Ústavní soud přivítal předsedu ESD

18.05.2010

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové navštívil Českou

http://www.zoock.net/recreation_and_sports/fishing/?s=A&p=6381 republiku předseda Evropského soudního dvora (ESD), profesor Vassilios

Skouris. V pondělí 10. května 2010 jej přijal rovněž předseda Ústavního

soudu Pavel Rychetský. Vassilios Skouris navštívil Ústavní soud

v doprovodu předsedkyně a místopředsedy Nejvyššího soudu a stěžejním

diskusním tématem se zástupci Ústavního soudu byla role ústavních soudů a

ESD při přezkumu právních předpisů v období po účinnosti Lisabonské

smlouvy. Pavel Rychetský zdůraznil, že došlo k zásadnímu posunu právě

v přezkumné  oblasti, jejíž prostor sdílejí  jak národní ústavní soudy,

tak i soud v Lucemburku. Vyslovil rovněž přesvědčení, že po období

zásadních změn by mělo následovat období stabilizace, v němž bude čas

uspořádat nově konstituované vztahy a uvážit možnosti dalšího vývoje.

Předseda ESD v návaznosti na to komentoval přístup svého soudu

k posuzování napadených právních předpisů členských států, a vyzdvihl

význam pokládání předběžných otázek národními soudy. Soudce Evropského

soudního dvora za Českou republiku profesor Malenovský, který předsedu

ESD v Brně doprovázel, nakonec zdůraznil i praktické dopady teorie

monismu a dualismu do ústavního práva jednotlivých zemí EU. Předseda a

místopředsedové Ústavního soudu také profesoru Skourisovi blahopřáli

k udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity.

Ústavní soud přivítal předsedu ESD

FOTO: Roman FRANC