Ústavní soud odmítl stížnost ve věci komunálních voleb v Hodoníně

14.04.2015

Ústavní soud, Brno, TZ 37/2015

follow site

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) odmítl jako zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost bývalého starosty města Hodonín. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně, kterým soud sice konstatoval neplatnost volby kandidáta z ČSSD a naopak zvolení kandidáta strany Nezávislí, nicméně nepřisvědčil stěžovatelovu tvrzení ohledně celkové chybovosti a nevěrohodnosti výsledku voleb a nedošlo tak k prohlášení voleb za neplatné, jak stěžovatel ve své žalobě požadoval.

source link

Ústavní soud v odůvodnění usnesení zdůraznil, že řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost voleb nestaví Ústavní soud do pozice další přezkumné instance v rámci volebního soudnictví a k přezkumu uvedeného rozhodnutí dochází výlučně z toho hlediska, zda jím nebyla porušena ústavně zaručená základní práva a svobody. Ústavní soud v projednávaném případě dospěl k závěru, že stížnost není důvodná. Volební soud se řádně vypořádal s námitkami stěžovatele, uvedl, z jakých důvodů přistoupil k přepočtu hlasů právě v uvedených volebních okrscích, a nikoliv také v okrscích dalších. Jeho závěry nijak nevybočují z principů volebního soudnictví a v kontextu konkrétní věci jim nelze vytknout svévoli nebo jakýkoliv jiný exces, který by vytvářel prostor pro případný kasační zásah Ústavního soudu. Závěr stěžovatele, že výsledky voleb, jež „jsou prošpikovány zjevnými chybami a anomáliemi“, jsou naprosto nevěrohodné, zůstal výlučně v rovině jeho tvrzení.

enter site

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal také nečestnost a nepoctivost způsobu vedení předvolební kampaně a poukázal na články uveřejněné v Hodonínském deníku a Hodonínských listech. Předmětné články však obsahovaly pouze reakci na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ústavní soud zastává názor, že obsahem všech těchto článků jsou názory týkající se záležitostí veřejného zájmu, přičemž ze samotné skutečnosti, že ve dvou z nich je kritizováno působení stěžovatele ve funkci starosty, nelze dovozovat jakoukoliv nezákonnost. Kritické hodnocení působení veřejně činných osob je nezpochybnitelnou součástí svobody projevu. Uvedené články neposkytují žádný důvod k tomu, aby v jejich důsledku bylo možné označit způsob vedení volební kampaně před volbami do zastupitelstva města Hodonín za nečestný či nepoctivý, natožpak aby na jejím základě byly zpochybněny výsledky voleb. Poslední okruh námitek se týkal zamezení rovné a svobodné politické soutěže všem volebním stranám. Ústavní soud neshledal žádnou skutečnost, která by zpochybňovala hodnocení těchto námitek ze strany volebního soudu. V řízení před volebním soudem nebylo nijak prokázáno, že by postupem rady města došlo k zamezení rovné a svobodné politické soutěže volebních stran.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 105/15 je dostupný PDF zde (293 KB, PDF).

go site Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu