Soudci Ústavního soudu se seznámili s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Pešková proti České republice ze dne 26. listopadu 2009 (č. 22186/03) a vzali jej na vědomí

12.02.2010

Brno, Ústavní soud, 11. února 2010

follow site

follow Předložený rozsudek ESLP se týká ochrany majetkového práva povinných

osob v restitučních řízeních, tj. osob, jimž byla soudem stanovena

povinnost vydat v restituci nemovitost. Rozsudek se vyjadřuje

enter k přiměřenosti výše náhrady, která se má povinné osobě za vydání

follow url nemovitosti dostat.

 

ESLP v předložené rozsudku

uvedl, že v takových případech není pochyb o zásahu do majetkového práva

ve smyslu čl. 1 Protokolu 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a

základních svobod, a je proto třeba zkoumat splnění dalších požadavků

tohoto zásahu, jako je zákonnost, existence obecného zájmu a

přiměřenost.

 

V daném případě ESLP dospěl k závěru, že

stěžovatelka byla nucena nést individuální a nadměrné břemeno, které

narušilo spravedlivou rovnováhu mezi požadavky obecného zájmu na straně

jedné, a ochranou práva na pokojné užívání majetku na straně druhé.

V projednávaném případě původní kupní cena včetně navrhované náhrady

účelně vynaložených nákladů nemůže být hodnocena jako přiměřená ve

vztahu k současné tržní ceně nemovitosti. Dle ESLP tedy došlo k porušení

čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě. ESLP naopak stížnost zamítl ve vztahu k

porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu délky restitučního řízení a

nespravedlivosti řízení.

 

Ivo Pospíšil, vedoucí analytického odboru Ústavního soudu