Přehled ústních jednání pro 6. týden roku 2012

03.02.2012

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

 II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 2. 2012 14:00
- 7. 2. 2012 14:20
Sp. zn.: II. ÚS 1865/11
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Město Loket, zastoupené JUDr. Janou Wenigovou
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost Města Loket proti usnesení

Krajského soudu v Plzni č. j. 56 Co 174/2011-37 ze dne 29. března 2011
(právo vyjádřit se k podanému odvolání)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení označeného usnesení odvolacího soudu, kterým byl

k odvolání vedlejšího účastníka řízení změněn nákladový výrok usnesení

soudu prvního stupně tak, že stěžovateli byla uložena povinnost nahradit

vedlejšímu účastníkovi řízení náklady řízení. Stěžovatel je přesvědčen,

že napadeným rozhodnutím a postupem, který vydání tohoto rozhodnutí

předcházel včetně postupu soudu prvního stupně, bylo porušeno jeho právo

zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle

stěžovatele mu byla postupy obecných soudů obou stupňů v odvolacím

řízení odňata účinná možnost uplatňovat svá procesní práva na základě

principu „rovnosti zbraní“ - vyjádřit se k podanému odvolání.

 

follow link  

go here  

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 2. 2012 8:30
- 8. 2. 2012 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 2154/11
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Ing. M. N., zast. advokátem JUDr. Petrem Zimou, Slezská 13, Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.3.2009,

sp.zn. 14 Cmo 85/2008 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne

5.12.2007, sp.zn. 27 Cm 166/2005
(právo vlastnit majetek )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť má zato, že

jimi bylo porušeno jeho právo na pokojné užívání majetku. Stěžovatel

nesouhlasí s právním závěrem dovolacího soudu, že jím podané dovolání

nezakládá otázky zásadního právního významu. Stěžovatel konstatuje, že

skutečnost, že v současné době již není možné prohlásit usnesení valné

hromady za neplatné, neznamená, že by otázka protiústavnosti postupu

společnosti a hlavního akcionáře neměla být vyjádřena v rozhodnutí

soudu, a že by měl poškozený akcionář hradit náklady řízení. Podle

stěžovatele nebyla zrušena ustanovení o squeeze-outu, takže postup

hlavního akcionáře je protiústavní.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 2. 2012 9:00
- 8. 2. 2012 9:30
Sp. zn.: I. ÚS 871/11
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: D. M., zast. JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, Trojanova 12, Praha 2
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8.11.2010, sp.zn. 32 Co 411/2010
(exekuční řízení - spravedlivý proces )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení označeného usnesení Krajského soudu v Praze, jímž bylo

potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha-východ. Rozhodnutím soudu

prvního stupně byla na majetek stěžovatele nařízena exekuce, a to podle

vykonatelného rozhodnutí rozhodce Stěžovatel tvrdí, že postupem obecného

soudu bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, garantované čl. 6

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť exekuce byla nařízena

v rozporu se zákonem. Rozhodnutím obecného soudu byly porušeny podle

stěžovatele rovněž porušeny zásady soudního rozhodování zakotvené v čl.

90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

 

Podstatou

stěžovatelem uplatněných námitek je skutečnost, že pravomoc rozhodce

k rozhodnutí sporu mezi stěžovatelem a oprávněným vůbec nebyla dána. Dle

názoru rozhodce i oprávněného měla vyplývat ze smlouvy o finančním

pronájmu, jejíž součástí byly také Všeobecné smluvní podmínky, které

v čl. VIII obsahovaly rozhodčí doložku. Stěžovatel však tvrdí, že

s oprávněným ani s jeho právním předchůdcem žádnou smlouvu o finančním

pronájmu neuzavřel. Tuto skutečnost opíral zejména o rozsudek Okresního

soudu v Mostě, z nějž vyplývá, že uvedenou smlouvu uzavřel někdo jiný, a

to s užitím nalezených dokladů stěžovatele, za což byl rovněž odsouzen

pro trestný čin podvodu.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 2. 2012 10:00
- 8. 2. 2012 10:30
Sp. zn.: I. ÚS 199/11
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: J.Č., zast. advokátkou Mgr. Zdeňkou Havlíkovou, Guldenerova 28, Plzeň
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26.10.2010, sp.zn. 13 Co 453/2010
(exekuce - spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

navrhuje zrušení označeného usnesení. Usnesením Krajského soudu

v Plzni, kterým bylo odmítnuto odvolání stěžovatelky. Ta se domáhala

zrušení usnesení Okresního soudu Plzeň-jih, který nařídil exekuci

k vymožení peněžitého plnění podle vykonatelného rozhodčího nález.

Stěžovatelka tvrdí, že postupem obecného soudu jí bylo znemožněno se

řádně hájit a uvádět další fakta ve věci a došlo tedy k porušení práv

garantovaných
čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních

práv a svobod. Stěžovatelka si půjčila peněžní částku, kterou podle

smlouvy nesplatila včas, ale napadá chybný výpočet dlužné částky

v rozhodčím nálezu. Stěžovatelka se proti rozhodčímu nálezu nemohla

bránit, neboť nebyla přizvána k jednání rozhodčího soudu a uvádí rovněž,

že smlouva byla jasně uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných

podmínek, kdy poskytovatel půjčky využívá finanční tísně svých klientů, o

nichž zjistil, že jim nikdo jiný nechce půjčku poskytnout.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
9. 2. 2012 10:45
- 9. 2. 2012 11:30
Sp. zn.: III. ÚS 468/11
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: ČEPRO, a. s.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Praze ze dne 25. 5. 2009 č. j. 25 Cm 17/2008-385, usnesení Vrchního

soudu v Praze ze dne 2. 2. 2010 č. j. 8 Cmo 214/2009-507 a usnesení

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 12. 2010 č. j. 23 Cdo

4066/2010-549
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

napadá uvedená rozhodnutí s odůvodněním, že obecné soudy

porušily ústavně zaručené právo na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny

základních práv a svobod a má za to, že bylo porušeno také její právo,

aby věc byla projednána bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny).

Podstatou sporu je dohoda o narovnání, jejímž cílem bylo zjistit, kdo

se stal vlastníkem sporné pohledávky. Obecné soudy dle názoru

stěžovatelky porušily zásadu rovnosti stran tím, že v rozsahu posouzení

argumentace stěžovatelky překročily rámec § 107a o. s. ř., když

vyslovily právní názor, že odkládací podmínka v dohodě o narovnání byla

splněna, popřípadě že původní smlouvy o postoupení pohledávek byly

platné. Nejvyšší soud se podle stěžovatelky vyjadřoval způsobem, který

přesahuje pouhé posouzení právního nástupnictví, a který zasahuje do

věci samé. Stěžovatelka rovněž poukazuje na průtahy v řízení a

nepřípustné prodlužování lhůt k předložení požadovaných důkazů žalobcem.

Veřejnému vyhlášení nálezu předcházelo veřejné ústní jednání, které se

konalo 25. ledna 2012 za přítomnosti právních zástupců obou stran.