Zpráva na územní samosprávu vyplývá právo obcí spolurozhodovat o umístění heren

07.09.2011

Ústavní soud, Brno, 7. září 2011 – TZ 38/11

click here Ústavní soud zamítl dnešním nálezem

go here návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města

go here Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí

go to site veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, a důrazně konstatoval, že

follow url z ústavně zaručeného práva obcí na územní samosprávu vyplývá, že obce

nemohou být zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných

vyhlášek o tom, kde se mohou na jejich území vyskytovat provozovny

follow site loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní

technické uspořádání.

 

Napadená

obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně stanovovala, že hrací

zařízení mohou být na území města provozována pouze na jednom místě,

v objektu stávajícího kasina. Obec se opírala o pravomoc podle § 10

písm. a) zákona o obcích, podle něhož může obec k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku stanovit, které činnosti, jež by mohly

narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a

v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na

některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.

 

Ústavní soud zdůraznil, že obce snažící se regulovat hazard na svém území nepochybně sledují legitimní cíl, neboť „loterie a jiné podobné hry se vyskytují převážně na okraji společensky akceptovaných aktivit.“

Ústavní soud k tomu poznamenal, že fenomén tzv. patologického hráčství

se v dnešních společenských poměrech vyskytuje stále častěji a že „herny,

lákající k okamžitým a zdánlivě snadným výhrám, se staly typickým

koloritem nejen předměstí českých měst, ale už i jejich center a center

menších obcí, a se všemi navazujícími společensky škodlivými aktivitami

představují ohrožení veřejného pořádku a pokojného soužití v obci.“.

 

Ústavní soud dále dovodil, že pravomoc regulovat místní záležitosti veřejného pořádku je „územní samosprávě bytostně vlastní“,

což znamená, že tato oblast z povahy věci spadá do sféry územní

samosprávy a územní samosprávné celky nemohou být zcela zbaveny možnosti

uplatňovat svou politickou vůli a podílet se na veřejnoprávní regulaci

jevů v těchto oblastech se vyskytujících, nemá-li se stát ústavní

garance práva na územní samosprávu prázdnou proklamací. „Nelze proto

připustit takový výklad, který by ve svém důsledku vedl k popření

ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu

v tom smyslu, že by obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve formě

obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejím území vyskytovat

provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je

jejich vnitřní technické uspořádání.“.

 

Ke

svému nálezu z června t. r. týkajícího se tzv. chrastavské vyhlášky o

regulaci hazardu, v němž Ústavní soud opřel pravomoc obcí jen o § 10

písm. d) zákona o obcích a jeho prostřednictvím ze speciálního zmocnění

v zákoně o loteriích, dodal dnes Ústavní soud, že již není podstatné,

zda obce opírají svou pravomoc regulovat provozovny loterií a heren o

zvláštní zákon ve smyslu § 10 písm. d) zákona o obcích (tj. o zákon o

loteriích), či zda se bude opírat o generální klauzuli § 10 písm. a)

zákona o obcích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku. A to právě z toho důvodu, že ani speciální právní úprava

v zákoně o loteriích nemůže obce pravomoci spolurozhodovat o těchto

otázkách zcela zbavit, neboť jinak by se zcela vyprázdnila ústavní

garance práva obcí na samosprávu. Na adresu platného loterijního zákona,

jak je převážně aplikován, Ústavní soud na okraj poznamenal, že sám

v tomto směru vyvolává pochybnosti o svém souladu s ústavou.

 

V tomto kontextu znovu jako v červnu v chrastavském nálezu Ústavní soud upozornil, že „jakmile

Ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně

závazných vyhlášek, je povinno ze zákona zahájit řízení o přezkumu

těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního

zákona,“ jež umožňuje zrušit již vydaná povolení. „Pokud tak Ministerstvo financí nepostupuje, ... zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí.“, dodal Ústavní soud.

 

Řízení

bylo vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 56/10. Soudkyní zpravodajkou byla

Michaela Židlická. Nikdo ze soudců Ústavního soudu neuplatnil k nálezu

odlišné stanovisko.

 

Plné znění nálezu je k dispozici zde .

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu

 

 

kontakt: Jana Pelcová, tisková mluvčí

tel. 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz