědčila i skutečnost, že

státní zástupce navrhl vzít do vazby celkem devět osob, přičemž o

čtyřech obviněných rozhodovali dva rozdílní soudci. Stěžovatel uplatnil

námitku porušení práva na zákonného soudce ve stížnosti proti usnesení

okresního soudu, nicméně krajský soud se s ní podle něj nijak

nevypořádal.

 

 

https://mustsharenews.com/singapore-landmarks/ I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
14. 11. 2012 9:00
- 14. 11. 2012 9:30
Sp. zn.: I. ÚS 295/10
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Z. O., zast. advokátkou Mgr. Hanou Sklenářovou, Malá Stránka 318, Velké Meziříčí
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22.10.2009,

sp.zn. 18 Co 182/2009 a rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze

dne 8. 4. 2009, sp.zn. 9 C 125/2004
(vydědění potomků )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

napadá rozhodnutí obecných soudů, která určila dědici dva syny po

zemřelém manželovi. Stěžovatelka doplnila, že její manžel oba syny

vydědil z důvodu, že ani jeden ze žalobců (synové) mu v rozporu

s dobrými mravy neposkytl potřebnou pomoc v jeho nemoci a veškerou

starost nechali na stěžovatelce. Podle stěžovatelky byl v řízení

dostatečně prokázán nezájem žalobců o osobu stěžovatelčina manžela a

postupem obecných soudů došlo k zásahu do jejích práv garantovaných

Listinou základních práv a svobod, konkrétně mělo být porušeno právo na

dědění majetku zakotvené v čl. 11 odst. 1 a právo na spravedlivý proces

ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Porušení

základních práv stěžovatelka spatřuje zejména v hodnocení odvolacího

soudu, že v celém kontextu zjištěných skutečností u žádného ze žalobců

nelze zjistit trvalý a dlouhodobý nezájem o zůstavitele, spíše

rozdílnost představ žalobců a zůstavitele o možnostech návštěv a výši

intenzity zájmu.