Úvodní strana > Rozhodovací činnost > Projednávané plenární věci

Projednávané plenární věci

Datum podání Spisová značka: Soudce zpravodaj: Navrhovatel Předmět
22.03.2012 Pl. ÚS 10/12 JUDr. Tomáš Lichovník Poslanci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 písm. d), § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 a § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79, a ustanovení § 54 odst. 1 věty druhé ve slovech „a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. (výpověď zaměstnanci pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a vyloučení nároku na podporu v nezaměstnanosti z tohoto důvodu; podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele).

22.07.2013 Pl. ÚS 34/13 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Poslaneci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb. (rozpětí platových tarifů v platových třídách).

Zastaveno 06.01.2015

29.07.2013 Pl. ÚS 37/13 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Česká kancelář pojistitelů

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky, čj. 31 Cdo 2160/2012-137, ze dne 15.5.2013, usnesení Krajského soudu v Praze, čj. 21Co 103/2012-98, ze dne 29.3.2012 a usnesení Okresního soudu v Kladně, čj. 32EXE 849/2011-81, ze dne 6.2.2012 (promlčení úroků z prodlení).

10.12.2013 Pl. ÚS 55/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Krajský soud Hradec Králové, JUDr. Sedmíková Marcela

Návrh na vyslovení protiústavnosti § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění od 1.1. 2012, tj. po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

03.02.2014 Pl. ÚS 1/2014 prof. JUDr. Jan Musil CSc. Okresní soud Karviná, Mgr. Ordelt Jiří

Návrh na zrušení bodu 2. přechodného ustanovení obsaženého v čl. LII zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

04.03.2014 Pl ÚS 3/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Nejvyšší soud ČR

Návrh na zrušení § 37 odst. 6 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

26.03.2014 Pl. ÚS 4/14 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství

31.03.2014 Pl. ÚS 5/14 JUDr. Milada Tomková PhDr. Jan Vaculík

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2760/11.

07.04.2014 Pl ÚS 6/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Jan Jahoda

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 1916/08.

29.04.2014 Pl. ÚS 8/14 JUDr. Ludvík David, CSc. Okresní soud Kolín

Návrh na zrušení ustanovení § 24c zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

26.05.2014 Pl. ÚS 10/14 JUDr. Vlasta Formánková MUDr. Petr Sejk

Návrh na obnovu řízení dle § 19 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jehož předmětem byla ústavní stížnost navrhovatele proti usnesení Nejvyššího soudu

29.05.2014 Pl. ÚS 11/14 JUDr. Ivana Janů Ing. Lošťák René

Návrh na obnovu řízení ve věci řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp.zn. III. ÚS 1640/10

12.06.2014 Pl. ÚS 12/14 JUDr. Vladimír Kůrka Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 14e odst. 4 v části "a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání" zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

18.06.2014 Pl. ÚS 16/14 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Nezletilý P. R. zastoupený zákonnou zástupkyní Mgr. B. Z.

Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 34 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

zamítnuto a částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele 27.01.2015

21.06.2014 Pl. ÚS 13/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

24.06.2014 Pl. ÚS 14/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 47 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení § 48 odst. 1 ve slovech "které postoupily do skrutinia" téhož zákona.

24.06.2014 Pl. ÚS 15/14 JUDr. Tomáš Lichovník Obvodní soud pro Prahu 8

Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 1 trestního řádu pro rozpor s čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky

11.07.2014 Pl. ÚS 17/14 prof. JUDr. Jan Musil CSc. MUDr. Vladimír Dryml, senátor

Ústavní stížnost proti usnesení Senátu č. 506 z 29. 5. 2014

Odmítnuto pro nepříslušnost 13.01.2015

04.09.2014 Pl. ÚS 18/14 JUDr. Pavel Rychetský Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, Brno Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11.09.2014 Pl. ÚS 19/14 JUDr. Ludvík David, CSc. Linda C., BcA. Aleš C.

Návrh na zrušení ustanovení § 46 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 29 odst. 1 písm. f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

zamítnuto 27.01.2015

24.09.2014 Pl. ÚS 20/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Philipp Janýr

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené pod sp.zn. III. ÚS 209/06

07.11.2014 Pl. ÚS 21/14 JUDr. Milada Tomková Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

Návrh na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

14.11.2014 Pl. ÚS 22/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Obec Bavory, Obec Jinačovice,

Návrh na zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2013, č. j. 4 Aos 2/2012-80 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2012, č. j. 10 A 121/2012-114

20.11.2014 Pl. ÚS 23/14 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Krajský soud Ostrava - pobočka Olomouc, Mgr. Martin Šulák, samosoudce

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 61 odst. 2 věta první insolvenčního zákona a na zrušení § 66 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona

24.11.2014 Pl. ÚS 24/14 JUDr. Vlasta Formánková Městský soud Praha, JUDr. Hana Veberová, předsedkyně senátu

Návrh na zrušení ustanovení § 250 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

18.12.2014 Pl. ÚS 25/14 JUDr. David Uhlíř Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení ustanovení zákona § 262a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

22.12.2014 Pl. ÚS 26/14 JUDr. David Uhlíř Koalice TOP 09 a Starostové, tj. Politická strana TOP 09, jednatel Kalousek Miroslav Ing. Starostové a nezávislí, politické hnutí, jednatel Gazdík Petr Mgr.

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, č.j. Vol 18/2014 - 46

23.12.2014 Pl. ÚS 27/14 JUDr. Vladimír Kůrka Obvodní soud Praha 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

Návrh na zrušení části ustanovení § 79a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

22.01.2015 Pl. ÚS 1/15 JUDr. Tomáš Lichovník Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerov č. 2/2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

23.01.2015 Pl. ÚS 3/15 JUDr. Pavel Rychetský Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení ustanovení § 15 odst. 12 ve slovech "v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného  provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu." zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 3, oddíl C daného zákona v části, kde jsou definovány symboly úhradových limitů "A" a "B", jakož i části, kde je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků

23.01.2015 Pl. ÚS 2/15 prof. JUDr. Jan Musil CSc. Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2

Návrh na zrušení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

29.01.2015 Pl. ÚS 4/15 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. DELTA PEKÁRNY a. s., Bohunická 24/519, 619 00 Brno

Návrh na obnovu řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 2309/09.

05.02.2015 Pl. ÚS 5/15 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh skupiny senátorů Senátu České republiky na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, ev. zrušení některých ustanovení této vyhlášky.

24.02.2015 Pl. ÚS 6/15 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Krajský úřad Jihomoravského kraje, JUDr. Věra Vojáčková, MPA, ředitelka, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Návrh na zrušení "Nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území Obce Vojkovice".

NALUS

Aktuální jednání

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 31.03.2015 09:00
do: 31.03.2015 09:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

navrhovatelé: REALIS-INVEST, s. r. o., zastoupená Mgr. Ing. Jiřím Šimečkem, advokátem

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 31.03.2015 13:30
do: 31.03.2015 14:00

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

navrhovatelé: Mgr. Petr Týnovský

 
RSS