Knihovna

Knihovna

Knihovna Ústavního soudu je knihovnou specializovanou na státní a ústavní právo, mezinárodní právo a v obecné rovině na evropské (komunitární a unijní) právo, s přesahem do oborů právní teorie, právní historie a politologie. Aktuálně má k dispozici téměř 32 tisíc svazků.

V roce 2010 byla pro knihovnu Ústavního soudu dokončena rekonstrukce prostor do té doby užívaných Moravským zemským archivem. Projekt na rekonstrukci potřebných prostor a jejich vybavení příslušným mobiliářem zpracoval ateliér FANDAMENT, s. r. o. 

Dispozice knihovny Ústavního soudu v nových prostorách vychází z koncepce volného výběru ve dvou výpůjčních sálech, využitelných jako čítárna a studovna, kde je volně přístupný veškerý fond knih a periodik. Galerie, přízemí i suterénní prostory knihovny jsou propojeny nákladním výtahem umožňujícím pohodlnou a bezpečnou manipulaci s knihovním fondem.

V historickém sklepení Ústavního soudu bylo možné, po provedení řady souběžných opatření proti vlhkosti, instalovat dalších 1 200 metrů úložných polic využívaných jako knihovní archiv a depozitář.


Nově zrekonstruované prostory knihovny