Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), které je účinné od 25. května 2018.

Naleznete zde informace o tom, za jakými účely Ústavní soud zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn., jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Ústavnímu soudu jakožto správci můžete uplatnit.

I. Správce osobních údajů

Ústavní soud
IČO: 48513687
se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno
tel. (+420) 542162111
fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169
Elektronická podatelna: 
ID datové schránky: z2tadw5

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Danuše Šulcová, tel. (+420) 542161196.

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny v Ústavě České republiky. Základní strukturu, organizaci a řízení před Ústavním soudem upravuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

V těchto zásadách naleznete informace o tom, za jakými účely Ústavní soud zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn., jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základu jsou Vaše údaje zpracovávány. Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Ústavnímu soudu jakožto správci můžete uplatnit.

III. Vymezení základních pojmů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjektem údajů se pro účely těchto zásad rozumějí fyzické osoby, jejichž osobními údaji Ústavní soud disponuje při činnostech, které souvisejí s vlastní rozhodovací soudní pravomocí nebo dalšími činnostmi, které Ústavní soud vykonává.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem se pro účely těchto zásad rozumí Ústavní soud, IČO: 48513687, se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno.

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

IV. Oblasti zpracování osobních údajů

A) Zpracování osobních údajů v oblasti soudních pravomocí Ústavního soudu

 

Účel: soudní ochrana, výkon soudních pravomocí;
Typy osobních údajů v závislosti na obsahu soudního spisu: identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní adresa), pohlaví, rodinný stav, informace o vzdělání, síťový identifikátor (e-mail, ID datové schránky), fotografie, telefonní číslo, podpis; zvláštní kategorie osobních údajů - rasový/etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, filozofické přesvědčení, členství v odborech, údaje o zdravotním stavu; údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů;
Právní základ zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů;
Doba zpracování se řídí Spisovým řádem zveřejněným v tomto odkazu: https://www.usoud.cz/organizace-us/

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

B) Zpracování osobních údajů v rámci poskytování informací na základě žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Účel: poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím;
Typy osobních údajů  v závislosti na obsahu žádosti: identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní adresa), síťový identifikátor (e-mail, ID datové schránky), podpis; zvláštní kategorie osobních údajů - údaje o zdravotním stavu; údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů;
Právní základ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
Doba zpracování se řídí Spisovým řádem zveřejněným v tomto odkazu: https://www.usoud.cz/organizace-us/.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

C) Knihovna Ústavního soudu

Veškeré informace naleznete zde: https://knihovna.usoud.cz/arl-us/cs/soukromi/.

V. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů, zdroj osobních údajů

Příjemci mohou být v závislosti na konkrétním případě v souladu se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, účastníci a vedlejší účastníci řízení a jejich právní zástupci. Ústavní soud může osobní údaje zpřístupnit dalším osobám, vyžaduje-li to zákon.

Ústavní soud nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Z důvodu zajištění správného fungování elektronické spisové služby využívá Ústavní soud pro servisní a související služby externího dodavatele - zpracovatele, kterým je společnost CES EA s.r.o., IČO: 08028656, se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8. V souladu s článkem 28 Nařízení je zpracování osobních údajů zpracovatelem upraveno smlouvou.
 
Osobní údaje Ústavní soud získává od stěžovatele nebo účastníků řízení. Dalším zdrojem jsou veřejně dostupné zdroje (např. obchodní rejstřík) a informační systémy uvedené v § 25a zákona o Ústavním soudu.

VI. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů soudním orgánem

Jako subjekt údajů můžete u Ústavního soudu jakožto správce uplatnit:

A) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Ústavní soud zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás Ústavní soud zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (profilování).

Právo na přístup je vykonáváno prostřednictvím nahlédnutí do spisu. Informace o postupu k nahlédnutí do soudního spisu naleznete v sekci „Další často kladené otázky - Můžete nahlédnout do spisu?“ v tomto odkazu: https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/, příp. https://www.usoud.cz/podani-zadosti-o-informace/ .

B) Právo na opravu (čl. 16 Nařízení)

Pokud zjistíte, že jsou o Vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu osobních údajů nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, na doplnění osobních údajů.

 

Práva, která upravuje Nařízení, avšak v oblasti výkonu soudních pravomocí se zcela nebo částečně neuplatní:

C) Právo na výmaz (čl. 17 Nařízení)

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) se neuplatňuje v případě osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s výkonem veřejné moci, kterým je správce pověřen, tj. v soudních řízeních a řízeních, v nichž Ústavní soud rozhoduje o subjektivních právech a povinnostech.

V ostatních případech se právo na výmaz uplatňuje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování ve veřejném zájmu nebo oprávněném zájmu správce a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let.

D) Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)

Právo na omezení zpracování lze uplatnit v případě, že
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

E) Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení)

F) Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení)

VII. Uplatnění práv vyplývajících z Nařízení u Ústavního soudu

Práva vyplývající z Nařízení můžete uplatnit doručením žádosti:
a) na podatelnu Ústavního soudu,
b) na adresu Joštova 625/8, Brno,
c) do datové schránky Ústavního soudu - ID datové schránky: z2tadw5,
d) elektronicky na adresu podani(zavináč)usoud.cz.

VIII. Právo na stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů Ústavním soudem (správcem) je porušeno Nařízení, příp. další právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. +420 234 665 111 (Ústředna)
e-mail:
www.uoou.cz

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze uplatnit proti zpracování osobních údajů v rámci výkonu soudních pravomocí (čl. 55 odst. 3 Nařízení).

Podáním stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.