Ústavní stížnost musí být vždy adresována Ústavnímu soudu. Lze ji doručit:

  1. poštou na adresu Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno,
  2. elektronicky e-mailem na adresu elektronické podatelny podani@usoud.cz nebo do datové schránky Ústavního soudu z2tadw5,
  3. telefaxem na číslo +420 542 161 309 (zálohováno je linkou číslo + 420 542 161 169) 
  4. osobně na podatelnu Ústavního soudu v Brně, Joštově ulici č. 8, v každý pracovní den v úředních hodinách.

Pokud je ústavní stížnost doručována elektronicky (např. e-mailem na elektronickou podatelnu) bez připojeného uznávaného elektronického podpisu či telefaxem, musí být ve lhůtě tří dnů doplněna originální listinou.

Ústavní stížnost nelze podat ústně.