Ústavní soud otevřel cestu k novému hlasování v Krupce

25.01.2011

Ústavní soud, Brno, 25. ledna 2011 (TZ – 5/11)

Ústavní soud nálezem ze dne 18. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 57/10

zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. listopadu

2010 č. j. 15 A 92/2010-51 a rozhodnutí ministra vnitra o opakovaném

hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, oznámené sdělením

Ministerstva vnitra č. 353/2010 Sb. ze dne 30. listopadu 2010, a to

pokud jde o opakované hlasování ve volebních okrscích č. 5, 8 a 9 města

Krupky.

 

Krajský soud v Ústí nad Labem

porušil podle Ústavního soudu práva účastníků na spravedlivý proces.

Ústavní soud zdůraznil, že ani relativní krátkost lhůty, v níž byl

krajský soud povinen rozhodnout, jej neměla vést k tomu, aby rezignoval

na dodržení pravidel spravedlivého procesu ve smyslu čl. 36 Listiny

základních práv a svobod.

 

Ústavní soud konstatoval, že

součástí práva na spravedlivý proces je i řádné odůvodnění soudního

rozhodnut a takovým nemůže být v žádném případě odůvodnění, jehož

východiska nejsou v souladu s principy demokratického právního státu ve

smyslu preambule a čl. 1 Ústavy. Exces, jehož se dopustil krajský soud

v odůvodnění napadeného rozhodnutí v pasážích o přípustnosti pojetí

voleb „obchodně tržním způsobem“, je východiskem, které je s principy

demokratického právního státu v natolik extrémním a hrubém nesouladu, že

by sám o sobě stačil k tomu, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil.

 

Krajský

soud podle Ústavního soudu zcela mylně dovodil, že obchodně tržní

pojetí voleb je sice nečestné, není však protizákonné. Takové posouzení

věci neobstojí ani v rovině podústavního práva. Nemůže obstát ani

argument, že podplácení není - na  rozdíl od voleb do Parlamentu České

republiky  - explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení

volebního zákona v případě voleb do obecních zastupitelstev. Smyslem

voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě,

ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče,

který je zkorumpován, není nezávislá.

 

Při

posouzení příčinné souvislosti mezi volební vadou a ovlivněním, resp.

možností ovlivnění volebního výsledku v případě volební korupce je třeba

vzít rovněž v úvahu protiprávní jednání toho, kdo je uplácen“,

zdůraznil Ústavní soud, jakkoli protiprávní jednání příjemce úplaty je

méně závažné než protiprávní jednání toho, kdo úplatu nabízí.

 

Krajský

soud v Ústí nad Labem tak bude muset znovu rozhodnout o volební žalobě

stěžovatelů a vedlejšího účastníka – Občanské demokratické strany,

v souladu s dnes vyhlášeným nálezem.

 

Soudcem zpravodajem byl Stanislav Balík. Plné znění nálezu je k dispozici zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz