Sněmovní sál a přilehlé prostory

Sněmovní sál a přilehlé prostory

Nevyhovující  stavebně technický stav sněmovního sálu a k němu přilehlých prostor vedl v roce 2014 Ústavní soud k rozhodnutí o nezbytnosti jejich rekonstrukce a restaurování. K tomu byl zpracován komplexní projekt architektonického řešení úprav. Sněmovní sál a k němu přilehlé prostory patří z hlediska umělecko-historického mezi nejvýznamnější části interiéru budovy. Ze společenského hlediska pak sněmovna představuje prostor, kde se odehrávají jak ryze pracovní, tak reprezentativní aktivity Ústavního soudu, jakými jsou plenární jednání, konference, přednášky, besedy, semináře a podobné akce. Stěžejním mottem rekonstrukce bylo vrátit těmto prostorám původní vzhled, obnovit původní prostorové dispozice a zároveň zajistit moderní funkce odpovídající současným potřebám Ústavního soudu. 

S ohledem na historický a architektonický význam těchto částí budovy zorganizoval Ústavní soud za účelem výběru nejvhodnější varianty rekonstrukce a restaurování otevřenou architektonickou soutěž, přičemž do výběrové komise pozval přední české architekty Ladislava Kubu, Radko Květa a Jana Šestáka. Ze soutěže vyšel jako vítězný návrh architektů Ondřeje a Darji Kafkových.


Sněmovní sál před rekonstrukcí (částečně opraveno v letech 1993–2000)

Sněmovní sál bývalého Moravského zemského sněmu je monumentální dvoupodlažní síní. Parter je přístupný z foyeru a přilehlých chodeb. V patře jsou na všech stranách prolomeny balkony (galerie). Osvětlení je zajištěno velkým světlíkem v sále a dalším světlíkem nad západní galerií. 

Stěny v přízemí jsou členěny rytými kvádry v omítce s iluzivním mramorováním, vstupy mají dřevěná profilovaná ostění, ve stěnách jsou osazeny mosazné mříže kryjící ventilační otvory původního horkovzdušného vytápění. Iluzivní mramorování je zakončeno ve výšce patra jednoduše profilovanou kordonovou římsou, na které probíhá kamenná balustráda balkonů s patkami sloupů nesoucí překlad s konzolovou fabionovou římsou. Sloupy mají prstencovou patku, hladký dřík a ve vrcholu kompozitní hlavici. Stěny v patře a na balkonech jsou členěny hladkými pilastry a slepou arkádou. Mezi pilastry se nachází štukový vlys s gryfy a vázami.

Pilastry se sloupy podpírají překlad s jednoduchou profilací, na kterém je umístěna konzolová římsa nesoucí mohutný fabion zdobený štukovými pásy a ukončený štukovým pásem s motivem dubových listů a zubořezem. Na fabion navazuje jedno pole kazetového stropu a světlík. Ten je tvořen železnou prosklenou konstrukcí. V zrcadlech fabionu je provedena dekorativní malba s florálními motivy, geometrickými prvky a erby (moravská orlice, český lev, brněnský městský znak a olomoucký městský znak). 

Na základě stavebně-historického a stavebně-technického posouzení bylo zjištěno, že nevhodně provedenými úpravami a lokálními opravami je narušena původnost tohoto prostoru. Postupující degradace omítek vytvořila v reliéfech, štuku a plochách z umělého mramoru sítě vlásečnicových prasklin. Poškozeny byly rovněž truhlářské prvky, zvláště profilované obložky dveří sálu. Původní výraz dekorativních maleb byl potlačen vrstvami prachových depozitů a mastnoty. Část prostoru byla z důvodu havarijního stavu uzavřena (západní galerie) nebo pro nevhodnost úprav při vybudování klimatizace nevyužívána (severní a jižní balkon).

V roce 2015 byl proveden komplexní restaurátorský průzkum a zpracován záměr obnovy sněmovního sálu v budově sídla Ústavního soudu. Záměr zahrnoval obnovu nástěnné a nástropní malby, kamenných prvků, štukové výzdoby, ploch z umělého mramoru a truhlářských a ocelových prvků. Sněmovní sál a přilehlé jednací síně měly být také vybaveny novým mobiliářem, audiovizuální technikou a dalšími nezbytnými technologickými zařízeními.

Harmonogram renovace byl zpracován tak, aby bylo možné současně provést náročné a rozsáhlé restaurátorské práce sněmovního sálu i stavební úpravy jeho okolí a přitom vše dokončit do září 2018.


Průběh rekonstrukce

 
Opravy železné konstrukce světlíku

Ke konci dubna 2018 byly dokončeny restaurátorské práce ve stropní části sněmovního sálu a obnoven světlík. V květnu 2018 byly dokončeny restaurátorské práce na balkonech. Parter sněmovního sálu, v němž probíhaly rozsáhlé práce na rekonstrukci a restaurování původních vrstev iluzivního mramorování, které byly při opravách v 80. letech minulého století překryty novou nepůvodní vrstvou, byl dokončen v červnu 2018. V této době byly také provedeny všechny zásadní stavební úpravy v okolí sněmovního sálu a v jednacích síních, a to včetně dokončení prací na úpravách střešních teras nad jednacími síněmi. 


Sněmovní sál po rekonstrukci


Detaily obnovené výzdoby ve sněmovním sále

 

Navazující úpravy zahrnovaly především opravu kovové konstrukce obou světlíků (sněmovní sál a západní galerie) včetně výměny jejich vodorovného zasklení a instalace stahovacích horizontálních protislunečních žaluzií (závěsů). V prostoru západní galerie byly obnoveny dveřní prostory. Dále byly rekonstruovány podlahy a dle možností uvedeny do původního stavu. Ve sněmovním sále byl změněn sestupný tvar do původních průběžných uliček s rovnými plochami (schody). Zároveň byly do podlahy sněmovny instalovány výdechy klimatizace a do provozu byla uvedena nová klimatizační jednotka.


Masivní poškození výzdoby v prostoru západní galerie


Pohled na západní galerii před rekonstrukcí


Stejný prostor po rekonstrukci

Rekonstrukce byly dokončeny v říjnu 2018. První významná akce konaná v nově zrekonstruovaných prostorách byla oslava 100. výročí založení československého státu a 25. výročí obnovení ústavního soudnictví v České republice.

 

Součástí obnovy byly nejenom vlastní prostory sněmovního sálu a jeho balkony, ale také předsálí a jednací síně, které jsou funkčně i dislokačně se sněmovním sálem propojeny, stejně jako schodiště a interiér tzv. kočárového vjezdu. 


Předsálí sněmovního sálu před rekonstrukcí


Předsálí během rekonstrukce


Předsálí po rekonstrukci


Jednací místnosti před rekonstrukcí

 
… a po rekonstrukci

V roce 2019 byla dokončena restaurátorská obnova a rekonstrukce foyer kočárového vjezdu. Ve foyer byla zpětně instalována pamětní deska obětem II. světové války, která byla zřejmě z politických důvodů v roce 1948 sňata a ukryta ve sklepech budovy. 


Interiér kočárového vjezdu po rekonstrukci    


Přístup ke sněmovnímu sálu z kočárového vjezdu