Ústavní soud k postupu obecných soudů v řízení o omezení svéprávnosti: možnost zastavení řízení v případě nepředložení lékařské zprávy je upravena proto, aby byl naplněn smysl a účel řízení, nikoliv z důvodu ulehčení činnosti soudů

25.07.2017

Ústavní soud, Brno, PV 7/2017

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Plzni z a Okresního soudu v Karlových Varech neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Návrh na zrušení části ustanovení § 35 odst. 2, věty druhé, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, byl odmítnut.

Právní věty:
Obecné soudy porušily ústavně chráněné právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod tím, že nepostupovaly v řízení o omezení svéprávnosti v souladu s procesními předpisy a dostatečně neodůvodnily svá rozhodnutí, zatížily tak řízení nepřípustnou svévolí, nepředvídatelností a nepřezkoumatelností.

Obecné soudy musí v řízené o omezení svéprávnosti postupovat v souladu se zásadou oficiality a vyšetřovací tak, aby byl naplněn účel a smysl tohoto řízení. Předně musí určit, zda podání je podnětem nebo návrhem na zahájení řízení. Předtím, než uloží navrhovateli povinnost předložit lékařskou zprávu, zhodnotí, zda nejsou splněny podmínky pro pokračování v řízení i bez toho; v opačném případě pečlivě zváží, zda je návrh zjevně neodůvodněný či šikanózní.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 4260/16 je dostupný PDF zde (226 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu