Rekonstrukce sídla

Rekonstrukce sídla Ústavního soudu

Oprava fasád a pláště budovy sídla Ústavního soudu

S ohledem na havarijní stav některých stavebních prvků budovy byly v roce 2016 zahájeny rozsáhlé stavební akce, které započaly opravou fasád a pláště budovy včetně souvisejících sanačních opatření ve sklepních prostorách a základovém zdivu. Výběrové řízení na dodavatele bylo uzavřeno v březnu a následně na konci dubna 2016 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Realizace prací byla naplánována tak, aby všechny činnosti byly dokončeny v roce 2017.

Lešení na západní straně budovy

 

Oprava zahrnovala také sanační opatření kombinovaného charakteru, která zahrnovala vložení drenážního systému podél obvodového zdiva, chemickou injektáž zdiva, instalaci prvků aktivní elektroosmózy a vybudování systému provětrávaných podlah ve sklepních prostorách. V rámci těchto opatření byly rekonstruovány původní kanalizační štoly a navazující kanalizace, které jsou vedeny pod budovou. Byly také obnoveny původní průduchy zajišťující pasivní ventilaci sklepních prostorů a zprůchodněny některé komínové průduchy, které budou k provětrávání také využity.

Sanace obvodového zdiva

 

Sanované sklepní prostory (vč. zařízení obrácené osmózy)

 

Při výkopových pracích, jako nezbytné činnosti pro vložení drenážního systému, byly částečně odkryty pozůstatky středověkého opevnění města Brna. V této souvislosti musel být proveden archeologický výzkum. Bylo zjištěno, že budova sídla Ústavního soudu je postavena na pozůstatcích hradeb a hradebního příkopu, do něhož byla přiváděna voda z okolních potoků. Právě z těchto důvodů je stále podloží budovy ohrožované velkým množstvím vody a navržená sanační opatření jsou reakcí na tuto skutečnost. Po dobu provádění archeologického průzkumu musely být některé práce na opravách pozastaveny.

Opravy fasády zahrnovaly postupné rozpouštění a odstranění stávajícího akronátového nátěru, omytí fasády a odstranění případných dalších vrstev nátěrů, restaurování rozsáhlé sochařské výzdoby, kamenných prvků a opravy štukové výzdoby, bosáží a ostatních fasádních ploch.  V rámci oprav byly demontovány všechny rozvody vedené po vnějšku fasády a následně nově instalovány pod omítky, případně do nově vybudovaných krytých tras. Z důvodu posílení bezpečnosti objektu byl dobudován vnější kamerový systém tak, aby byl pokryt kompletní perimetr budovy, a byly instalovány další aktivní bezpečnostní zařízení v oknech a kancelářích přízemí. Ve sklepních prostorách byly instalovány prvky elektronické požární signalizace. Pro představu rozsahu rekonstrukčních prací lze uvést, že celková plocha západní fasády je 1 146 m2, z toho 286 m2 bosáží a ve cviklech nad okny druhého poschodí je celkem 20 sochařských personifikací a alegorií.

Součástí oprav fasády byla výměna všech okenních výplní včetně vnitřních a venkovních parapetů a veškerých klempířských prvků. V podstřešním prostoru byly obnoveny okenní otvory včetně osazení novými výplněmi. Veškeré práce probíhaly za plného provozu a byly organizovány tak, aby nebyla zásadně dotčena činnost Ústavního soudu.

Pohled na výměnu okenní výplně

 

S ohledem na provoz Ústavního soudu bylo nezbytné postupně, byť krátkodobě, uvolnit pro potřeby stavby z důvodu výměny oken všechny kanceláře a ostatní prostory. S tímto byly, kromě zajištění náhradních pracovních prostor po dobu výluky, spojeny další činnosti, jako jsou vystěhování a nastěhování části zařízení kanceláře, zakrytí mobiliáře ochrannými foliemi, následné úklidy, čištění a případné výmalby.

Všechny opravy byly dokončeny v prosinci 2017, zjištěné vady a nedodělky byly postupně odstraňovány a ke konečnému převzetí díla došlo na konci srpna 2018.

Pohled na zrekonstruovanou fasádu - severní strana

 

Restaurování sněmovního sálu

Nevyhovující  stavebně technický stav sněmovního sálu a k němu přilehlých prostor vedl v roce 2017 Ústavní soud k rozhodnutí o jejich rekonstrukci a restaurování. K tomu byl zpracován komplexní projekt architektonického řešení úprav, a to nejen v těchto prostorách. Sněmovní sál a k němu přilehlé prostory patří z hlediska umělecko-historického mezi nejvýznamnější části interiéru budovy, ze společenského hlediska pak představuje prostor, kde probíhají reprezentativní aktivity Ústavního soudu, jakými jsou plenární jednání, mezinárodní konference, tematické přednášky nejvýznamnějších světových odborníků v oboru práva a podobné významné akce. Stěžejním mottem rekonstrukce bylo vrátit těmto prostorám původní vzhled a obnovit původní prostorové dispozice, které jsou nejvíce patrné v předsálí sněmovního sálu, a zároveň zajistit moderní funkce odpovídající současným potřebám Ústavního soudu. S ohledem na historický a architektonický význam tohoto prostoru zorganizoval Ústavní soud za účelem výběru nejvhodnější varianty rekonstrukce a restaurování otevřenou architektonickou soutěž, přičemž do výběrové komise pozval přední české architekty Ladislava Kubu, Radko Květa a Jana Šestáka. Ze soutěže vyšel jako vítězný návrh architektů Ondřeje a Darji Kafkových.

Sněmovní sál před rekonstrukcí

 

Sněmovní sál bývalého Moravského zemského sněmu je monumentální dvoupodlažní prostora. Parter je přístupný z foyeru a přilehlých chodeb. V patře jsou na všech stranách prolomeny balkony. Osvětlení je zajištěno velkým světlíkem v sále a nad západním balkonem. Stěny v přízemí jsou členěny rytými kvádry v omítce s iluzivním mramorováním, vstupy mají dřevěná profilovaná ostění, ve stěnách jsou osazeny mosazné mříže kryjící ventilační otvory původního horkovzdušného vytápění. Iluzivní mramorování je zakončeno ve výšce patra jednoduše profilovanou kordonovou římsou, na které probíhá kamenná balustráda balkonů s patkami sloupů nesoucí překlad s konzolovou fabionovou římsou. Sloupy mají prstencovou patku hladký dřík a ve vrcholu kompozitní hlavici. Stěny v patře a na balkonech jsou členěny hladkými pilastry a slepou arkádou. Mezi pilastry je štukový vlys s gryfy a vázami.

Štukový vlys s gryfy a vázami

 

Pilastry se sloupy nesou překlad s jednoduchou profilací, na kterém je umístěna konzolová římsa nesoucí mohutný fabion zdobený štukovými pásy a ukončený štukovým pásem s motivem dubových listů a zubořezem. Na fabion navazuje jedno pole kazetového stropu a světlík. Ten je tvořen železnou prosklenou konstrukcí. V zrcadlech fabionu je provedena dekorativní malba s florálními motivy, erby a geometrickými tvary.

Opravy železné konstrukce světlíku

 

Na základě stavebně-historického a stavebně technického posouzení bylo zjištěno, že nevhodně provedenými úpravami a lokálními opravami je narušena původnost tohoto prostoru. Postupující degradace omítek a štuků vytváří v reliéfech, štuku a plochách z umělého mramoru sítě vlásečnicových prasklin. Poškozeny byly truhlářské prvky, zvláště profilované obložky dveří sálu. Původní výraz dekorativních maleb byl potlačen vrstvami prachových depozitů a mastnoty. Část prostoru (západní galerie) byla z důvodu havarijního stavu uzavřena nebo pro nevhodnost úprav při vybudování klimatizace (severní a jižní balkon) nevyužívána.

Masivní poškození výzdoby v prostoru západní galerie

 

Opravy sněmovního sálu a jeho okolí zahrnovaly obnovu nástěnné a nástropní malby, kamenných prvků, štukové výzdoby, ploch z umělého mramoru a truhlářských a ocelových prvků. Součástí obnovy byly nejenom vlastní prostory sněmovního sálu a jeho balkony, ale také předsálí a jednací síně, které jsou funkčně i dislokačně se sněmovním sálem propojeny. Další úpravy zahrnovaly opravu kovové konstrukce obou světlíků (sněmovní sál a západní galerie) včetně zasklení a instalaci stahovacích horizontálních protislunečních žaluzií (závěsů). V prostoru západní galerie byly obnoveny dveřní prostory.  Dále byly rekonstruovány podlahy a uvedeny do původního stavu, tj. zrušeny zdvojené podlahy na balkonech, ve sněmovním sále změněn sestupný tvar do původního schodovitého. Zároveň byly do podlahy sněmovny nově instalovány výdechy klimatizace a instalován nový moderní systém vzduchotechniky. Součástí oprav byla také obnova vybavení sněmovního sálu a jednacích síní novým mobiliářem, audiovizuální technikou a dalšími nezbytnými zařízeními. V souladu s architektonickým návrhem byly upraveny střešní terasy v jižně položených atriích budovy.

Zrekonstruovaný fabion stropní části sněmovního sálu

 

Pohled na západní galerii před rekonstrukcí

 

Stejný prostor po rekonstrukci

 

Výše uvedené práce byly zahájeny v říjnu 2017 a dokončeny v říjnu 2018. První významná akce, konaná v nově zrekonstruovaných prostorách, je oslava 100. výročí založení československého státu a 25 let obnovení ústavního soudnictví v České republice.

Sněmovní sál po rekonstrukci