Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. týden roku 2016

29.04.2016

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.05.2016 15:00 do: 02.05.2016 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 4/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty: Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
Stručná charakteristika: příslušnost soudu k rozhodnutí o návrhu státního zástupce v přípravném řízení trestním
Označení navrhovatelů: Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejichž jménem jedná poslanec JUDr. Pavel Blažek PhD.
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Skupina poslanců Poslanecké sněmovny navrhla Ústavnímu soudu zrušení ustanovení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (jednací řád). Navrhovatelé nejsou zcela spokojeni již s procedurou, jakou byla vytvořena poslední podoba napadených ustanovení skrze novelizující vyhlášku č. 4/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů. Dále namítají, že do zásady zákonnosti patří i to, že ve vrchnostenské činnosti nemůže být činný jakýkoliv státní orgán, ale jen orgán příslušný ze zákona, a to z pohledu stanovení věcné i místní příslušnosti. V dané věci je tedy porušen požadavek na to, aby příslušnost státního orgánu byla dána zákonem. Navrhovatelé argumentují také porušením práva na zákonného soudce, kdy zákonným soudcem je v přípravném řízení trestním soudce okresního soudu, který působí v obvodu dozorujícího státního zástupce, přičemž právní řád předpokládá, že dozorující státní zástupce bude ze státního zastupitelství, v jehož obvodu se trestný čin stal. Tím, že se změní dozorující státní zastupitelství, změní se i soudce rozhodující o vazbě, což má již ústavní rozměr.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2016 09:00 do: 03.05.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2224/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2015 č. j. 25 Cdo 1088/2015-78
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů: A. C. a V. C., zastoupeni JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Praha 1
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka v Krkonošské nemocnici ve Vrchlabí v únoru 1991 porodila syna. V důsledku nesprávného vedení porodu došlo k vážnému poškození zdraví dítěte. Ve věci bylo vedeno řízení o náhradu škody na zdraví u Okresního soudu v Trutnově, odpovědnost nemocnice za škodu byla v tomto řízení prokázána a rozsudkem jí byla uložena povinnost k zaplacení částky ve výši 253.750 Kč. Předmětem řízení, z něhož vzešel ústavní stížností napadený rozsudek, byla žaloba o náhradu škody, kterou se stěžovatelé po žalované Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s. r. o., domáhali náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s celodenní péčí o dítě. Náhrada nákladů byla požadována za období od 25. 8. 2008 do 25. 8. 2010. Obvodní soud pro Prahu 4 žalobu zamítl. K odvolání stěžovatelů (rodičů dítěte) bylo prvostupňové rozhodnutí potvrzeno rozsudkem Městského soudu v Praze. Dovolání stěžovatelů Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným rozsudkem zamítl. Nejvyšší soud poukázal na dlouhodobou judikaturu, podle níž péče poskytnutá poškozenému třetí osobou, kterou nebylo lze podřadit pod přímo vynaložené náklady léčení, nepředstavovala nárok ve smyslu § 449 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Jiné náklady spojené s péčí o poškozeného a jeho domácnost tehdy účinná právní úprava údajně neumožňovala odškodnit s ohledem na taxativně vymezený komplex práv na náhradu újmy na zdraví v ustanoveních § 444 až § 449a občanského zákoníku z roku 1964.

Stěžovatelé v ústavní stížnosti kladou otázku, zda je spravedlivé, aby osoba, která pečuje o svého těžce zdravotně postiženého syna a této péči vše obětuje, neměla nárok na odškodnění za tuto péči z důvodu nedostatku aktivní legitimace. Stěžovatelé zpochybňují, že by tento nárok měl mít pouze poškozený, který pomoc přijímá a nic za ni fakticky neplatí. Stěžovatelé dále poukazují na nález sp. zn. IV. ÚS 444/11 ze dne 5. 12. 2012, podle něhož i v souvislosti s péčí o poškozeného vzniká určitá škoda, která se u osob blízkých může projevovat omezenými možnostmi pracovního uplatnění, sníženým výdělkem či zmenšením časového prostoru pro odpočinek. Při péči rodinných příslušníků o poškozeného vzniká podle stěžovatelů újma především osobám pečujícím a je údajně spravedlivé, aby právě jim byla přiznána aktivní legitimace. Stěžovatelé se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhají zrušení rozsudku Nejvyššího soudu, neboť se domnívají, že jím bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a právo na ochranu majetku.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2016 09:00 do: 03.05.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 688/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 4 To 383/2015-56 ze dne 25. listopadu 2015 a proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 Nt 681/2015-10 ze dne 27. října 2015.
Stručná charakteristika: porušení práva na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  E. U.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Proti stěžovatelce bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Okresní soud v Ústí nad Labem ústavní stížností napadeným usnesením vzal stěžovatelku do vazby. Stížnost stěžovatelky proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem rovněž ústavní stížností napadeným usnesením zamítl.
Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že při rozhodování o vzetí do vazby nebylo vzato v úvahu, že byla pro shodné skutky již potrestána a že státní zastupitelství zaručilo, že ji nebude na území České republiky stíhat pro drogové trestné činy. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Ústí nad Labem, neboť se domnívá, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva na soudní ochranu, spravedlivý proces a spravedlivé předvídatelné rozhodnutí.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2016 09:30 do: 03.05.2016 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: I. ÚS 2394/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2015 č. j. 71 Co 27/2015-238
Stručná charakteristika: náhrada škody z výkonu veřejné moci (zproštění v trestní věci), právo na spravedlivý proces, hodnocení účastnické výpovědi
Označení navrhovatelů:  I. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem vyhověl žalobě stěžovatelky a žalovanou Českou republiku - Ministerstvo spravedlnosti (vedlejší účastník) zavázal k zaplacení částky 50 000 Kč (výrok I.), k náhradě nákladů řízení ve výši 26 049 Kč (výrok II.) a k náhradě nákladů státu ve výši 27 669 Kč (výrok III.). Tuto žalobu podala stěžovatelka z titulu náhrady nemajetkové újmy za nezákonné trestní stíhání, když předtím neuspěla se svým požadavkem na odškodnění u Ministerstva spravedlnosti. Požadovanou částku okresní soud shledal zcela přiměřenou vzhledem k povaze trestní věci, délce trestního řízení a následkům způsobených trestním řízením v osobnostní sféře stěžovatelky. Proti rozsudku okresního soudu podal odvolání vedlejší účastník. Krajský soud v Ostravě poté rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl (výrok I.). Současně rozhodl, že je stěžovatelka povinna zaplatit na náhradě prvostupňových nákladů vedlejšímu účastníkovi částku 18 348,80 Kč (výrok II.) a státu částku 27 669 Kč (výrok III.) bez toho, že by některý z účastníků měl právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se v odůvodnění rozsudku ztotožnil se skutkovými zjištěními okresního soudu, nesouhlasil však s jeho závěrem, že se trestní řízení negativně projevilo v osobnostní sféře žalobkyně narušením soukromého a rodinného života, vztahů na pracovišti a zhoršením jejího psychického a zdravotního stavu. Tento závěr neměl podle odvolacího soudu oporu v provedeném dokazování.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že odvolací soud posoudil odpovědnost státu nedostatečně a spokojil se s formálním pohledem na postup orgánů činných v trestním řízení, zejména policie a státního zástupce. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2016 09:30 do: 03.05.2016 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3598/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 2. září 2009 č. j. 19 EC 110/2009-52 a rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 24. března 2010 č. j. 23 EC 18/2009-70
Stručná charakteristika:  Řádné zastoupení nezletilého v řízení před soudem
Označení navrhovatelů:  A. J., zastoupená Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Husova 242/9
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit vedlejší účastnici – spol. DRY CLEANER LINE s.r.o., částku 1 006 Kč s příslušenstvím (výrok I), jakož i náklady řízení ve výši 8 154 (výrok II). Uvedená částka představovala nezaplacené jízdné a přirážku k němu. Stěžovatelka totiž měla být dne v lednu 2008, kdy jí bylo 9 let, podrobena přepravní kontrole v dopravním prostředku obchodní společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., aniž by se prokázala platným jízdním dokladem. Rozsudkem téhož soudu byla stěžovatelce z obdobných důvodů uložena povinnost zaplatit tutéž částku s příslušenstvím (výrok I) a na nákladech řízení částku 8 220 Kč (výrok II). Tentokrát se tak však stalo v souvislosti s jízdou, k níž mělo dojít jiného dne v lednu 2008. Vedlejší účastníce se stala nabyvatelem obou pohledávek na základě jejich postoupení od původního věřitele. V době konání řízení o žalobách vedlejší účastnice, jež předcházela vydání napadených rozsudků, byla stěžovatelka ve věku 11 let.

Podstata námitek stěžovatelky ve vztahu k oběma řízením vedeným u Okresního soudu Plzeň-město spočívá v tom, že jí měla být odňata možnost jednat před soudem, účastnit se na řízení a domoci se v něm svých práv, uvádět skutková tvrzení ve svůj prospěch, navrhovat k jejich prokázání důkazy a vyjadřovat se ke všem skutečnostem a prováděným důkazům. Není přitom podstatné, že v obou řízeních byla zastoupena, protože v jednom řízení byla zastoupena svou matkou, která se však o ni v té době nebyla schopna postarat ani do té míry, aby zajistila její základní potřeby, což vedlo k nařízení ústavní výchovy a v druhém řízení asistentkou soudce, přitom jí dle jejího názoru měl být k hájení jejích zájmů ustanoven jako opatrovník advokát. O nařízených exekucích se dle svého tvrzení stěžovatelka dozvěděla až po cca pěti letech, kdy požádala soud o zaslání předmětných rozsudků. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudků Okresního soudu Plzeň-město, neboť se domnívá, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva.