Podle ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu musí být z návrhu na zahájení řízení (ústavní stížnosti) patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá (petit). Ve smyslu § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí stěžovatel uvést, jaké procesní prostředky k ochraně svého práva uplatnil a jak o nich bylo rozhodnuto, či zda o nich rozhodnuto ještě nebylo. Samozřejmostí je označení konkrétních základních práv a svobod, jejichž ochrany se stěžovatel u Ústavního soudu dovolává.

S ohledem na to, že Ústavní soud může ve věci konat veřejné ústní jednání a že zveřejňuje některá svá rozhodnutí ve Sbírce zákonů a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a všechna pak v elektronické databázi rozhodnutí Ústavního soudu NALUS (viz níže), je vhodné, aby stěžovatel již v ústavní stížnosti učinil odůvodněnou žádost o anonymizaci, tzn. aby v publikovaném textu rozhodnutí nebyly uvedeny údaje o jeho totožnosti (případně o totožnosti jiných osob), má-li za to, že to vyžadují důležité zájmy těchto osob nebo státu anebo mravnost (§ 45 odst. 1, § 59 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).