Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení části zákona o spotřebních daních

30.10.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 48/13

 

Krajský soud v Ostravě podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Své tvrzení o protiústavnosti napadeného ustanovení založil na tom, že pokuta uložená podle tohoto ustanovení nemůže v principu naplňovat znaky daňového deliktu, dále se podle jeho názoru jedná o ustanovení diskriminační, neboť se uplatňuje jen u spotřební daně a jiných daní nikoliv a konečně navrhovatel namítal, že napadené ustanovení obsahuje pevnou výši pokuty (10% z dlužné částky), která neumožnuje zohlednit konkrétní poměry delikventa a může tak mít i likvidační charakter.

Ústavní soud návrh přezkoumal a dospěl k závěru, že není důvodný.

Obsahem napadeného ustanovení je uložení pokuty daňovému subjektu v případě, kdy spotřební daň nebyla řádně a včas uhrazena, a proto muselo být k úhradě spotřební daně použito zajištění daně. Uhrazení daně celním úřadem ze zajištění daně je náhradním způsobem plnění pro případ, že daňový subjekt řádně a včas daň neuhradí. To je spojeno s uložením pokuty, která by měla být motivací pro řádnou a včasnou úhradu daně, aby zákonem stanovené zajištění zůstalo nedotčeno. Námitka o nedeliktním charakteru jednání daňového subjektu je proto lichá.

Ústavní soud nepřisvědčil ani námitce o diskriminaci. Ačkoliv zákon o spotřebních daních obsahuje výjimky z povinnosti uložit pokutu, jedná se o takové situace, kdy je výše spotřební daně známá dopředu a institut zajištění daně zde má funkci uhrazovací (nikoliv, jako v daném případě, funkci uhrazovací). Co se týče tvrzeného „likvidačního“ charakteru pokuty, pak Ústavní soud dovodil, že byl zachován princip proporcionality, protože se jedná o specifickou daň ve specifickém oboru podnikatelské činnosti, přičemž tato specifika jsou daňovým subjektům předem známa. Napadené ustanovení navíc splňuje kritérium proporcionality již proto, že uložená pokuta je závislá na výši nedoplatku spotřební daně.

S ohledem na výše uvedená zjištění Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh na zrušení § 43 zákona o spotřebních daních zamítnout.

Citovaný nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/13 je dostupný zde .


Vlastimil Göttinger
vedoucí protokolu Ústavního soudu