Přehled ústních jednání pro 51. týden roku 2009

16.12.2009

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

V. senát - veřejné vyhlášení nálezu
15. 12. 2009 8:30
- 15. 12. 2009 9:30
Sp. zn.: IV.US 1087/09
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Zdeněk Kořenek
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané

akty: Návrh na zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26.

2. 2009 č. j. 16 C 33/2009-31, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 6.

2009 č. j. 16 C 33/2009-38.
(Náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 
Stěžovatel

ve své ústavní stížnosti navrhuje zrušení rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 5, který zamítl jeho žalobu proti České republice - Ministerstvu

práce a sociálních věcí, prostřednictvím které se domáhal zaplacení

částky 514,- Kč. Tento soud mu současně uložil povinnost nahradit

žalované straně náklady řízení ve výši 5.400,- Kč ve lhůtě tří dnů od

právní moci rozsudku. Stěžovatel je přesvědčen, že postupem soudu a jeho

rozhodnutím byla porušena jeho základní práva na soudní ochranu a

spravedlivý proces, zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv

a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod. Ve své stížnosti upřesnil důvody, pro něž uplatnil

úrok z prodlení ve výši 514,- Kč při opožděném plnění žalovanou stranou,

uloženém jí platebním rozkazem částkou 3.000,- Kč a na nákladech řízení

částkou 4.650,- Kč a uvedl, že i přes zamítnutí žaloby ve věci samé

rozhodnutí o nákladech řízení považuje za nesprávné, učiněné nejen

v rozporu s označenými články, ale také v rozporu s nálezem Ústavního

soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2929/07 . Stěžovatel

napadá také výrok o tom, komu měl náklady hradit, když nebylo uvedeno

jméno advokáta, k jehož rukám byl zavázán plnit. Obecný soud podle něj

navíc nesprávně vyznačil právní moc platebního rozkazu, podle kterého mu

mělo být žalovanou stranou zaplaceno, a tím byl nesprávně stanoven

počátek prodlení povinného. Stěžovatel vyslovil přesvědčení, že

v předmětné věci neměl soud náhradu nákladů řízení žalované straně

přiznat, když náklady takto vzniklé ústřednímu orgánu státní správy

v souvislosti s právním zastoupením advokátem nelze považovat za náklady

potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva.