Podatelna a datová schránka

DORUČOVÁNÍ ÚSTAVNÍMU SOUDU

Podání ve věci samé – návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem – či jakoukoli jinou písemnost lze Ústavnímu soudu doručit alternativně několika způsoby. Lze tak učinit osobně, poštou, telefaxem, e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Vždy je však třeba rozlišovat sledovaný účel a mít na paměti, že mají-li být s podáním spojeny očekávané procesní účinky, musí být dodržen níže objasněný postup!

Upozornění

Dne 3. března 2022 přistoupil Ústavní soud, v zájmu zajištění kybernetické a informační bezpečnosti svých elektronických systémů, k blokování nežádoucí komunikace z některých zahraničních teritorií. Pokud činíte podání ze zahraničí a neobdržíte potvrzení o přijetí své zprávy nebo odpověď Ústavního soudu, kontaktujte nás prosím jiným způsobem (např. písemně, telefonicky nebo systémem datových schránek).

V souladu s ochranným opatřením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro zvýšení ochrany informačních systémů, služeb a sítí elektronických komunikací, vyžaduje Ústavní soud, aby při přijímání a odesílání elektronické pošty všechny servery využívaly zabezpečeného spojení a podporovaly protokol TLSv1.2 nebo novější.

Děkujeme za pochopení.

Podatelna

Za přijímání všech písemností určených Ústavnímu soudu, kterýmkoli z uvedených způsobů, odpovídá podatelna. Nachází se v přízemí objektu. Osobně sem lze doručit v pracovní dny od 07:00 do 15:30 hodin. Policie České republiky, odpovědná za ostrahu objektu, její návštěvníky podrobuje bezpečnostní kontrole podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, a podle bezpečnostního a návštěvního řádu Ústavního soudu.
Ústavní soud přijímá datové zprávy na optických nosičích dat (CD a DVD).

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Ústavního soudu má adresu .

V nepřetržitém automatickém režimu je elektronická podatelna k dispozici všem, kdo se na Ústavní soud chtějí obrátit prostřednictvím elektronické pošty – e-mailem, tedy poslat mu tzv. datovou zprávu.

Je nepřípustné zneužívat ji zasíláním sdělení komerčního charakteru – reklam, obchodních nabídek apod.

Tímto způsobem lze u Ústavního soudu učinit i regulérní – plnohodnotné podání. Takové podání však musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikovaných služeb.

V opačném případě je nezbytně třeba podání učiněné elektronickou poštou, obsahuje-li tzv. návrh ve věci samé, do tří dnů doplnit předložením originálu nebo písemným podáním shodného znění doručeným poštou nebo osobně na podatelnu. Za takových okolností je pak směrodatné datum přijetí (původního) elektronického podání, jinak ovšem, není-li takto doplněno, se k němu naopak nepřihlíží vůbec (§ 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

Přijetí datové zprávy se odesílateli potvrzuje vždy, pokud je z ní možné zjistit jeho elektronickou adresu. Jen tehdy se může odesílatel spolehnout na to, že k přenosu datové zprávy skutečně došlo. Součástí zprávy o potvrzení je podpis oprávněného zaměstnance a elektronická značka Ústavního soudu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, a identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou. Ústavní soud zasílá informaci o přijetí datové zprávy nejpozději následující pracovní den po doručení.

Jedna datová zpráva může obsahovat pouze jedno podání ve věci samé, tedy návrh na zahájení řízení. Pokud obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním a který je pouze přílohou.

Maximální přijímaná velikost jedné datové zprávy je 20 MB včetně příloh.

Přijímané formáty (přípony) datových zpráv:

*.doc - dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word, verze 6.0 a vyšší (od roku 1995)
*.pdf - dokument Adobe Reader
*.jpg - grafický souborový formát
*.txt - prostý text bez formátování (plain text)
*.htm, *.html - hypertextový dokument ve formátu HTML (HyperText Markup Language)
*.rtf - dokument ve formátu RTF (značkovací jazyk k formátování textu, Rich Text Format)
*.docx - od 1.1.2012

Pro vyšší bezpečnost a kompatibilitu Ústavní soud upřednostňuje formát *.rtf.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude přijata!

Datová schránka

ID (identifikátor) datové schránky Ústavního soudu je z2tadw5.

Podání učiněné prostřednictvím datové schránky jsou rovněž považována za elektronická podání. Obecně jsou, stejně jako v případě komunikace e-mailem, označována jako „datové zprávy“. Takto učiněná podání jsou akceptována jako originál a není třeba je ani z hlediska formy a přítomnosti podpisu, ani z hlediska potřebného počtu stejnopisů jakkoli doplňovat.

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky upravuje § 4, resp. příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek. Ustanovení § 5 téhož předpisu omezuje maximální velikost datové zprávy přijímané do datové schránky na 20 MB.

Telefax

Pro tento účel vyhradil Ústavní soud linku číslo 542 161 309, zálohována je linkou číslo 542 161 169. Stejně jako v případě elektronické pošty je k dispozici nepřetržitě.

V případě podání, jehož účelem je vyvolat příslušné procení účinky, platí totéž, co u elektronicky zaslané datové zprávy – e-mailu – bez zaručeného elektronického podpisu. Telefaxové podání obsahující návrh ve věci samé je tedy třeba do tří dnů doplnit předložením originálu nebo písemným podáním shodného znění doručeným poštou nebo osobně na podatelnu. Za takových okolností je pak směrodatné datum přijetí (původního) podání telefaxem, jinak ovšem, není-li takto doplněno, se k němu naopak nepřihlíží vůbec (§ 42 odst. 3 o. s. ř., ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu).

Právní předpisy, jimiž se řídí přijímání a odesílání zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a prostřednictvím datových schránek:

  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek.