Podání žádosti o informace

Informace poskytované Ústavním soudem

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím (zakonyprolidi.cz)

Podávání informací na základě žádosti

Žádost o poskytnutí informace lze podat u Ústavního soudu ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Je-li žádost podána elektronicky, musí tak žadatel učinit prostřednictvím elektronické adresy podatelny.

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a také stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žádosti podané ústně

Ústně, tj.  i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace, se vyřizují neformálním způsobem a nejsou evidovány. Nevyhoví-li Ústavní soud ústní žádosti o poskytnutí informace, nevydává o tom rozhodnutí. Není-li žadateli na ústně podanou žádost o informace poskytnuta odpověď, anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádosti podané písemně

Datem  podání žádosti se rozumí den doručení žádosti povinnému subjektu (§ 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

Ze žádosti musí být zřejmé:

a) že je určena Ústavnímu soudu,
b) jakých informací se žadatel domáhá,
c) dostatečná identifikace žadatele, tzn. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy), u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy).

Postup při podávání žádosti je upraven v § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Na žádost učiněnou písemně poskytne Ústavní soud informaci do 15 dnů od přijetí podání. Lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvíce však o 10 dní. Prodloužení lhůty musí být zdůvodněno.

Pokud se žadatel domáhá informace, kterou Ústavní soud již zveřejnil, sdělí Ústavní soud do sedmi dnů od obdržení žádosti, kde lze požadovanou informaci získat. V případě, že žadatel, který žádost nepodal elektronicky, trvá na přímém poskytnutí informace, bude mu sdělena v běžné patnáctidenní lhůtě.

Posouzení obsahu žádosti

Ve lhůtě do sedmi dnů od přijetí žádosti může Ústavní soud vyzvat tazatele k upřesnění žádosti. Učiní tak v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní jasné, jaká informace je požadována, či je formulována příliš obecně. Není-li taková žádost ve lhůtě 30 dnů tazatelem upřesněna, Ústavní soud rozhodnutím žádost odmítne.

Stejně tak brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve Ústavní soud žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, soud žádost odloží.

Odložení žádosti

Nevztahují-li se informace, které tazatel požaduje, k působnosti Ústavního soudu, soud žádost odloží. O této skutečnosti informuje tazatele do sedmi dnů.

Žádost bude odložena rovněž v případě, kdy žadatel nevyhoví výzvě a ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení svoji žádost nedoplní.

Odmítnutí žádosti

V případě, že Ústavní soud žádosti o informaci nevyhoví, vydá ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, jejího doplnění nebo upřesnění správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Žádost bude odmítnuta rovněž v případě, kdy žadatel nevyhoví výzvě a ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení svoji žádost neupřesní.

Rozhodování o odmítnutí žádosti je organizačním řádem Ústavního soudu svěřeno generálnímu sekretáři Ústavního soudu. Proti jeho rozhodnutí je možné podat odvolání. Odvolání se podává k Ústavnímu soudu, k rozhodnutí o něm je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Stížnost

V případě, že je žadatel nespokojen s postupem, způsobem vyřízení žádosti nebo stanovenou výší úhrady, může podat písemně nebo ústně stížnost. Stížnost se podává Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti o informace nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informací. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sazebník pro poskytování informací

Soubor ke stažení: 

PDF ikona Sazebník úhrad (účinný od 9. ledna 2023)   (124 KB, PDF)

PDF ikona Sazebník úhrad (účinný od 1. ledna 2022) (212 KB, PDF)

Nahlížení do právních předpisů

Právní předpisy a vnitřní předpisy, jimiž se Ústavní soud řídí při své činnosti, jsou uloženy k nahlédnutí ve vstupní hale Ústavního soudu u pracovníků Ochranné služby Policie České republiky.