Úvodní strana > Rozhodovací činnost > Projednávané plenární věci

Projednávané plenární věci

Datum podání Spisová značka: Soudce zpravodaj: Navrhovatel Předmět
22.03.2012 Pl. ÚS 10/12 JUDr. Tomáš Lichovník, Poslanci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 písm. d), § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 a § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79, a ustanovení § 54 odst. 1 věty druhé ve slovech „a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. (výpověď zaměstnanci pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a vyloučení nároku na podporu v nezaměstnanosti z tohoto důvodu; podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele).

04.03.2014 Pl ÚS 3/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. Nejvyšší soud ČR

Návrh na zrušení § 37 odst. 6 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

26.03.2014 Pl. ÚS 4/14 JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství

29.05.2014 Pl. ÚS 11/14 JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. Ing. Lošťák René

Návrh na obnovu řízení ve věci řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp.zn. III. ÚS 1640/10

12.06.2014 Pl. ÚS 12/14 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 14e odst. 4 v části "a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání" zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vyhověno 16.06.2015

21.06.2014 Pl. ÚS 13/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

24.06.2014 Pl. ÚS 15/14 JUDr. Tomáš Lichovník, Obvodní soud pro Prahu 8

Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 1 trestního řádu pro rozpor s čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky

04.09.2014 Pl. ÚS 18/14 JUDr. Pavel Rychetský Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, Brno Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
07.11.2014 Pl. ÚS 21/14 JUDr. Milada Tomková Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

Návrh na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

částečně vyhověno, ve zbytku zamítnuto 30.06.2015

20.11.2014 Pl. ÚS 23/14 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Krajský soud Ostrava - pobočka Olomouc, Mgr. Martin Šulák, samosoudce

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 61 odst. 2 věta první insolvenčního zákona a na zrušení § 66 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona

24.11.2014 Pl. ÚS 24/14 JUDr. Vlasta Formánková Městský soud Praha, JUDr. Hana Veberová, předsedkyně senátu

Návrh na zrušení ustanovení § 250 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

zamítnuto 30.06.2015

18.12.2014 Pl. ÚS 25/14 JUDr. David Uhlíř, Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení ustanovení zákona § 262a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

22.12.2014 Pl. ÚS 26/14 JUDr. David Uhlíř, Koalice TOP 09 a Starostové, tj. Politická strana TOP 09, jednatel Kalousek Miroslav Ing. Starostové a nezávislí, politické hnutí, jednatel Gazdík Petr Mgr.

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, č.j. Vol 18/2014 - 46

23.12.2014 Pl. ÚS 27/14 JUDr. Vladimír Kůrka Obvodní soud Praha 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

Návrh na zrušení části ustanovení § 79a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

22.01.2015 Pl. ÚS 1/15 JUDr. Tomáš Lichovník, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerov č. 2/2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

Vyhověno 11.08.2015

23.01.2015 Pl. ÚS 3/15 JUDr. Pavel Rychetský Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení ustanovení § 15 odst. 12 ve slovech "v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného  provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu." zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 3, oddíl C daného zákona v části, kde jsou definovány symboly úhradových limitů "A" a "B", jakož i části, kde je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků

23.01.2015 Pl. ÚS 2/15 prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2

Návrh na zrušení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

29.01.2015 Pl. ÚS 4/15 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. DELTA PEKÁRNY a. s., Bohunická 24/519, 619 00 Brno

Návrh na obnovu řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 2309/09.

05.02.2015 Pl. ÚS 5/15 JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh skupiny senátorů Senátu České republiky na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, ev. zrušení některých ustanovení této vyhlášky.

24.02.2015 Pl. ÚS 6/15 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Krajský úřad Jihomoravského kraje, JUDr. Věra Vojáčková, MPA, ředitelka, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Návrh na zrušení "Nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území Obce Vojkovice".

Vyhověno 11.08.2015

05.03.2015 Pl. ÚS 7/15 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. Městský soud v Praze, JUDr. Hana Veberová, Spálená 2, 112 16 Praha 2

Návrh na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

31.03.2015 Pl. ÚS 8/15 JUDr. Milada Tomková Mgr. Heldenburg Michal; Mgr. Heldenburg Olga

Návrh na obnovu řízení dle § 119 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

08.04.2015 Pl. ÚS 9/15 JUDr. David Uhlíř, Nejvyšší správní soud, JUDr. Barbara Pořízková, předsedkyně senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno

Návrh na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

14.04.2015 Pl. ÚS 10/15 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. I. senát Ústavního soudu Návrh na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zák. č. 94/1963, o rodině.
17.04.2015 Pl. ÚS 11/15 JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. Krajský soud v Ostravě, JUDr. Simona Pittermannová, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava Návrh na zrušení § 160 odst.  2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
20.04.2015 Pl. ÚS 12/15 JUDr. Ludvík David, CSc. „SONOB - sdružení nájemníků a ostatního bydlení”, politické hnutí, Saská 520/3, 110 00 Praha 1 - Malá Strana

Ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. Pst 11/2014 ze dne 4. 2. 2015 o pozastavení činnosti politického hnutí.

Odmítnuto pro nedodržení lhůty 09.06.2015

01.06.2015 Pl. ÚS 13/15 JUDr. Ludvík David, CSc. I. senát ÚS, Joštova 8, 660 83 Brno

Návrh na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a (v rozsahu označení "§ 114b odst. 5) ustanovení § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16.06.2015 Pl. ÚS 14/15 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Obvodní soud pro Prahu 7, Vodáková Markéta JUDr., Ovocný trh 14, 112 96 Praha 1

Návrh na zrušení části ustanovení §§ 3, 3a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění.

03.07.2015 Pl. US 15/15 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Návrh na zrušení ustanovení § 41b odst. 2, § 41b odst 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

08.07.2015 Pl. ÚS 16/15 JUDr. Vladimír Kůrka Okresní soud v Břeclavi, JUDr. Hemelková Radka, Národních Hrdinů 11, 690 24 Břeclav

Návrh na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

24.07.2015 Pl. ÚS 17/15 JUDr. Tomáš Lichovník, Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení ust. § 3 odst. 2 a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 101/2015 Sb.

24.07.2015 Pl. ÚS 18/15 prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

17.08.2015 Pl. ÚS 19/15 JUDr. Pavel Rychetský Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení části vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

NALUS 

Aktuální jednání

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.09.2015 08:30
do: 01.09.2015 09:00

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

navrhovatelé: Zentiva, k. s.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.09.2015 09:00
do: 01.09.2015 09:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

navrhovatelé: 1) Alena Cinková 2) Vratislav Cink

 
RSS