V rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování nelze zpochybnit registraci kandidáta

03.03.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 21/2017

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) odmítlo jako zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost stěžovatele Lukáše Blažeje proti usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým byl zamítnut jeho návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidáta Jaroslava Doubravy do Senátu Parlamentu České republiky ve volbách konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (první kolo) a 14. a 15. října 2016 (druhé kolo) zvoleného ve volebním obvodu č. 31 – Ústí nad Labem (alternativně stěžovatel navrhoval vyslovení neplatnosti voleb).

Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na vyslovení neplatnosti volby kandidáta zamítl. Výhrady stěžovatele se týkaly výhradně fáze registrace kandidátů, ty však v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 a násl. soudního řádu správního uplatnit nelze, k tomu slouží samostatné řízení týkající se ochrany registrace. Po uzavření fáze registrace nelze registraci kandidáta již v následujících fázích volebního procesu zpochybnit.

Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud a namítal, že návrh na zrušení registrace kandidátní listiny nemohl podat, protože ho k tomu zákon neopravňuje. Návrh může podat pouze politická strana, hnutí či nezávislý kandidát a nikoliv volič - tuto skutečnost stěžovatel považuje za protiústavní.

Ústavní soud dospěl k závěru, že se jedná o návrh zjevně neopodstatněný. Výše uvedený právní názor Nejvyššího správního soudu je zcela v souladu se závěry, které Ústavní soud již dříve učinil ve svém usnesení sp. zn. I. ÚS 699/02 ze dne 16. 12. 2003, kde mj. vyslovil, že takové omezení aktivní legitimace (okruhu navrhovatelů) nelze považovat za protiústavní. Stěžovatel sice napadá výsledek voleb, ale argumentuje toliko podle jeho názoru nezákonnou registrací, aniž jakkoliv zpochybňuje volbu samotnou. Cesta zpochybnění výsledku registračního řízení je otevřena formou ústavní stížnosti pouze tomu, kdo se brání proti bezprostřednímu zásahu do svého ústavně zaručeného práva na přístup k voleným funkcím podle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Tím však stěžovatel v daném případě nebyl.

Text usnesení sp. zn. Pl. ÚS 1/17 je dostupný PDF zde (241 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu