Úvodní strana > Rozhodovací činnost > Projednávané plenární věci

Projednávané plenární věci

Datum podání Spisová značka: Soudce zpravodaj: Navrhovatel Předmět
22.03.2012 Pl. ÚS 10/12 JUDr. Tomáš Lichovník Poslanci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 písm. d), § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 a § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79, a ustanovení § 54 odst. 1 věty druhé ve slovech „a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. (výpověď zaměstnanci pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a vyloučení nároku na podporu v nezaměstnanosti z tohoto důvodu; podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele).

29.03.2013 Pl. ÚS 20/13 JUDr. Pavel Rychetský Monika Grafová, Petr Graf

Ústavní stížnost proti rozsudku velkého senátu NS.

26.04.2013 Pl. ÚS 26/13 JUDr. Vladimír Kůrka Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení zákona č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 05.08.2014

06.05.2013 Pl. ÚS 27/13 JUDr. Ivana Janů Jiří Královec, Markéta Královcová

Stížnost proti rozhodnutí Njevyššího správního soudu (návrh na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky podle § 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů).

22.07.2013 Pl. ÚS 34/13 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Poslaneci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb. (rozpětí platových tarifů v platových třídách).

23.07.2013 Pl. ÚS 35/13 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Ministerstvo vnitra ČR

Návrh na zrušení poslední věty ustanovení čl. III odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

Vyhověno 05.08.2014

29.07.2013 Pl. ÚS 37/13 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Česká kancelář pojistitelů

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky, čj. 31 Cdo 2160/2012-137, ze dne 15.5.2013, usnesení Krajského soudu v Praze, čj. 21Co 103/2012-98, ze dne 29.3.2012 a usnesení Okresního soudu v Kladně, čj. 32EXE 849/2011-81, ze dne 6.2.2012 (promlčení úroků z prodlení).

13.08.2013 Pl. ÚS 39/13 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Okresní soud Chrudim, Mgr. Ing. Hynek Baňoch

Návrh na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., v platném znění (vymezení nákladů občanského soudního řízení).

Zamítnuto 07.10.2014

07.11.2013 Pl. ÚS 52/13 JUDr. Ivana Janů Městský soud Praha, Mgr. Brothánková Jana

Návrh na zrušení ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012, ve slovech nejméně však ve výši 250 000 Kč.

Vyhověno 09.09.2014

09.12.2013 Pl. ÚS 54/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Bezděk Jiří

Stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013 ve věci neplatnosti volby kandidátů do Poslanecke sněmovny Parlamentu ČR.

10.12.2013 Pl. ÚS 55/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Krajský soud Hradec Králové, JUDr. Sedmíková Marcela

Návrh na vyslovení protiústavnosti § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění od 1.1. 2012, tj. po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

11.12.2013 Pl. ÚS 56/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 1 Aos 2/2013-135, ze dne 14. listopadu 2013 a usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, č.j. 1 Aos 2/2013-116, ze dne 17. září 2013.

03.02.2014 Pl. ÚS 1/2014 prof. JUDr. Jan Musil CSc. Okresní soud Karviná, Mgr. Ordelt Jiří

Návrh na zrušení bodu 2. přechodného ustanovení obsaženého v čl. LII zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

07.02.2014 Pl. ÚS 2/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Česká pirátská strana, Dalimilova 6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 19.08.2014

04.03.2014 Pl ÚS 3/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Nejvyšší soud ČR

Návrh na zrušení § 37 odst. 6 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

26.03.2014 Pl. ÚS 4/14 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství

31.03.2014 Pl. ÚS 5/14 JUDr. Milada Tomková PhDr. Jan Vaculík

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2760/11.

07.04.2014 Pl ÚS 6/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Jan Jahoda

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 1916/08.

29.04.2014 Pl. ÚS 8/14 JUDr. Ludvík David, CSc. Okresní soud Kolín

Návrh na zrušení ustanovení § 24c zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

12.05.2014 Pl. ÚS 9/14 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Nejvyšší správní soud, JUDr. Nygrínová Dagmar

Návrh na zrušení ustanovení § 158 písm. a) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

26.05.2014 Pl. ÚS 10/14 JUDr. Vlasta Formánková MUDr. Petr Sejk

Návrh na obnovu řízení dle § 19 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jehož předmětem byla ústavní stížnost navrhovatele proti usnesení Nejvyššího soudu

29.05.2014 Pl. ÚS 11/14 JUDr. Ivana Janů Ing. Lošťák René

Návrh na obnovu řízení ve věci řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp.zn. III. ÚS 1640/10

12.06.2014 Pl. ÚS 12/14 JUDr. Vladimír Kůrka Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 14e odst. 4 v části "a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání" zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

18.06.2014 Pl. ÚS 16/14 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Nezletilý P. R. zastoupený zákonnou zástupkyní Mgr. Barborou Zemanovou

Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 34 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

21.06.2014 Pl. ÚS 13/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

24.06.2014 Pl. ÚS 14/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 47 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení § 48 odst. 1 ve slovech "které postoupily do skrutinia" téhož zákona.

24.06.2014 Pl. ÚS 15/14 JUDr. Tomáš Lichovník Obvodní soud pro Prahu 8

Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 1 trestního řádu pro rozpor s čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky

11.07.2014 Pl. ÚS 17/14 prof. JUDr. Jan Musil CSc. MUDr. Vladimír Dryml, senátor

Ústavní stížnost proti usnesení Senátu č. 506 z 29. 5. 2014

04.09.2014 Pl. ÚS 18/14 JUDr. Pavel Rychetský Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, Brno Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11.09.2014 Pl. ÚS 19/14 JUDr. Ludvík David, CSc. Linda Cecavová, BcA. Aleš Cecava

Návrh na zrušení ustanovení § 46 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 29 odst. 1 písm. f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

24.09.2014 Pl. ÚS 20/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Philipp Janýr

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené pod sp.zn. III. ÚS 209/06

NALUS

Aktuální jednání

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.10.2014 09:00
do: 23.10.2014 09:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

navrhovatelé: Martin Micka, zast. JUDr. Markétou Ulmanovou, advokátkou se sídlem Mladá Boleslav, Starofarní 132

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.10.2014 11:00
do: 23.10.2014 11:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

navrhovatelé: Mgr. et Mgr. Václav Sládek, zast. Mgr. Danielem Kauckým, advokátem se sídlem Praha, Janáčkovo nábř. 39/51

 
RSS