Přehled jednání Ústavního soudu pro 23. týden roku 2016

27.05.2016

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.05.2016 09:00 do: 31.05.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1121/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014 č. j. 3 To 16/2014-2099
Označení navrhovatelů: společnost ALBA WASTE, a. s., zastoupená Mgr. Jaroslavem Cackem, advokátem se sídlem v Hradci Králové
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Zaměstnanec společnosti ALBA, s. r. o., byl uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se dopustil v rámci obchodních aktivit společnosti. V rámci uvedené trestní věci bylo usnesením Krajského soudu v Hradci Králové rozhodnuto o zabrání věci podle § 101 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, a to peněžních prostředků na účtu ve vlastnictví stěžovatelky, které byly jako náhradní hodnota zajištěny v průběhu trestního řízení. Krajský soud měl za prokázané, že výnos z trestné činnosti odsouzeného byl vyveden ze společnosti ALBA, s. r. o., jejím prodejem a následnou půjčkou tak, aby v této společnosti nebyly k dispozici žádné finanční prostředky, které měly být ukryty na účtu stěžovatelky a po nějaké době vráceny zpět. Krajský soud poukázal na shodu ve výši částek (částky získané trestnou činností a částky, která byla předmětem smlouvy o půjčce), jakož i na časové a osobní souvislosti a uzavřel, že neoprávněně vyplacená částka z daňového systému byla společností ALBA, s. r. o., poskytnuta jako půjčka stěžovatelce, a zabrané finanční prostředky tudíž představují výnos z trestné činnosti. Stěžovatelčinu stížnost proti usnesení krajského soudu Vrchní soud v Praze ústavní stížností napadeným usnesením zamítl. Stížnostní soud v usnesení poukázal na skutečnost, že předmětné finanční prostředky byly zajištěny jako náhradní hodnota, což mělo být základem pro to, aby krajský soud mohl o zabrání věci rozhodnout.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že vrchní soud neprovedl jí navrhované důkazy, aniž by to odůvodnil. Stěžovatelka poukazuje i na některé věcné chyby v usnesení krajského a vrchního soudu. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na ochranu majetku a právo na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 01.06.2016 10:30 do: 01.06.2016 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1437/15
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2015 sp. zn. 39 Co 363/2013
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  Ing. T. M., zastoupený Mgr. Kateřinou Janstovou, advokátkou se sídlem Praha 2
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nezletilé děti stěžovatele A., M. a M. byly soudem I. stupně svěřeny na dobu po rozvodu do péče matky a stěžovateli bylo stanoveno výživné na A. a M. ve výši 40 000 Kč měsíčně a na M. ve výši 100 000 Kč. Stěžovatel podal v červnu roku 2011 z důvodu tvrzené změny poměrů návrh na snížení výživného na zletilou A. i nezletilého M. na 10 000 Kč měsíčně od září 2010. O návrhu na snížení výživného na dalšího nezletilého syna rozhodovaly soudy v samostatném řízení a nyní projednávaná ústavní stížnost se toho řízení netýká. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 byl návrh stěžovatele na snížení výživného zamítnut s odůvodněním, že se stěžovatel bez důležitého důvodu vzdal výhodnějšího zaměstnání. Usnesením Městského soudu v Praze byl výrok o zamítnutí návrhu na snížení výživného zrušen a věc byla vrácena Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení a provedení dalších důkazů, mj. v souvislosti se ztrátou zaměstnání stěžovatele. Obvodní soud rozhodl tak, že se výživné na již zletilou A. snižuje od 1. 9. 2010 do 28. 9. 2011 na částku 13 000 Kč měsíčně a na nezletilého M. se výživné snižuje od 1. 9. 2010 taktéž na částku 13 000 Kč měsíčně. Soud po doplnění dokazování uzavřel, že pokud by stěžovatel neukončil pracovní poměr dohodou, byl by jeho pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele, přičemž žádné odstupné stěžovatel nedostal. Podle soudu došlo k takové změně poměrů, která odůvodňuje snížení výživného. K odvolání matky Městský soud v Praze doplnil dokazování ohledně finančních aktivit stěžovatele a změnil rozsudek soudu I. stupně tak, že návrh na snížení výživného zamítl, neboť stěžovatel neprokázal, že by na jeho straně došlo k takové změně poměrů (finančních, majetkových), která by odůvodňovala snížení výživného.

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí odvolacího soudu, neboť se domnívá, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, práva na lidskou důstojnost, práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, práva na soudní ochranu a práva na rovnost účastníků před soudem. Stěžovatel spatřuje porušení svých ústavních práv v tom, že odvolací soud provedl nad rámec dokazování prováděného soudem prvního stupně jako důkazy pouze novinové články, přehled o účastech stěžovatele v obchodních společnostech, znalecký posudek a zprávu stěžovatele týkající se společnosti Metatron Capital SICAV plc.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.05.2016 14:00 do: 31.05.2016 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1042/15.
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů, Krajského státního zastupitelství v Plzni, Vrchního státního zastupitelství v Praze a Nejvyššího státního zastupitelství spočívajícím v nekonání účinného vyšetřování ve věci vedené Generální inspekcí bezpečnostních sborů pod sp. zn. GI-K-200/2012
Stručná charakteristika:  Účinné vyšetřování
Označení navrhovatelů:  Mgr. J. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se v červenci a srpnu 2011 účastnil protestu proti kácení stromů v lokalitě Ptačího potoka v Národním parku Šumava. Přitom se dne 2. 8. 2011 připoutal pomocí trubky a karabin ke stromu určenému k pokácení. Stěžovatel byl však policií z tohoto místa odstraněn a odvezen na policejní služebnu v Sušici. Již na služebně v Sušici stěžovatel oznámil, že při zákroku utrpěl zranění a žádá lékařské vyšetření. Byl s ním sepsán úřední záznam o podání vysvětlení, ve kterém uvedl, že byl policisty škrcen. Následně dne 9. 8. 2011 stěžovatel podal k tehdejší Inspekci Policie České republiky obsáhlé trestní oznámení na policisty, kteří proti němu dne 2. 8. 2011 zasahovali. Inspekce PČR a následně i Generální inspekce bezpečnostních sborů věc odložily a stěžovatel neuspěl se svými žádostmi o přezkum ani u státních zastupitelství.

Stěžovatel namítá, že orgány činné v trestním řízení neprovedly účinné vyšetřování nelidského zacházení, kterému měl být podroben při policejním zásahu. Stěžovatel především uvádí, že vyšetřování nebylo důkladné a nebylo mu umožněno nahlédnutí do spisu. Podle něj GIBS nepodnikla žádné kroky k prověření skutečností, které uváděl v trestním oznámení. Tím mělo být porušeno jeho právo na účinné vyšetřování v rozporu s čl. 3 a 13 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 7 odst. 2 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.