Ústavní soud zrušil tzv. plachtovací vyhlášku

18.08.2015

go to site Ústavní soud, Brno, TZ 69/2015

source site Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) zrušilo dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů obecně závaznou vyhlášku statutárního města Přerov č. 2/2010 ze dne 14. června 2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova.

https://mustsharenews.com/singapore-landmarks/ Ministerstvo vnitra navrhlo zrušení předmětné vyhlášky pro její rozpor se zákonem a potažmo i ústavním pořádkem, protože pokud povinnost zajistit přepravu sypkého materiálu tak, aby nedocházelo k jeho ulétávání, stanoví výslovně zákon, přičemž způsob splnění této povinnosti a dosažení sledovaného cíle ponechává na adresátu zákonné normy, nemůže ji nad tento rámec zužovat předpis nižší právní síly tak, že nařídí povinnost převážet sypký materiál jen v uzavřených nákladových prostorách, zejména oplachtovaných.

Ústavní soud v prvé řadě napadené vyhlášce vytkl, že stanovením předmětné povinnosti vstoupila do prostoru, který je již regulován právním předpisem vyšší právní síly, konkrétně zákonem o silničním provozu, kde je stanoveno, že při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání a že náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn mj. tak, aby neznečišťoval ovzduší (§ 52 odst. 2 a 6). Tato oblast právní úpravy s ohledem na svoji povahu zcela vylučuje jakoukoliv další úpravu lokálními právními akty, ledaže zákon sám stanoví, že obec může obecně závaznou vyhláškou učinit dílčí opatření za účelem organizace dopravy na svém území. Obce nejsou oprávněny podávat výklad zákonů či zákony jakkoliv modifikovat, zpřesňovat či doplňovat, a to ani kdyby obecně závazná vyhláška byť i doslova převzala znění zákonné normy, což nadto ani není případ této vyhlášky. Tím obec zcela překračuje své kompetence a vstupuje do prostoru vymezeného zákonodárci.

Nadto se vyhlášení obecně závazné vyhlášky, které je podmínkou její platnosti, uskutečňuje pouze jejím vyvěšením na úřední desce obce po dobu alespoň patnácti dnů. Už proto ani nemají účastníci silničního provozu prakticky žádnou seznámit se s právní úpravou, která se může jejich chování při provozu na pozemních komunikacích té které obce dotknout, předně to od nich nelze ani očekávat a zejména požadovat.

Další rovinou problému je otázka kontroly dodržování a vymáhání povinností uložených zákonem o silničním provozu. Kontrola dodržování jiných povinností než těch, u nichž to zákon výslovně připouští, včetně těch, které se týkají přepravy nákladu podle § 52 zákona o silničním provozu, se ocitá zcela mimo působnost obecní policie. Ústavní soud nezjišťoval skutečné důvody, které vedly město Přerov k vydání napadeného aktu. Kromě deklarovaného cíle – ochrany životního prostředí, se však nabízí i cíl zastřený, a to vytvoření možnosti kontrolovat projíždějící vozidla strážníky obecní policie. Podle ustanovení § 86 písm. d) bodu 1) totiž může obecní policie v blokovém řízení projednávat přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. A porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce je přestupkem, jehož projednávání je v působnosti obce – viz § 58 odst. 4 zákona o obcích a § 53 odst. 1 zákona č. 200/90Sb., o přestupcích. 

Text nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/15 je dostupný PDF zde (263 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu