Casino

VSdyubasy, Cheap cialis online, Viagra Online

 
Úvodní strana > Rozhodovací činnost > Projednávané plenární věci

Projednávané plenární věci

Datum podání Spisová značka: Soudce zpravodaj: Navrhovatel Předmět
12.12.2008 Pl. ÚS 38/08 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Obvodní soud Praha 1, Bradáčová Simona JUDr.

Navrhovatel požaduje vydání následujícího výroku: Ustanovením § 5 zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 261/2007., došlo v důsledku neexistence maximálního vyměřovacího základu zaměstnanců pro placení pojistného k porušení ústavně zaručených základních práv zaměstnanců podle čl. 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 7 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

soubor

16.11.2010 Pl. ÚS 49/10 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Okresní soud v Děčíně

Návrh na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném k 8. 10. 2010.

zamítnuto 28.01.2014

14.12.2011 Pl. ÚS 35/11 JUDr. Milada Tomková Obvodní soud pro Prahu 3

Návrh na zrušení ustanovení ust. § 250a odst. la 2 zákona č. 99/1963, občansky soudní řád.

17.01.2012 Pl. ÚS 3/12 doc. JUDr. Michaela Židlická Dr. Roman Lučivňák

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. US 1007/09.

odmítnuto 04.02.2014

22.03.2012 Pl. ÚS 10/12 doc. JUDr. Michaela Židlická Dr. Poslanci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 písm. d), § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 a § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79, a ustanovení § 54 odst. 1 věty druhé ve slovech „a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. (výpověď zaměstnanci pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a vyloučení nároku na podporu v nezaměstnanosti z tohoto důvodu; podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele).

29.03.2013 Pl. ÚS 20/13 JUDr. Pavel Rychetský Monika Grafová, Petr Graf

Ústavní stížnost proti rozsudku velkého senátu NS.

26.04.2013 Pl. ÚS 26/13 JUDr. Ludvík David, CSc. Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení zákona č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

06.05.2013 Pl. ÚS 27/13 JUDr. Ivana Janů Jiří Královec, Markéta Královcová

Stížnost proti rozhodnutí Njevyššího správního soudu (návrh na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky podle § 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů).

24.05.2013 Pl. ÚS 28/13 JUDr. Milada Tomková Městský soud v Brně

Návrh na zrušení: 1) slova „2,75násobek" v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 11/2013 Sb.; 2) ustanovení článku II, části první zákona č. 11/2013 Sb., kterým se mění uvedený zákon (platy soudců).

27.05.2013 Pl. ÚS 29/13 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Okresní soud v Chrudimi

Návrh na zrušení ust. § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění,
eventuelně jen ve slovech způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny.

12.06.2013 Pl. ÚS 31/13 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Skupina senátorů Parlamentu ČR

Návrh skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1.1. 2013.

25.06.2013 Pl. ÚS 32/13 JUDr. Milada Tomková Ing. Maxim Chadzitaskos, Vilém Franta

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci vedené pod sp.zn. IV.ÚS 2062/08.

22.07.2013 Pl. ÚS 34/13 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Poslaneci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb. (rozpětí platových tarifů v platových třídách).

23.07.2013 Pl. ÚS 35/13 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Ministerstvo vnitra ČR

Návrh na zrušení poslední věty ustanovení čl. III odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

29.07.2013 Pl. ÚS 37/13 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Česká kancelář pojistitelů

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky, čj. 31 Cdo 2160/2012-137, ze dne 15.5.2013, usnesení Krajského soudu v Praze, čj. 21Co 103/2012-98, ze dne 29.3.2012 a usnesení Okresního soudu v Kladně, čj. 32EXE 849/2011-81, ze dne 6.2.2012 (promlčení úroků z prodlení).

02.08.2013 Pl. ÚS 38/13 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Ing. Balhar Richard

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, č.j. 31 Cdo 3043/2010-324, ze dne 15.05.2013, proti rozsudku Okresního soudu Brno - venkov, č.j. 5 C 226/2004-150, ze dne 01.06.2005, proti rozsudku Krajského soudu v Brně, č.j. 27 Co 165/2008-279, ze dne 19.02.2010 a proti rozsudku OS Brno - venkov, č.j. 5 C 226/2004-242, ze dne 09.10.2007.

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 18.02.2014

13.08.2013 Pl. ÚS 39/13 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Okresní soud Chrudim, Mgr. Ing. Hynek Baňoch

Návvrh na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., v platném znění (vymezení nákladů občanského soudního řízení).

17.08.2013 Pl. ÚS 41/13 prof. JUDr. Jan Musil CSc. Ing. Bezstarosti Pavel, Ing. Ambrož Pavel, Balíčková Petra

Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu (referendum na území Statutárního města Plzeň).

23.08.2013 Pl. ÚS 43/13 JUDr. Pavel Rychetský Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zahájení řízení o zrušení vyhlášky č. 267/2012 ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost dle § 87 odst. 1 písm b) Ústavy ČR a eventuelně na zrušení části vyhlášky č. 267/2012 ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost dle § 87 odst. 1 písm b) Ústavy ČR.

Vyhověno 25.03.2014

20.09.2013 Pl. ÚS 44/13 JUDr. et PhDr. Stanislav Balík Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 234/2013 Sb. ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10.10.2013 Pl. ÚS 46/13 JUDr. Ludvík David, CSc. Ing. Čepek Zdeňek

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1589/09.

vyhověno 11.03.2014

14.10.2013 Pl. ÚS 47/13 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Šajer Milan, Frenštát pod Radhoštěm

Návrh na zrušení rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 21.4. 2011, č.j. 4 T 25/2009 - 1835, usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 3.1. 2012, č.j. 68 To 395/2011 - 1883 a usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.6. 2013, č.j. 15 Tdo 510/2013 - 5.

29.10.2013 Pl. ÚS 50/13 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Záleský David, Brno

Návrh na obnovu řízení dle ustanovení $ 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 63 zák, č. 182/1993 Sb. (na základě rozsudku ESLP).

07.11.2013 Pl. ÚS 52/13  JUDr. Ivana Janů Městský soud Praha, Mgr. Brothánková Jana

Návrh na zrušení ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012, ve slovech „nejméně však ve výši 250 000 Kč".

22.11.2013 Pl. ÚS 53/13 JUDr. Vladimír Kůrka JUDr. Bc. Naxera Norbert, Přeštice

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 148/2013-7 ze dne 13. listopadu 2013 (neplatnost volby kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji).

odmítnuto 04.02.2014

09.12.2013 Pl. ÚS 54/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Bezděk Jiří

Stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013 ve věci neplatnosti volby kandidátů do Poslanecke sněmovny Parlamentu ČR.

10.12.2013 Pl. ÚS 55/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Krajský soud Hradec Králové, JUDr. Sedmíková Marcela

Návrh na vyslovení protiústavnosti § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění od 1.1. 2012, tj. po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

11.12.2013 Pl. ÚS 56/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 1 Aos 2/2013-135, ze dne 14. listopadu 2013 a usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, č.j. 1 Aos 2/2013-116, ze dne 17. září 2013.

11.12.2013 Pl. ÚS 57/13 JUDr. Pavel Rychetský Krajský úřad Karlovarského kraje

Návrh na zrušeni nařizení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje.

12.12.2013 Pl. ÚS 58/13 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Krajský soud Hradec Králové, JUDr. Rutsch Jan

Návrh na zrušení části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

03.02.2014 Pl. ÚS 1/2014 prof. JUDr. Jan Musil CSc. Okresní soud Karviná, Mgr. Ordelt Jiří

Návrh na zrušení bodu 2. přechodného ustanovení obsaženého v čl. LII zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

07.02.2014 Pl. ÚS 2/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Česká pirátská strana, Dalimilova 6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

04.03.2014 Pl ÚS 3/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Nejvyšší soud ČR

Návrh na zrušení § 37 odst. 6 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

26.03.2014 Pl. ÚS 4/14 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství

31.03.2014 Pl. ÚS 5/14 JUDr. Milada Tomková PhDr. Jan Vaculík

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2760/11.

07.04.2014 Pl ÚS 6/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Jan Jahoda

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 1916/08.

NALUS

Aktuální jednání

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.04.2014 15:30
do: 23.04.2014 16:00

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Vlasta Formánková

navrhovatelé: Lukáš Semecký, zastoupen JUDr. Pavlem Musilem, Ph.D., advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Praze 1, Hellichova 1

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 29.04.2014 14:00
do: 29.04.2014 14:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: doc. JUDr. Michaela Židlická Dr.

navrhovatelé: Svitlana Hronková, zastoupena JUDr. Věrou Neradovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Francouzská 4

 
RSS