Povinně zveřejňované informace

dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve struktuře předepsané prováděcí vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění

1. Název:

Ústavní soud

2. Důvod a způsob založení:

Ústavní soud vznikl na základě čl. 83 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění.

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny v Ústavě České republiky a v zákoně o Ústavním soudu. Není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit základní práva vyplývající z Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky. Ústavní soud je organizační složkou státu se samostatnou rozpočtovou kapitolou v rámci státního rozpočtu.

3. Organizační struktura

viz Organizační struktura

viz Organizační řád

viz Rozvrh práce Ústavního soudu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ústavní soud
Joštova 625/8
660 83 Brno-město
Česká republika

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny podatelny Ústavního soudu:

v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.

4.4 Telefonní čísla

viz stránku Kontakty

4.5 Čísla faxu

viz stránku Kontakty

4.6 Adresa internetové stránky

www.usoud.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podani<script type="text/javascript">document.write('&#64;');</script>usoud..cz

dále viz stránku Podatelna a datová schránka

4.8 Další elektronické adresy

viz stránku Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

na příjmový účet u České národní banky č. 19-33427641, kód banky 0710;

Jde-li o úhradu za poskytnutí informací, je třeba platbu odlišit variabilním symbolem 2111.

6. Identifikační číslo

48513687

7. DIČ

není

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

viz Vnitřní předpisy

8.2 Rozpočet

viz stránku Rozpočet

9. Žádosti o informace

viz stránku Podání žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Návrhy na zahájení řízení, žádosti a stížnosti se podávají poštou na adresu Ústavního soudu, elektronicky na elektronickou podatelnu, prostřednictvím datové schránky anebo osobně na podatelně.

viz Elektronická podatelna

viz stránku Kontakty

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Ústavního soudu nejsou žádné opravné prostředky přípustné, s výjimkou návrhu na obnovení řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky a s výjimkou návrhu na obnovu řízení o ústavní stížnosti, rozhodoval-li Ústavní soud v trestní věci, v níž mezinárodní soud shledal, že zásahem orgánu veřejné moci bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou porušeno lidské právo nebo základní svoboda.

Proti rozhodnutí generálního sekretáře Ústavního soudu o odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání. Odvolání se podává Ústavnímu soudu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Požadavky na odvolání vyplývají ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K rozhodnutí o odvolání je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, rozhodnout by měl do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání předloženo.

Dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. může žadatel v případě, že je nespokojen s postupem, způsobem vyřízení žádosti nebo stanovenou výší úhrady podat písemně nebo ústně stížnost. Stížnost se podává Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti o informace nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informací. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Jiná řízení před Ústavním soudem neprobíhají.

12. Formuláře

žádné formuláře nepoužíváme

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

viz stránku Průvodce řízením o ústavní stížnosti

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

viz stránku Právní úprava

viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který naleznete na stránce Podání žádosti o informace

K fyzickému nahlédnutí ve vestibulu Ústavního soudu.

14.2 Vydané právní předpisy

viz stránku Organizace ÚS, kde naleznete např. Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem, Rozhodnutí o ustavení senátů apod.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

V souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou informace poskytovány za úhradu podle sazebníku dostupného na stránce Podání žádosti o informace.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

PDF ikona Rozhodnutí předsedy ÚS (189 KB, PDF)

PDF ikona Rozhodnutí o stížnosti (189 KB, PDF)

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

nejsou žádné

16.2 Výhradní licence

nejsou žádné

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránku Výroční zprávy