Projednávané plenární věci

Datum podání:
07.09.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění.

Návrh je dostupnýPDF  zde (7.6 MB, PDF).

Datum podání:
05.10.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů. Návrh je...

Datum podání:
15.02.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/17
Navrhovatel:
Ing. Zeman Miloš, prezident České republiky, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Stav řízení:
Zamítnuto. 11.02.2020
Datum podání:
22.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/17
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

Datum podání:
17.07.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/17
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 školského zákona a nařízení vlády č. 445/2016 Sb. Text návrhu je dostupný PDF zde (1.8 MB, PDF).

Datum podání:
22.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odst. 3 věta první ve slovech "podle tohoto zákona" v § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a ustanovení odstavců 9, 10 a 11 v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování...

Datum podání:
07.09.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/17
Navrhovatel:
Dipl. Ing. Colloredo-Mannsfeld Jerome
Předmět:

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. I. ÚS 1211/09.

Datum podání:
30.11.2017
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění zákona č.14/2007 Sb. Návrh je dostupný PDF zde (1.1 MB, PDF), podpisová listina PDF zde (184 KB, PDF). Spojeno s návrhem skupiny...

Stav řízení:
Z části vyhověno, ve zbytku zamítnuto. 11.02.2020
Datum podání:
06.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný PDF zde (1.0 MB, PDF).

Datum podání:
13.12.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR - Část 1) § 26 věta druhá spolu s přílohou č. 2, § 48 až § 51 - rozdělení ČR do volebních obvodů spolu s uplatněním volební formule D'Hondt a Část 2) § 49 - aditivní kvorum 10%...

Datum podání:
16.01.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Horčicová Viera, Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 ve slovech „a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“ a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Datum podání:
21.02.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., exekuční řád. Návrh je dostupný PDF zde (1.1 MB, PDF).

Datum podání:
27.03.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/18
Navrhovatel:
D. L.
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 125c odst. 5 písm. a), § 125c odst. 6 písm. a) a § 125c odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pozn. Postoupeno k rozhodnutí plénu II. senátem Ústavního soudu, řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS...

Datum podání:
15.06.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/18
Navrhovatel:
Colloredo-Mansfeldová Kristina
Předmět:

Návrh na obnovu řízení podle ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1234/09, sp. zn. II. ÚS 475/12 a sp. zn. III. ÚS 107/04. Pozn.: Návrhy na obnovu řízení před Ústavním soudem, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17...

Datum podání:
18.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby...

Datum podání:
19.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Šťastný Aleš, předseda senátu, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum podání:
25.10.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 41/18
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Návrh je dostupný PDF zde (456 KB, PDF).

Datum podání:
15.11.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb.

Datum podání:
12.12.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 47/18
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny poslanců na zrušení některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný PDF zde (401 KB, PDF).

Datum podání:
12.12.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 46/18
Navrhovatel:
Okresní soud v Liberci, Mgr. Pechlát Přemysl, soudce, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec 2
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o posouzení ústavnosti a zrušení ust. § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Datum podání:
31.12.2018
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Text návrhu je dostupný PDF zde (2.4 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
29.03.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/19
Navrhovatel:
H. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů č.j. Konf 11/2018-16, ze dne 15.1. 2019.

Datum podání:
28.05.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/19
Navrhovatel:
Krajský soud v Brně, JUDr. Weinštuk Miroslav, samosoudce, Husova 15, 601 53 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 202 odst. 7 a § 202a odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Stav řízení:
odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 03.03.2020
Datum podání:
03.06.2019
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/19
Navrhovatel:
Okresní soud v Litoměřicích, JUDr. Nedvěd Vlastimil, předseda senátu, Na Valech 525/12, 41297 Litoměřice
Předmět:

Návrh na zrušení § 158d odst. 2 trestního řádu.

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepříslušnost. 28.01.2020
Datum podání:
07.08.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/19 
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Mazanec Michal, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Datum podání:
23.08.2019
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/19
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Rousková Marcela, samosoudkyně, Slezská 9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věty prvé zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Stav řízení:
Vyhověno. 04.02.2020
Datum podání:
27.09.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/19
Navrhovatel:
Veřejná ochránkyně práv, Mgr. Šabatová Anna, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno
Předmět:

Návrh veřejné ochránkyně práv na zahájení

řízení o určení rozsahu kompetencí státních orgánů. Text  návrhu je dostupný PDF zde (645 KB, PDF).

Datum podání:
04.10.2019
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/19
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Mgr. Sedláček Miloslav, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Datum podání:
22.10.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/19
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Eliáš Jan, Ph.D., předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, znějící „stanovené podle § 28a“.

Datum podání:
22.10.2019
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/19 
Navrhovatel:
II. senát ÚS, Joštova 8, 660 83 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „nebo z jiných zdravotních důvodů se...

Stav řízení:
Vyhověno. 14.01.2020
Datum podání:
29.10.2019
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/19
Navrhovatel:
III. senát ÚS, Joštova 8, 660 83 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „ustanoveného soudem podle zákona upravujícího...

Stav řízení:
Vyhověno. 28.01.2020
Datum podání:
29.11.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/19
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení ustanovení § 72 odst. 1 věta třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 47 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 53 odst. 1 věta třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, všech...

Datum podání:
03.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/19
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Šimka Karel, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Datum podání:
18.12.2019
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/19
Navrhovatel:
III. senát ÚS, Joštova 8, 660 83 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „jmenovaného soudem podle zákona upravujícího...

Stav řízení:
Vyhověno. 03.03.2020
Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný PDF zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
20.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/19
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 3020 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. v té části, která zní: „v části první, třetí a čtvrté“ v rozsahu, ve kterém vylučuje aplikaci ustanovení o manželství na všechny otázky upravené v druhé části občanského...

Datum podání:
29.01.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech ",a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995...

Datum podání:
11.02.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/20
Navrhovatel:
H. T.
Předmět:

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění...

Datum podání:
18.02.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/20 
Navrhovatel:
Krajský soud v Brně, Mgr. Komancová Zora, předsedkyně senátu 27 Co, Rooseveltova 16, 601 95 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 87 odst. 1 věty druhé zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jeho rozporu s ústavním pořádkem.

Datum podání:
19.02.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, JUDr. Šimůnková Věra, předsedkyně senátu, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb.. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Datum podání:
13.03.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/20
Navrhovatel:
Ing. K. M. I.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti vyhlášení nouzového stavu vládou ČR ze dne 12.3.2020 na základě rozporu se zákonem č. 110/1998 Sb., čl. 5, odst. 1.

Datum podání:
24.03.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, JUDr. Kasíková Martina, předsedkyně senátu, nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na zrušení části ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 

 

Datum podání:
25.03.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/20
Navrhovatel:
JUDr. D. V.
Předmět:

 

Ústavní stížnost proti Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 3. 2020, č. 122/2020 Sb., o přijetí krizového opatření.

 

Datum podání:
26.03.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/20
Navrhovatel:
Š. P.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti omezení svobody pohybu vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu, Usnesení vlády ČR ze dne...