Sochařská výzdoba atik

Sochařská výzdoba atik 

Budova je opatřena bohatou sochařskou výzdobou. K uměleckým dílům lze přiřadit sochy umístěné na atikách jižního a severního rizalitu. Na každé ze dvou atik je umístěno šest soch alegorií ctností (spravedlnost, mír, hojnost, básnictví, věda a vlastenectví). Autorem soch na jižní straně je J. Schönfeld. Sochy na jižní straně vytvořil dle Schönfeldova vzoru J. Tomola. 

K obnově umělecky hodnotné sochařské výzdoby bylo přistoupeno z důvodu postupující degradace všech dvanácti figur. V roce 2010 byly z důvodu havarijního stavu sochy zajištěny ochrannou sítí. Cílem tohoto opatření byla pouze mechanická zábrana pádu uvolněných částí modelace na římsy a atiky. 

Při opravě fasády v roce 1990 byl na všechny její části včetně sochařské výzdoby použit jednotný akronátový nátěr. Tato disperzní vrstva neumožnila přirozené odpařování vlhkosti, která do jádra soch prostupuje jemnými prasklinami, a tímto postupně došlo k degradaci materiálu modelace projevující se rozpadem a odpadáváním části soch. 

Obnova soch byla prováděna v souladu se závazným stanoviskem odboru památkové péče Magistrátu města Brna. Postup obnovy probíhal tak, že bylo postupně sundáno z obou rizalitů všech 12 soch. Dále bylo vybráno šest nejzachovalejších alegorií (tvořených vždy dvojicemi soch), konkrétně pět soch z jižní fasády a jedna ze severní fasády, které byly použity pro úpravu modelace a vytvoření podkladu pro odlitky. Byly vybrány figury s výtvarně kvalitnějším provedením a lépe zachovaným originálem, zejména v modelacích a kompozičně důležitých partiích (nohy a ruce). 

V rámci restauračních prací byly provedeny zásadní úpravy celé figury, tzn. detailní rekonstrukce původního tvarosloví a sejmutí většiny druhotných doplňků (ruce). Formy pro výdusek byly přizpůsobeny charakteru modelace jednotlivých soch a byly provedeny tak, aby z nich bylo možné provést dvě kopie (kombinace klínové a lukoprénové formy). 

Pro výdusky byl použit románský cement, a to navzdory komplikacím souvisejícím s výraznou modelací a složitou kompozicí (zejména v hloubkách záhybů a propracovaných končetin). Barevné sjednocení výdusků nakonec nebylo provedeno a byla aplikována pouze ochranná technologická vrstva, která umožnila sjednocení s povrchovou úpravou fasády po rekonstrukci.

       
Zdegradovaný povrch, zmizelá profilace           Socha po procesu restaurování na základě
a chybějící prvky u alegorie Spravedlnosti        předlohy nalezených dobových bozzett

     
Nově zpracované sochařské prvky dle původních profilací, před osazením zpět na středové rizality       


Nově zpracované sochy zpět na svých původních místech

Sochy na jižním a severním rizalitu jsou tedy pečlivě vytvořenými kopiemi originálů z 19. století. 

Ze souboru dvou šestic alegorií ctností byla vybrána k restaurování sochařská ztvárnění alegorie hojnosti a spravedlnosti. Restaurátorské práce byly provedeny MgA. Radkou Levínskou, akad. soch. Doplnění modelace obou figur bylo upřesněno na základě historické fotodokumentace sádrových modelů původní sochařské výzdoby, která byla nalezena v časové schránce objevené při historickém průzkumu ve foyer kočárového vjezdu v listopadu 2014. Výchozím podkladem pro restaurování se stala dochovaná originální hmota, ze které byly sejmuty cementové a štukové doplňky a vrstvy akrylátu. Kamenná hmota byla plošně zpevněna a chybějící části modelace byly doplněny umělým kamenem (bez použití cementu). Povrch byl barevně upraven, aby působil kompaktně jako originální kámen.

Dvě restaurované originální sochy jsou umístěny v zrcadlech hlavního a západního schodiště budovy. 


Restaurovaná alegorie Spravedlnosti


Restaurovaná alegorie Hojnosti