Ústavní soud bez bariér

Ústavní soud bez bariér

V rámci rekonstrukce nemohla být pominuta otázka odstraňování fyzických bariér bránících osobám s handicapem přístupu do budovy a pohybu po ní. Problematika, která je jinde řešitelná snadno, je v prostředí historické budovy výrazně komplikovanější.

V roce 2021, po sérii konkrétních rekonstrukcí a speciálních úprav, zmizely z budovy poslední překážky. Sídlo Ústavního soudu se tak stalo bezbariérovým. Všechny prostory, jež jsou důležité pro jednání soudu, vyhlašování nálezů a práci s dokumenty (jednací síně, sněmovní sál, spisovny, archiv a knihovna), jsou nyní přístupné bez bariér – přístup k nim a pohyb v nich je tedy možný i bez doprovodu další osoby.

Jelikož je hlavní vstup do sídla soudu vyvýšen nad okolní terén a je přístupný pouze prostřednictvím schodů (několik vyrovnávacích schodů je pak i mezi vstupem do budovy a samotným prvním podlažím), byl osobám s omezenou možností pohybu ztížen přístup do budovy. Proto byl vybudován nový bezbariérový přístup z Žerotínova náměstí. Tímto vstupem lze vejít/vjet do budovy a za pomoci zvedací plošiny na vyrovnávacím schodišti se přesunout přímo k nově vytvořenému výtahu, který byl instalován při rekonstrukci severního schodiště v roce 2021. Výtah nově propojuje všechna podlaží v budově. Díky tomu je možné bez omezení zpřístupnit i nově vybudované spisovny v suterénu. Konstrukce zcela nového výtahu byla náročná i s ohledem na požadavek, aby nové zařízení a technologie nenarušily stávající architektonický vzhled, což se díky součinnosti Ústavního soudu, architekta, odboru památkové péče MMB a zhotovitele podařilo. 

Dveře, jež jsou umístěny na trase mezi novým vstupem do budovy, jednacími síněmi a sněmovním sálem, jsou vybaveny automatickými otevírači, aby pro jejich otevření nebylo zapotřebí asistence druhé osoby.

Další opatření odstraňující bariéry se týkalo sněmovního sálu. Ten byl původně řešen stupňovitě, tedy jednotlivé lavice byly osazeny na stupních. Při rekonstrukci byla stupňovitost částečně odstraněna a v první řadě lavic byla vytvořena místa k sezení pro osoby s pohybovým omezením. Bariérovost se ovšem netýká jen pohybu, ale např. i zvuku. Ve sněmovním sále proto byla instalována indukční smyčka, což je zařízení, které účinně eliminuje komunikační bariéru u osob se sluchovým handicapem.

V uplynulých letech se podařilo na každém podlaží vybudovat samostatné sociální zázemí pro osoby s omezenou možností pohybu a stávající rampy a schodiště byly doplněny o dosud chybějící madla. V souhrnu všech představených renovací, nových realizací a úprav je tak umožněn nejen bezbariérový vstup do budovy, ale i volný pohyb po všech jejích podlažích i mezi nimi.

Jak již bylo uvedeno, podobná opatření jsou v nově projektovaných budovách samozřejmostí. Ve starších budovách jsou složitěji realizovatelná, ale přesto stále běžnější, byť za vynaložení velkého úsilí na přípravu a realizaci díla. To, že Ústavní soud patří mezi instituce, které ve fyzickém prostoru minimalizují překážky a odstraňují zbytečné prahy, není jen projevem péče o jeho sídlo, ale především výrazem respektu ke všem, kdo se v budově potřebují pohybovat.

   
Schodiště před rekonstrukcí             Průběh stavební činnosti za provozu


Nově vybudovaný výtah nyní propojuje všechna podlaží budovy včetně spisovny v suterénních prostorách


Konstrukce i opláštění výtahu respektuje stávající architektonické prvky


Odstranění bariér ve sněmovním sále, který byl původně řešen stupňovitě.
Při rekonstrukci byla stupňovitost částečně odstraněna a v první řadě byla
vytvořena místa pro osoby se sníženou možností pohybu.