Fasáda budovy

Fasáda budovy

Oprava fasády byla nezbytná z důvodu postupné degradace jejích plastických prvků a nátěru. Přípravné práce byly zahájeny v roce 2013, přičemž konečná verze projektu rekonstrukce pláště budovy zahrnovala vlastní rekonstrukci fasádních ploch, restaurátorskou obnovu kamenných a štukových zdobných prvků, provedení sanačních opatření ve sklepních prostorách a navazujících venkovních ploch, výměnu všech okenních výplní a klempířských prvků, rekonstrukci ležaté kanalizace a obnovu původního větracího systému.

Zhoršující se stav omítky fasády a plastických prvků byl způsoben vzlínající vlhkostí do jejího spodního parteru a nevhodně zvoleným akronátovým nátěrem při poslední obnově fasády v roce 1990. Akronát, jehož silná nepropustná vrstva uzavřela povrch omítek, vedl k jejich postupnému poškození. Tam, kde byla kompaktnost nátěru porušena, se pod povrch dostávala srážková voda, čímž došlo k fatální destrukci povrchu pod nátěrem.


Revitalizace budovy včetně nezbytných sanačních opatření v suterénních prostorách

 
Pohled na částečně opravenou část budovy (světlejší barva)

Na základě provedeného průzkumu bylo shledáno poškození téměř 50 % omítkových ploch. Poškození volných fasádních ploch bylo klasifikováno dokonce v úrovni 80 %. 

Pro stavbu budovy byl kámen použit jako architektonický stavební článek, nikoli jako prezentační výzdobný prvek. Vyjma soklu a části parteru východní fasády jsou z kamene nároží nadokenních říms, desky kordonových říms a římsy korunní. Stav kamene byl nejvíce narušen právě na soklové římse a v ploše parteru východní fasády, kde byla zřejmá výrazná vzlínající vlhkost.

Vzhledem k alarmujícímu stavu povrchové úpravy fasády byl navržen nejefektivnější a nejšetrnější způsob odstranění novodobé vrstvy nepropustného polymerního nátěru (akronátu). V první fázi bylo provedeno čištění fasády od akronátového nátěru chemickou cestou rozpouštědly, zároveň byla vzdutá a narušená místa omítkových ploch odstraněna mechanicky. V případě, kdy by odstraněním části nesoudržné omítky mohlo dojít ke ztrátě modelace, která se na fasádě neopakuje, bylo provedeno zaměření prvku, jeho dokumentace a sejmutí formy. Následně byly chybějící prvky v omítkových plochách doplněny. Chybějící modelace sochařské výzdoby ve cviklech byla provedena z románského cementu. Nahrazení celých částí bylo provedeno odlitky z románského cementu (např. bosáže parteru).

Kamenné prvky byly v ploše doplněny umělým kamenem na hydraulické bázi a kamenickými vložkami z identického nebo podobného materiálu. Architektonické články, výdusky a drobné defekty byly doplněny románským cementem. Vlhkostí degradovaný nepůvodní pískovcový sokl byl po celém svém obvodu vyměněn za nový žulový. 

Ve všech fasádních plochách byly při probíhajících opravách fasád vyměněny okenní výplně (šlo o nepůvodní výplně instalované při rekonstrukcích prováděných v 80. letech minulého stolení vykazující mnoho netěsností a defektů), a to včetně vnitřních a venkovních parapetů a veškerých klempířských prvků. V podstřešním prostoru byly obnoveny okenní otvory, které byly vyplněny oválnými okny kopírujícími původní tvar. Z důvodu vysoké vlhkosti ve sklepech a ve zdivu spodního parteru budovy byla navíc prováděna sanační opatření. Vlivem asfaltových nátěrů a izolací již vlhkost přestupovala nad jejich úroveň do vodorovných konstrukcí (kleneb) a do bočních stěn. Vlhkost v klenbách zasahovala až do vzdálenosti 2 metrů od vnitřní strany zdiva. Zasažené omítky byly odstraněny a téměř v celé ploše bylo ponecháno režné zdivo. Ve sklepních chodbách byly instalovány předstěny z hliníkových roštů a částečně obnoveny sanační omítky.

 
Pohled na výměnu okenní výplně

Sanační opatření byla kombinovaného charakteru a zahrnovala vložení drenážního systému podél obvodového zdiva, chemickou injektáž zdiva, instalaci prvků aktivní elektroosmózy a vybudování systému provětrávaných podlah ve sklepních prostorách. V rámci těchto opatření byly rekonstruovány původní kanalizační štoly a navazující ležatá kanalizace, které jsou vedeny pod budovou. (Na základě výsledků kamerových zkoušek bylo zjištěno, že ležatá kanalizace byla na mnoha místech propadlá, a docházelo tak k průsakům splaškových vod pod budovu.) Byly také obnoveny původní průduchy zajišťující pasivní ventilaci sklepních prostorů a zprůchodněny některé komínové průduchy, které lze k provětrávání také využít. 

Při výkopových pracích, jako nezbytné činnosti pro vložení drenážního systému, byly částečně odkryty pozůstatky středověkého opevnění města Brna. V této souvislosti musel být proveden archeologický výzkum. Bylo zjištěno, že budova je postavena na pozůstatcích hradeb a hradebního příkopu, do něhož byla přiváděna voda z okolních potoků. Právě z těchto důvodů je stále podloží budovy saturované velkým množstvím vody. Navržená sanační opatření byla tudíž reakcí na tuto skutečnost. 


Suterénní prostory v průběhu rekonstrukčních prací


Suterénní prostory po provedených sanačních opatřeních připravené pro vestavbu archivních buněk   


Optimalizace stávajících rozvodů a provedená sanační opatření v chodbových prostorách


V rámci oprav byly demontovány všechny rozvody vedené po vnějšku fasády a následně nově instalovány pod omítky případně do nově vybudovaných krytých tras. Z důvodu posílení bezpečnosti objektu byl postupně rozšiřován vnější kamerový systém tak, aby byl pokryt kompletní perimetr budovy, a byla instalována další aktivní bezpečnostní zařízení v oknech a kancelářích přízemí. Ve sklepních prostorách byly instalovány prvky elektronické požární signalizace. 

Všechny opravy byly dokončeny v prosinci 2017 a ke konečnému převzetí díla došlo na konci srpna 2018.


Pohled na zrekonstruovanou fasádu budovy Ústavního soudu z jihovýchodu 


Pohled na zrekonstruovanou fasádu budovy Ústavního soudu z jihozápadu