Přehled ústních jednání pro 48. týden roku 2009

30.11.2009

Plán veřejných ústních jednání a vyhlášení nálezů Ústavního soudu na 48. kalendářní týden roku 2009


 

source url IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 11. 2009 9:00
- 24. 11. 2009 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS 560/08
Soudce zpravodaj: Miroslav Výborný
Navrhovatelé: hlavní město Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2007

čj. 28Cdo 3508/2006-151, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6.

2006 čj. 20Co 210/2006-120, ve znění opravného usnesení ze dne 30. 6.

2006 čj. 20Co 210/2006-124
(porušení spravedlivého procesu v řízení před Nejvyšším soudem)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

 

 

Stěžovatel

– hlavní město Praha - se žalobou domáhal určení, že je vlastníkem

v žalobě blíže specifikovaných nemovitostí, které nabyla žalovaná strana

na základě kupní smlouvy uzavřené podle privatizačního projektu.

Stěžovatel své vlastnické právo dovozoval ze skutečnosti, že rozhodnutím

Osidlovacího úřadu v Praze ze dne 24. 12. 1949 byly nemovitosti vyňaty

ve prospěch obce Praha, přičemž držba, užívání a správa nemovitostí

přešla na obec dnem 31. 12. 1949. Soud I. stupně žalobě vyhověl, přičemž

v právním posouzení věci dal zcela za pravdu žalobci, Odvolací soud

však naopak přisvědčil námitce vydržení předmětných nemovitostí

žalovanou společností. S tímto odůvodněním odvolací soud žalobu

zamítl.Nejvyšší soud nevyhověl v plné šíři požadavkům stěžovatele a ten

je přesvědčen, že citovaným rozsudkem Nejvyššího soudu ČR bylo porušeno

jeho právo na spravedlivý proces. Zároveň bylo podle něj rozsudkem

Městského soudu v Praze porušeno jeho právo, jakožto územního

samosprávného celku, mít vlastní majetek ve smyslu ustanovení Ústavy ČR.

Z toho důvodu podal proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR a proti rozsudku

Městského soudu v Praze ústavní stížnost.

 

 

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
25. 11. 2009 8:30
- 25. 11. 2009 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 1690/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Stech, s.r.o. Opočenská 436, Dobruška, zast. advokátem JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, Dukelská 15, Hradec Králové
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne

31.3.2009 sp.zn. 31 Ca 126/2008, ve znění opravného usnesení KS v Hradci

Králové ze dne 5.5.2009 sp.zn. 31 Ca 126/2008
(Žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

 

 

Navrhovatel

podal ke Krajskému soudu žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu

správního orgánu. Stěžovatel byl jako jednatel společnosti předvoláván

v průběhu daňové kontroly Finančním úřadem v Dobrušce, ačkoli byl

stěžovatel v daňovém řízení zastoupen daňovým poradcem. Finanční úřad

jeho námitkám nevyhověl, podal tedy žalobu u Krajského soudu v Hradci

Králové, kde navrhoval soudu, aby Finančnímu úřadu zakázal pokračovat v

porušováni jeho práv nezákonným předvoláváním statutárního orgánu k

jednání při daňové kontrole. Krajský soud žalobu zamítl, neboť dospěl k

závěru, že finanční úřad je oprávněn předvolávat statutárního zástupce

stěžovatele k osobnímu jednání, kdykoli to pokládá nutné. Rozhodl

rovněž, že stěžovatel má uhradit náklady řízení. Proti tomuto rozsudku

podal stěžovatel kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud vyhověl a

uvedený rozsudek krajského soudu zrušil. V rozhodnutí dospěl k závěru,

že jednání Finančního úřadu v Dobrušce je protiprávní a zasahuje do práv

stěžovatele. Krajský soud následné žalobě vyhověl a odsoudil Finanční

úřad v Dobrušce k náhradě nákladů soudního řízení ve stejné výši, jakou

předtím zaplatil stěžovatel úřadu. S rozhodnutím Krajského soudu v

Hradci Králové ohledně nákladů řízení stěžovatel nesouhlasí, poněvadž

podle něj je výrok soudu v rozporu s odůvodněním a stěžovateli nepřinesl

žádnou náhradu vynaložených nákladů. Zároveň se domnívá se, že

rozhodnutí krajského soudu v tomto bodě odporuje zákonu a zkracuje jeho

právo na spravedlivý proces.

 

 

 

 

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
25. 11. 2009 9:00
- 25. 11. 2009 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS 475/09
Soudce zpravodaj: Miroslav Výborný
Navrhovatelé: město Hulín
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 1. 2009 čj. 12 Nc 3103/2007-83
(nerespektování judikatury Ústavního soudu soudem prvého stupně )
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

 

 

 

 

Stěžovatel

– město Hulín - se domáhá zrušení usnesení Okresního soudu v Kroměříži,

kterým tento soud potvrdil příkaz k úhradě nákladů exekuce. V napadeném

usnesení Okresní soud v Kroměříži poukazuje na to, že přezkoumal

rozhodnutí soudního exekutora a dospěl k závěru, že uvedené rozhodnutí

splňuje veškeré zákonné náležitosti. Z rozhodnutí okresního soudu

vyplývá podle stěžovatele jednoznačné preferování formalistického pojetí

zákona před jeho skutečným obsahem a smyslem. Soud se zaměřil se při

posuzování námitek k vyčíslení odměny exekutora jen na to, zda je vše

v souladu s exekučním řádem a nezjišťoval, do jaké míry se soudní

exekutor podílel na vymožení plnění. Ústavní soud rozhodl ve stejné věci

již v roce 2008 nálezem  IV. ÚS 2701/07 , kterým

usnesení Okresního soudu v Kroměříži zrušil, neboť jím bylo porušeno

základní právo stěžovatele na spravedlivý proces. Navzdory tomuto

rozhodnutí potvrdil opět Okresní soud v Kroměříži příkaz k úhradě

nákladů exekuce.